109288. lajstromszámú szabadalom • Tanszer egyenletek fogalmának megértésére

feltüntetve, hogy a kezdő tanuló az egyen­leteket a térben még" könnyebben érzékel­hesse. A rajzból könnyen megérthető, hogy az 5 (e) emeltyűnél súlyterhelésből keletkező forgatónyomaték a (j) vonórúd közvetí­tése folytán az (f) emeltyűben fordított előjelű forgatónyomatékot okoz és for­dítva. 10 Tegyük fel, hogy a tanulónak azt a fel­adatot adjuk, hogy a 2X4-3-1= X + 6 — 2 egyenletet a tanszeren szemléltesse, akkor az (x) ismeretleneket helyettesítő (x) da~ 15 rabokból először is 2 darabot a (p) rúd, 1 darabot pedig az (r) rúd mériegtányér­jára helyez, az egységeket feltüntető (v) darabokból 3 darabot a (p) rúd, 1 darabot a (q) rúd, 6 darabot az (r) rúd és 2 dara-20 bot az (s) rúd tányérjára helyez. Az 1. ábrán az a helyzet látható, ami­dőn a most említett egyenletnek megfele­lően a súlyok ilyen elhelyezése után az (n) és (o) csúcsoknak egymással szemben kell 25 állaniok, ami azt egyensúlyi helyzetet bi­zonyítja. Az egyenleteknek ily módon való érzé­kelésével a tanuló játszva begyakorlódik abba, hogy az egyenlőség jelét a térben 30 is elképzelje, továbbá, hogy az egyenlőség jelétől balra a (p) függőrúd tányérjára a pozitív, a (q) rúd tányérjába pedig a ne­gatív előjelű terheléseket, az egyenlet jobb oldalán feltüntetett pozitív előjelű tagok-35 nak megfelelő terheléseket az (r) függrúd, a negatív előjelüeket pedig az (s) függrúd tányérjára helyezze. Az egyenletnek súlyokkal való érzéke­lésével a tanuló a tanszeren könnyű szer-40 rel megtanulja az egyenletrendezések és az ismeretlen kiszámításának műveleteit, sőt ha több ismeretlenű egyenleteket ke'll érzékelnie, akkor a (t) tányérok alá még annyi sorban akaszt további tányérokat, 45 hogy a tányérsorok száma az egyenletek számával egyezzék. Természetesen a (v) súlyok, valamint az íx) edények az egységnél kisebb darabok­ban is készülhetnek, hogy törtekkel is dol­gozhassunk, sőt negatív értékek igen 50 szemléltethetően úgy is érzékelhetők, ha egyes tányérok vízbe merülnek. Önként értetődik, hogy az (e) és (f) emeltyűknek kapcsolata vonórúd helyett huzallal, fogasrúd és fogasív segélyével, 55 fogaskerék áttétellel, stb. is lehetséges. Nem változik a találmány lényege akkor sem, ha a két emeltyű kapcsolata olyan, hogy az (e) mérlegemeltyű a (f) mérleg­emeltyűvel egyező irányban fordul el, bár 60 a fordított irányú elfordulás az előjelekre való figyelemmel sokai következetesebb. Szabadalmi igények: 1. Tanszer egyenletek fogalmának megér­tésére, jellemezve két egyenlő szárú 65 mérlegemeltyű-rendszer és ehhez tar­tozó, súlyok felvételére szolgáló rúd­szerkezettel, továbbá a két mérlegemel­tyűt összekötő kapcsolószervvel oly­képpen, hogy a mérlegemeltyű egyik 70 függrúdján alkalmazott súlymegterhe­lés a másik mérlegemeltyűt is kilendí­teni igyekszik. 2. Az 1. igénypontban védett tanszer fo­ganatosítási alakja, azzal jellemezve, 75 hogy a fiiggrudakon a súlyok felvéte­lére szolgáló tányérok vagy hasonlók két vagy több sorban vannak elhelyez­ve, hogy ily módon több ismeretlennel bíró egyenletek is érzékelhetők, ren- gg dezhetők és megoldhatók legyenek. o. Az 1. igényben védett tanszer foganato­sítási alakja, azzal jellemezve, hogy a függőrudakon a megfelelő előjelek fel vannak tüntetve. 85 4. Az 1. igényben vdett tanszer foganato­sitási alakja, azzal jellemezve, hogy a két mérlegemeltyű között a térben egy az egyenlőségjelet tartalmazó tábla vagy hasonló van alkalmazva. 90 1 rajzlap melléklettel. l'aiiiio nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents