107866. lajstromszámú szabadalom • Centrifugáló eljárás és gép

Megjelent 1934. évi január hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BTRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107866. SZÁM. — IV/i. OSZTÁLY. Centrifugáló eljárás és gép. Galambos Hugó gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1932. évi április hó 5-ike. A találmány centrifugáló eljárás, amely főleg olajszeparálásra vonatkozik, úgyszintén a hozzávaló centrifuga, első­sorban tehát olajszeparátor és célja, hogy 5 a centrifugálásos fajtázás minél egysze­rűbb és olcsóbb eszközökkel minél gyor­sabbá és tökéletesebbé váljék. Az új eljárás lényegileg abból áll, hogy a centrifugálással kapott egyik vagy má-10 si:k fázist, a centrifugáló fajtázás közvet­len folytatásában és vele egyenáramban szűrjük. így egyetlen munkamenetben mindjárt kétféle műveletet végezhetünk és oly anyagokat is elkülöníthetünk egy-15 mástól, amelyeket fajsúlyaik azonossága folytán, mint pl. olajat és benne lebegő kormot vagy némely rostfoszlányt, pusz­tán centrifugálással nem lehetne szét­választanunk. Emellett a centrifugálás 20 eleven erejét folyamatosan átvisszük .a szűrésre is. A szűrési teljesítmény akkor a legna­gyobb, ha a legkisebb fajsúlyú fázist szűrjük. U. i. ez a fázis mentes a durva 25 szennytől, amely egyebütt csakhamar be­lepné és eltorlaszolná a szűrő felületeket. Mialatt valamelyik fázist szűrjük, az alatt az illető fázist, a szűrést közvetle­nül megelőzően, folytonosan tovább centri-30 fugáljuk. Ezzel az eljárási móddal a legutolsó pillanatig tehermentesítjük a filtráló felületeket. A rajzok a leírt eljárás foganatosításá­hoz való új centrifuga kiviteli példáit 35 vázlatosan tüntetik fel. Az 1. és 3. ábra, egy-egy olajszeparáló dob függélyes metszete, a 2. és a 4. ábra pedig vízszintes metszet, ahol is a 2. ábra filtrálóbetét alul­nézetét, a 4. ábra pedig szitabetét felülné- 40 zetét mutatja. Az 1. ábra szerinti (1) tengelyre erősí­tett (2) centrifugáló dobot, a tengely (3) zsinórkerekénél fogva, mindenestül nagy sebességgel, pl. percenként 5000 fordulat- 45 tal forgatjuk. A dobban néhány, pl. négy drb. (4) borda áll és ezek tartják az (5) hengeres nyakkal ellátott (6) terelőkúpot, úgyszintén a (7) betétlemezt. Az utóbbit (8) szitával fedett (9) lyukak sorozata 50 töri át. A másik (10) betétlemez, (11) bor­dák segélyével, a (7) lemezre támaszko­dik. A (10) lemezt a (12) nemezzel, szűrő­papírral vagy egyéb filtrálóréteggel fe­dett (13) lyukak sorozata töri át. A (6) 55 kúp alapkörével szemben (14) osztótányér van az (1) tengelyen. A (2) dob belsejé­ben levő részeket a (15) hollandi anyával leszorított (16) fedél rögzíti helyzetükben. A szennyes olajat felülről, központosán 60 folyatjuk a forgó (2) dobba. Az olaj a (14) tányérról szétverődik, a durva szenny a dobköpenyre tapad, a nehéz faj­súlyú részek, mint pl. a víz, a dobköpeny mentén felfelé hatolnak, a könnyebb ré- 65 szek pedig megkerülik a (6) terelőkúp al­ját és az (5) kúpnyak mentében szállnak fel, még pedig a (8) szitán és a (12) ne­mezrétegen keresztül. A centrifugált és filtrált tiszta olajat a helytálló (17) lefejtő- 70 cső hörpinti fel és ez az olaj saját nyo­másával távozik a (17) csövön keresztüL Az új centrifuga jellegzetessége a (12) szűrőbetét, ill. a szűrőbetéthely, amely a (2) dob egyik, még pedig legbelső fázis- 75 övezetét keresztezi. Az ilyen betétet könnyen betehetjük a dobba és könnyen ki is vehetjük onnan, úgy, hogy igen

Next

/
Thumbnails
Contents