109915. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hideg fejlesztésére szakaszosan működő hidegfejlesztő géppel

Megjelent 1934. évi májtts hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109915. SZÁM. — XVIII/C. OSZTÁLY. Eljárás hideg fejlesztésére szakaszosan működő hidegfejlesztő géppel. Normelli Wulf Berzelius mérnök Strasbourg (Franciaország). A bejelentés napja 1929. évi iebruár hó 27-ike. A találmány eljárás hideg fejlesztésére abszorpciós hidegiejlesztő géppel, melynél a hiciegközeget abszorbeáló anyagból vál­takozva hevítéssel kihajtjuk és az abszor-5 beálló anyag erre következő hűtésével hi­degfejlesztés közben az abszorbeáló anyag­gal újra elnyeletjük. A találmány célja ilyen készülékek szerkezetének lényeges egyszerűsítése, ami mellett működésük 10 teljesen üzembiztos, hatásfokuk jó, keze­lésük és fentartásuk pedig egyszerű. Ezt a célt úgy érjük el, hogy szilárd abszor­beáló anyagot alkalmazunk, mely meleg elvonásakor az elpárolgott hidegközeggel 15 vegyi reakcióba lép és a hidegközeget me­leg bevezetésekor újból szabaddá teszi. A találmány szerint a szilárd anyag és a hi­deg közeg közötti vegyi reakciót oly hőfo­kon végezzük, illetőleg az ismét szabaddá 20 vált hidegközeget oly hőfokon csapjuk le, mely magasabb a környező levegő hőfoká­nál és a szabaddá vált meleget gazdasági célokra hasznosítjuk, vagy a környező le­vegőnek adjuk át. 25 A találmány szerinti eljárás foganato­sítására a szilárd elnyelő anyaggal töltött elnyeletőt és a vele kapcsolatos, a hideg közeget lecsapó eszközöket hűtőberende­zéssel látjuk el, amellyel az abszorpciós 30 meleget vagy az abszorpciós és a hidegkö­zeg lecsapatásakor szabaddá váló meleget a környező levegőnek vagy pedig gazda­sági célokra felmelegítendő folyadéknak, célszerűen víznek adjuk át. 85 A találmány, mely a jelzett célok eléré­sét lehetővé teszi, az abszorpciós anyagok tulajdonságainak helyesebb felismerésén alapul. Azt találtuk ugyanis, hogy a leve­gővel való hűtés mérsékelt terjedelmű hű­tőfelületekkel is lehetséges, minthogy a 40 kémiai reakció az elnyelő anyag és hideg­közeg között' magasabb hőmérsékletnél is végezhető anélkül, hogy a hidegkiaknázás rosszabbodna. E magasabb hőmérsékletek lehetővé teszik a távozó felmelegedett le- 45 vegő gazdasági célokra való felhasználá­sát. A levegővel való hűtéssel egyértékű a vízzel való hűtés, mimellett lényegtelen, hogy a meleg víz melegét a környező leve- ; gőnek adja-e át vagy pedig a melegvizet 50 gazdasági célokra hasznosítjuk. A léghűtés csappantyúkkal kényszerűen vezérelt vagy időnként működésbe lépő áramlásokkal végezhető. Minthogy csak olyan elnyelő anyago- 55 kat alkalmazunk, amelyek a hidegfolya­mat egész tartama alatt szilárd alapfor­májukat illetőleg lyukacsos struktúrájú­kat megtartják, elnyelő képességük kor­látlan idejű, ami az üzembiztonság szem- 60 pontjából lényeges körülmény. Szakaszos működésű hidegfejlesztő gé­peknél a fűtési munkaszakaszban nincs hidegfejlesztés és a lecsapáskor keletkező meleg az elgőzölögtetőbe is tovább terjed. 65 A találmány szerinti gépnél ez a hátrány különösen zavaró volna, minthogy a lég­hűtés következtében a kondenzálási hőfok magasabb és minthogy a lassúbb meleg­elvonás miatt a hevitési munkaszakaszt 70 meg kell növelni. Ez okból a találmány értelmében a kondenzálódó hidegközeghői a hűtőtérbe való hőátvitelt megakadályoz­zuk. Az ezt célzó berendezés lényege az, hogy a lecsapott hidegközeget oly tartály 75 veszi fel, amelyet a hűtőtértől hőszigetelő eszközök választanak el. Az 1. ábra a találmány egyik kiviteli

Next

/
Thumbnails
Contents