109310. lajstromszámú szabadalom • Folyton égő olajfűtésű fűtőszerkezet

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109310. SZÁM. — Il/h. OSZTÁLY. Folyton égő olajfűtésű fűtőszerkezet. Svenska Aktiebolaget Gasaccumulator Stockholin-Lidingő (Svédország-). A bejelentés napja 1932. évi november hó 18-ika. Svédországi elsőbbsége 1932. évi február hó 13-ika. A találmány folyékony tüzelőanyagot, pl. égőolajat folytonosan eltüzelő olyan fűtőszerkezetek elgázosító folyamatához való berendezés, mely fűtőszerkezeteknél 5 a tüzelőanyag az égőtől elválasztott elgá­zosítóban gázosodik el. A találmány célja folytonos és teljes, zavarmentes elgázosí­tás létesítése. A mellékelt rajz a berendezés példa-10 íkénti foganatosítási alakját szemlélteti, háztartási célokra való olajfűtésű akku­muláló főzőtűzhelynél, mely egyébként ismeretes kivitelű. Az 1. ábra a főzőtűzhely példakénti foga-15 natosítási alakjának lényeges részeit rész­metszetben mutatja, a 2. és 3. ábra az 1, ábra szerinti beren­dezés két különböző foganatosítási alak­jának részletei, a 20 4. ábra a találmány szerinti berende­zés oiy foganatosítási alakját mutatja, mely némely tekintetben eltér az 1. ábrán szemléltetett berendezéstől és az 5. ábra a 4. ábrán szemléltetett beren-25. dezés bizonyos részeit részletben tün­teti fel. Az 1. ábrán az égőolaj vagy más folyé­kony tüzelőanyag bebocsájtócsövét (1) je­löli. Az olajat az ábrán nem látható tar-30 tályból tápláljuk, amely a főzőtűzhely melegétől működtetett szabályozóval le­het kapcsolatban. A tüzelőanyag (1) bebocsájtócsöve az olajat a (2) elgázosítóhoz vezeti, amely-85 -ben az olaj elgázosodik. E célra az elgá­zosító a (3) hőtájpló masszával, amely a legcélszerűbben öntöttvastömb, jó hőve­zetői összeköttetésben van. Ezáltal az elgázosító oly magas hőmérsékletre 'he­vül, hogy a hozzáfolyatott tüzelőanyag 40 közvetlenül elgázosodik. A (4) keverőben az olajgáz az adott esetben előmelegített friss levegővel egyesül, amelyeket kívül­ről az (5) cső vepet be. A gázkeveréket azután a (6) csövön át a (7) égőhöz ve- 45 zetjük, ahol elég. A füstgázok állandó hőleadás közben a (8) tűzcsövön át fel­felé szállnak és azután a (9) füstgázcsa­tornán a (10) kéménybe haladnak át. A (3) hőtároló tömbbel a fűtés céljaira 5P használt részek hővezető összeköttetésben vannak. így pl. a tömb felső '(11) felü­lete, amely a hőszigetelő (12) védősüveg alatt van, főzőlemezzé van kiképezve. Az elgázosítóba az olaj önsúlya folytán 55 áramlik és pedig fúvókából előnyösen cseppenként hull az elgázosító valamely hevített falára, előnyösen fenekére. Ez­által az olaj rendkívül gyorsan gázoso­dik el. Ily berendezésnek számos előnye 60 van. Az eddig ismert elrendezéseknél e célra csőalakú szervet alkalmaztak, ame­lyet az egyik végén, amelyen az olaj be­lépett, hűtöttek, és a másik végén, ahol a gáz képződött, hevítettek. Az olaj azáltal 65 a csövön való keresztülhaladása közben fokozatosan elgázosodott, miáltal először a könnyű szénhidrogének gázosodtak et és azután fokozatosan a nehezebb szén­hidrogének. A cső bizonyos részén emel- 70 lett csupán nehéz és lassan folyó szén­hidrogének maradtak, amelyek részben koksszá változtak át. A cső emellett eltö­mődésre volt hajlamos, ami nagy nehéz­ségeket okozott. 75 Azáltal, hogy az olajat az elgázosító-

Next

/
Thumbnails
Contents