109543. lajstromszámú szabadalom • Eljárás racemikus 1-oxifenil-2-aminoalkoholok (1) előállítására

Meg. jelent 1934. évi április li ó 16-án . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109543. SZÁM. — lVh/2. OSZTÁLY. Eljárás racemikus l-oxifenil-2-aminoalkoholok (1) előállítására. I. G. Farbenindustrie Aktieng-esellschaft cég-Frankfurt a/M. Pótszabadalom a 106386. száma törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1932. évi julius hó 23-ika. Németországi elsőbbsége 1931. évi julius hó 25-ike. Azt találtuk, hogy az l-oxifenil-2-amino­alkohol- (l)-eket racemikus alakban kap­juk meg, ha balra forgató l-oxiíenil-2-keto­alkohol- (l)-eket ammónia vagy primer 5 vagy szekunder aminők jelenlétében foko­zott hőmérsékleten katalitosan reduká­lunk. Katalizátorokként a nikkelcsoport féméi vagy nemes fémek, pl. platina vagy palládium vagy réz alkalmazhatók. Ne-10 mesfémkatalizátorok alkalmazásánál a reakciót előnyösen mérsékelten fokozott hőmérsékleten, kb. 40 és 80° C között, pl. körülbelül 50°-on végezzük. Ha a nikkel­csoportba tartozó valamely katalizátort 15 használunk, akkor a reakcióhőmérséklet előnyösen mintegy 60° és 180° között, pl. körülbelül 80° lehet. Minden esetben a hő­mérséklettel a katalizátor minőségéhez kell alkalmazkodnunk, vagyis kisebb hatásos-20 ságú katalizátor használatánál a reakciót célszerűen magasabb hőfokon visszük ke­resztül, míg nagyobb hatásosságú katali­zátor esetében a reakcióhőmérséklet ala­csonyabb lehet. 25 Ammónia vagy aralkilaminok használa­tánál primer aminocsoportokat tartalmazó vegyületeket kapunk, míg alkilaminok használatánál a megfelelő alkilamino­vegyületek keletkeznek. Ha azonban aral-30 kilaminokat valamely, a nikkelcsoportba tartozó katalizátor jelenlétében alkalma­zunk, akkor a megfelelő aralkilamino­vegyületet .kapjuk meg, úgy, hogy a primer aminovegyület előállításához nemesfém-85 katalizátor jelenlétében való további hid­rogénezés szükséges, amikor is az aralkil­csoport lehasad. Aralkilaminoknak nemes­fémkatalizátor jelenlétében való felhaszná­lásakor a primer aminocsoportot tartal­mazó vegyületet közvetlenül kapjuk meg. 40 A reakciót célszerűen alkoholos oldat­ban visszük keresztül. Minthogy a felhasználásra kerülő, opti­kailag aktív oxifenilacetilkarbinolok igen könnyen hozzáférhető kiindulási anyagok, 45 ennek folytán a találmány szerinti eljárás a gyógyászatban fontos aminoalkoholok eddigi előállítási módszereihez képest je­lentékeny haladás. Példák: 50 1. 33 g 1-m-oxifenilacetilkarbinolt, 23 g benzilamint és 250 cm3 alkoholt 40—50°-on palládiummal hidrogénezünk. Mihelyt a hidrogénfelvétel megszűnt, a katalizátor­ról leszívatunk, az alkoholt vákuumban le- 55 desztilláljuk, a maradékot vízzel felvesz­szük és a vízben oldhatatlan részt éterrel kivonatoljuk. A vizes kivonatot sósavval inegsavanyítjuk és vákuumban szárazra bepárologtatjuk. A kapott kristályos masz- 60 szát propilalkoholból és éterből átoldjuk. Az eredmény 30 g racémikus m-oxifenil­propanolaminklórhidrát, mely 178°-on ol­vad. 2. 33 g 1-m-oxifenilacetilkarbinolt 250 65 cm3 alkoholban feloldunk és 21.5 g benzil­amin hozzáadása után nikkellel és hidro­génnel mintegy 80°-on hidrogénezzük. 1 mol hidrogén felvétele után a hidrogén­felvétel megszűnik. A nikkelkatalizátorról 70 leszűrt oldatot ezután vákuumban besűrít­jük és a kapott maradékot 30—80 C° hő­mérsékleten forró petroléterrel összekever­jük. A petroléterben oldhatatlan részt alkoholos sósavval közömbösítjük és kez- 75

Next

/
Thumbnails
Contents