109288. lajstromszámú szabadalom • Tanszer egyenletek fogalmának megértésére

Megjelent 1934 . évi április hó 3-án . MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109388. SZÁM. — IX g. OSZTÁLY. Tanszer egyenletek fogalmának megértésére. hegyeshalmi Halassy Tibor oki. gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1933. évijannár hó 12-ike. Az egy vagy több ismeretlenű egyenle­teknek megértése, ezeknek az egyenletek­nek rendezése, valamint megfejtése a kezdő tanulóknál több-kevesebb nehézsé-5 get okoz. A kezdőket ezekre megtanítani jelentékeny pedagógiai ügyességet kíván, mert a tanulónak a szabályokat meg kell tanulnia, anélkül, hogy azoknak helyessé­géről kézzel foghatóan meggyőződhetnék. 10 A jelen találmány tárgya oly tanszer, amely az egyenletek fogalmának, rende zésének, valamint az ismeretlenek megol­dásának helyességét szemléltetően bizo­nyítja, sőt a műveletek a tanszer segélyé-15 vei el is végezhetők. A találmány lényege az, hogy a térben elképzelt egyenlőség jeltől balra és jobbra egy-egy, két végén súlyokkal megterhelt kétkarú emeltyűt — mérlegemeltyűt — al-20 kalmazunk és ezeket valamely összekötő szerv segélyével akként kapcsoljuk össze, hogy egyensúly esetén az emeltyűk víz­szintes helyzetben vannak. Az alkalma­zott súlyok egyenletek ismeretlen és is-25 mert tagjait jelképezik. A mellékelt rajzon látható a találmány péddaképpeni foganatosítási alakja, Az 1. ábra a tanszert elölnézetben tünteti fel, a 30 2. ábra a tanszer állványának felülné­zető, a 3. és 4. ábra az ismert tagokat Helyette­sítő súlyegységek felül és oldalnézete, az 5. és 6. ábra az ismeretlen tagokat kép-35 viselő edények felül és oldalnézeté: ábrá­zolják. Az (a) fej, mely a mérlegemeltyűket hordja, négy lábon nyugszik és a tanszer helyes alátámasztásának biztosítására a (b) állítható csavarokat alkalmazzuk. Az 40 (a) fejnek (c) és (d) nyúlványai az (e) és (f) kétkarú emeltyűk — mérlegemelí.yük — ágyazására szolgálnak. Az (e) emeltyűn a felfelé álló (g) kar és az (f) emeltyűn a löfelé irányuló (h) kar van elhelyezve; 45 ezeket a karokaf a (j) vonórúd köti össze. A (k) és (h) karok hatására egyensúly ese­ten az (e) és (f) mérlegemeltyűk vízszin­tes helyzetben állanak. Az emeltyűrend­szer kilengéseit a (c) nyúlványon lévő (m) 50 ütközők határolják. Az egész rendszerben akkor van egyensúly, ha az (e) emeltyű (n) csúcsa és az állványon lévő (0) csúcs egymással szemben állanak. Az (e) és (f) emeltyűkhöz a (p, q, r, s) 55 függrudak tartoznak; ezeknek végein a (t) mérlegtányérokat alkalmazzuk. A mér­legtányérok alatti (u) horgokra további mérlegtányérokat is akaszthatunk, há egyenletrendszereket egynél több ismeret- 60 lennel kívánunk érzékelni. A tanszer készletéhez tartoznak még a 3. ós 4. ábrában látható ismeretes (v) súly­egységek, továbbá az ismeretleneket he­lettesítő üreges (x) edények, mely utób- 65 biak a (w) csavar levétele után különböző mennyiségben pl. ólomsöréttel megtölthe­tők, hogy ily módon különböző értékű is­meretlenek legyenek a példákban feldol­gozhatók. Ezek a (v), illetve (x) súlyok 70 hasítékkal bírnak, hogy a (t) tányérokon elhelyezhetők legyenek. A (p, q, r, s) fiig­gőrudak még a (A) táblákat hordják, me­lyeken a + illetve — előjelek vannak fel­tüntetve, aszerint, hogy a megfelelő mér- 75 legtányérokon milyen előjelű terheléseket kell alkalmazni. Az (a) fejre felfüggesz­tett (B) táblán pedig egyenlőségjel van

Next

/
Thumbnails
Contents