109153. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kép- és hangfilmek előállítására

Megjelent 1934. évi április lió 3-án. MAGIAK KIRÁLYI jKEUL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109153. SZÁM. IX/ll. OSZTÁLY. Eljárás kép- és hangfilmek előállítására. Tobis Tonbild-Syndikat A. G. cég Berlin. A bejelentés napja 1933. évi január hó 21-ike. Ausztriai elsőbbsége 1932. évi január hó 25-ike. A találmány eljárás pozitiv vagy nega­tív kép- és hangfilmeknek oly kép- . és hangfelvételek segélyével való előállítá­sára, amelyeket eredetileg egymástól kü-5 lonálló hordozókra vettek fel, hogy azo­kat később közös hordozón egyesítsék, mely úgy jelenetképeket, mint fényképé­szeti hangírást is tartalmaz. A találmány célja az ily eljárásoknak 10 oly kialakítása, hogy filmanyagban tete­mes megtakarításokat érjünk el. E végből a találmány szerint akként járunk el, hogy az eredeti hangfelvételt a szabványos képfilmnél keskenyebb fil-15 men foganatosítjuk, melynek lyukazá­sát a képfilm lyukazásával összhangban készítjük el. Hogy e keskeny filmet pl. ugyanazon filmtovábbító hengereken vezethessük, 20 amelyeken a képfilm is jár, a keskeny­film lyukai közötti távolságokat célsze­rűen a képfilm lyukazásával megegye­zően, illetve akként választjuk, hogy azok a képfilm lyukai közötti távolság-25 nak egészszámú törtrészével vagy egész­számú többszörösével legyenek egyen­lőek. Nevezetesen akként is lehet dol­gozni, hogy a keskeny film lyukazási osz­tása nagyobb vagy kisebb legyen, mint a 30 képfilmé, hacsak a két filmszalag lyukai, rövid periódusokban, egymással meg­egyezésbe jutnak. így pl. lehetséges, hogy a képfilmnél a lyukak közötti távolság félakkora vagy kétszer akkora legyen, 35 mint a hangfilmnél. Ekkor azután cél­szerű, ha a filmhenger menesztő fogainak távolsága, ill. osztása ama filmszalag lyu­kazási távolságának felel meg, melynek nagyobb lyukazási távolsága van; alkal­mazhatunk azonban oly filmeket is, ame- ÍO lyeknél pl. az egyik film két lyukára a másik filmnek három lyuka esik. A hangfelvételekre szánt keskeny film­nek célszerűen csak egyetlen lyuksort adunk. Világos azonban, hogy oly hang- 45 filmet is alkalmazhatunk, melynek a képfilmhez hasonlóan két lyuksora van. Ha csupán egyetlen lyuksorral dolgozunk, úgy azt előnyösen a filmszalag egyik szé­lén alkalmazzuk, de alkalmazhatjuk azt 50 más helyen is, pl. a filmszalag közép­vonala mentén. Ha csupán egyetlen lyuk­sort, még pedig a filmszalag szélén alkal­mazunk, úgy a keskeny filmet akként is előállíthatjuk, hogy szabványos filmet 55 hosszában úgy vágunk szét, hogy két keskeny filmet kapunk, melyele mind­egyikének egyetlen lyuksora van. A keskeny filmen függetlenül attól, hogy egy vagy több lyuksora van-e, egy 60 vagy több hangfelvételsorozatot alkal­mazhatunk. Keskeny filmszalagokul a rendesnél keskenyebb filmek, ill. kisfil­mek szokásos szélességeivel egyező szé­lességű szalagok használhatók fel. 65 A keskeny film továbbítására, ill. veze­tésére célszerűen oly filmhengereket al­kalmazunk, melyeknél a felfekvő felület külső szélei közötti tengelyirányú távol­ság a keskeny film szélességének, a fog- 70 osztás azonban a szabványos filmek lyu­kazásának felel meg, azaz pl. a szabvá­nyos film lyukazásával állandóan vagy rövid periódusokban egyezik. A talál­mány szerinti eljárás keresztülvitelére 75 szánt készülékeket célszerűen akként alakítjuk ki, hogy azok közös szerkezetben rtgy a keskeny filmek szélességének meg-

Next

/
Thumbnails
Contents