109064. lajstromszámú szabadalom • Villamos izzólámpa, melynek világítóteste a tantálnak, vagy más a vanádium csoporthoz tartozó fémnek a karbidjából áll, valamint eljárás e lámpa izzótestének az előállítására

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGIAK KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109064. SZÁM. — VH/h. OSZTÁLY. Villamos izzólámpa, melynek világítóteste a tantálnak, vagy más a vanádium csoporthoz tartozó fémnek a karbidjából áll, valamint eljárás e lámpa izzótestének az eló'állítására. Erber Bernát mérnök Wien. A bejelentés napja 1933. évi április hó 13-ika. Ausztriai elsőbbsége 1932. évi május hó 7-ike. Már sok esetben megkísérelték tantál­karbidból álló világítótestű izzólámpák elő­állítását, mivel a tantálkarbidnak rendkívül magas olvadáspontja van és így igen jó 5 fénykihasználást eredményező, magas hő­mérsékletre hevíthető. Azonban az eddigi kísérletek, melyeket főleg két irányban vé­geztek, nem vezettek gyakorlatilag hasz­nálható eredményekre. Megkísérelték oly 10 világítótestek alkalmazását, melyek teljes egészükben tantálkarbidból állottak. Mint­hogy azonban ezúton csak csekély mecha­nikai szilárdságú, nagymértékben kristá­lyos strukturájú, csak merev és igen töré-15 keny tantálkarbidtesteket lehetett előállí­tani, ezért az ily világítótestű lámpák az izzólámpáktól megkívánt feltételeknek nem tudtak megfélelni. A másik javaslat főleg arra irányult, hogy nem kizárólag tantál-20 karbidból álló izzótesteket állítsanak elő, hanem fémből, még pedig wolframból, tan­tálból vagy réniumból álló magon tantál­karbidból készült bevonatot alkalmazza­nak. Ez sem volt alkalmas arra, hogy a 25 tantálkarbidnak, mint izzólámpák világító­testének kedvező tulajdonságait teljes mér­tékben kihasználjuk, minthogy úgy a wolfram, mint a tantál és a rénium jóval a tantálkarbid olvadáspontja alatt olvad 30 és így e fémeknek magdrót alakjában való alkalmazásánál már eleve nem lehetséges, hogy a tantálkarbid fő előnyét, vagyis ez anyagnak magas hőfokra való felhevíthető­ségét kihasználjuk. Ezenkívül wolfram al-35 kalmazásakor az a hátrány mutatkozik, hogy a wolfram a tantálkarbiddal wolfram­karbiddá vegyül és fémes tantál válik sza­baddá, mely már aránylag alacsony hő­fokon elgőzölög és így a világítótest már rövid idő múlva használhatatlanná válik. 40 A rénium és a tantál a tantálkarbiddal nem alkot ugyan oly vegyületeket, melyek a lámpát használhatatlanná tennék, de dl­vadáspontjuk még alacsonyabb, mint a wol Iramé és így a kapott lámpa üzeme 45 nem volna gazdaságos, mert csak igen cse­kély «világítósürűségü» lámpákra tehet­nénk szert. A találmány révén sikerült oly izzólámpa világítótestet létesíteni, mely lehetővé teszi, 50 hogy a tantálkarbidnak, illetve a raná­dium-csoporthoz tartozó fém karbidjának értékes tulajdonságait teljes mértékben használhassuk ki anélkül, hogy a korábbi javaslatokkal járó hátrányokkal kellene 55 számolnunk. A találmány szerinti lámpá­ban a tantálkarbidot ugyancsak mag hordja, de ez a mag nem fémből, hanem oly anyagból áll, mely a következő két féltételt egyaránt kielégíti: ez anyagnak 60' oly olvadási hőmérséklettel kell rendel­keznie, mely alig van a tantálkarbidé alatt, előnyösen azonban fölötte van és azonkívül nem szabad, hogy már csupán a saját karburálódása révén a tantálkarbidbevonat 65 káros változását idézze elő. Olyan anyag, mely e követelményeket egyaránt kielégíti, sőt ezenfelül még azt az előnyt mutatja, hogy az üzemben esetleg képződő tantál­fémet ismét tantál karbiddá regenerálja, a 70 szilárd állapotú szén, melyet tehát a ta­lálmány értelmében a tantálkarbidbevonat hordozójául alkalmazunk. A szénszál a tan­tálkarbiddal nem vegyül, a fémes tantál­lal pedig csak, igen kívánatos módon, tan- 75 tálkarbiddá alakul át. Ily módon tehát

Next

/
Thumbnails
Contents