109333. lajstromszámú szabadalom • Kályhacsőösszefogó-szerkezet

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. . MAÖTAE KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIEŐSÍÖ SZABADALMI LEÍRÁS 109333. SZÁM. — XYI/b. OSZTÁLY. Kályhacsőösszefogó-szerkezet. Pongrácz István ny. máv. tiszt Kispest. A bejelentés napja 1932. évi április hó 6-ika. A kályha füstcsövei úgy vannak egy­másba tolva, hogy a súrlódáson kívül semmi sem tartja őket vissza s minthogy csak a súrlódás akadályozza meg szétesé-5 süket, könnyen szét is'esnek, ami különö­sen fűtött kályhánál kellemetlenséget, sőt veszélyt is okoz. A találmány célja e hát­rány kiküszöbölése, amely célt, a talál­mány szerint, úgy érjük el, hogy a két cső IC találkozási helyén külön rögzítőszervet alkalmazunk. A rajz a találmány különböző kiviteli •alakjait mutatja. Az 1. és 2. ábra az első kiviteli alak nézete 15 és metszete. A 3. ós 4. ábra a második kiviteli alak sze­rinti rögzítő szervvel összefogott kályha­csövek nézete és metszete. Az 5. ábra az ilyen összefogó szerv nézete. A 20 6. és 7. ábra egy további összefogó szerv­vel egymáshoz rögzített kályhacsőpár metszete. A 8. ábra e kályhacsövek ós az összefogó szerv nézete. A 25 9. és 10. ábra egy negyedik kiviteli ala­kot mutat metszetben és felülnézetben. Az 1. és 2. ábra szerinti kiviteli alaknál az egyik és pedig a külső (1) kályhacsö­vön a (2) nyílásokat vágjuk ki, az 30 (1) kályhacsőbe tolandó (3) kályhacsö­vön pedig a (4) nyelveket alkalmazzuk. E nyelveket, a két kályhaosőnek egy­másba tolása után, a (2) nyílások élén le­hajlítjuk, ill. az (1) kályhacsőre hajlítjuk 35 (2. ábra). A 3., 4. és 5. ábra szerinti kiviteli alak­nál mindkét (1) és (3) esőben két-két, egy­mással szemben fekvő és egymást fedő (5) és (6) hasítékot vágunk, amelyekbe a fél­köralakú, rugalmas (7) kengyelt akaszt- 40 juk behajlított (8) végeinél fogva. A 6., 7. és 8. ábra szerinti kiviteli alak­nál az (1) ós (3) csövek összefogására a (9) csavart alkalmazzuk. Mindkét csövön egy­egy kerék (10) nyílást vágunk. A (9) csa- 45 var oly, célszerűen ovális (11) talpban végződik, amelynek szélessége valamivel kisebb a (10) nyílás átmérőjénél, hossza pedig túlhaladja a (10) nyílás átmérőjé­nek hosszát (8. ábra). A (12) csavaranya 50 átmérője nagyobb a (10) nyílások átmérő­jénél. A (12) csavaranyával ellátott (9) csavart a 6. ábrán látható helyzetben he­lyezzük a (10, 10) nyílásokhoz, amelyekbe az (a) nyíl irányában beforgatjuk. Befor- 55 gatás után a csavart oly helyzetbe hoz­zuk, hogy a (12) csavaranya a (10,10) nyí­lásokat eltakarja (7. ábra) ós ekkor a (12) csavaranyát meghúzzuk. Megfelelően erős meghúzás után az (1, 3) csövek fala a (11) 60 talp és a (12) csavaranya közt lelapul és a (12) csavaranya a (10, 10) nyílásokat el­zárja, a két (1, 3) cső pedig egymáson rög­zített. A 9. és 10. ábra szerinti kiviteli alaknál 65 a külső (1) csövön és a belső (3) csövön két-két (13, 14) nyelvet alkalmazunk, ami­kor is. a csövek egymásba tolásakor, egy­más mellé kerülő (13. 14) nyelveket egy­egy nyomógomb feleiként képezzük ki, 70 amelyeket azután egymásra csappantunk. Szabadalmi igények: 1. Kályhacsőösszefogó szerkezet, jelle­mezve az egyik kályhacső falán kiké­pezett nyílásokkal és a másik kályha- 75 csövön rögzített és a nyílásokkal kap-

Next

/
Thumbnails
Contents