107866. lajstromszámú szabadalom • Centrifugáló eljárás és gép

•egyszerű szerkezettel térhetünk át az új eljárásra, sőt meglevő dobokat is arány­lag könnyen átalakíthatunk erre a célra. A rajzból kivehető, hogy a szűrőbetét-5 hely síkja merőleges a centrifuga forgás­tengelyére. E kiviteli alak -előnye, hogy a filtrálóbetét befelé fordított felületé­vel lefelé néz, úgy, hogy az olaj súlyo­sabb szennyeződései a filtrálófelületet ön-10 működőleg szabadon hagyni igyekeznek, hiszen a súlyosabb részek nem a közép felé szállnak fel, hanem ellenkezőleg, lehető­leg alul maradnak és a dobköpeny felé röpítődnek. 15 Az is kivehető a rajzból, hogy a szűrő­betéthelynek befelé néző oldala a dobnak (18) fajtázóterét határolja, ahol a (8) szi­tán előzőleg már különben is megszűrt olaj, eentrifugálással tovább fajtázódik, 20 még mielőtt a szűrőhelyre érkeznék. A szűrőbetéthelyet megelőző (8) szitabetét a (2) dobnak ugyanazt a fázisövezetét ke­resztezi, mint a (12) filtrálóbetét, hogy a (7) szita minél hatályosabban működjék 25 együtt a (12) nemezzel, stb.-vel és az utób­binak tehermentesítésére előzetesen ugyanazt az övezetet szűrje, mint amely utóbb a (12) nemezrétegen áramlik ke­resztül. 30 A (14) osztőtányér csúcsszöge tompább, mint a (6) terelőkúpé, úgy, hogy az olaj a kúp és a tányér között ide-oda ütközik és ütköződéssel is fajtázódik. A (17) lefejtőcsövet, a (2) dobhoz ké-35 pest, célszerűen radiális értelemben be­állíthatóvá tesszük, hogy a csövön ke­resztül távozó olaj minőségét, ill. meny­nyiségét szabályozhassuk. A (7) és a (10) betétlemezek kerületén 40 H9) ill. (20) nyílásokat hagyunk a dob­köpeny mentén felfelé hatoló víznek. A fenn meggyülemlő vizet azután a (16) dobfedél (21) csatornáin keresztül, vagy valamely más alkalmas iiton távolítjuk 45 el, pl. túlfolyatjuk. A 3. ábrabeli szerkezet csupán abban különbözik az 1. ábrabelitől, hogy most két szitabetétünk van, kettejük között pedig (22) fajtázótér marad. A szitabetét-50 helyek számának szaporítása, a közöttük hagyott fajtázótér ékkel kapcsolatban, az olajnak többfokozatú előtisztítását teszi lehetővé. A szitabetéthelyek áttörései, a 3 ábra 55 szerint, a filtrálóbetéthelytől távolodva, radiális értelemben egyre kifelé bővül­nek, úgy, hogy minden szita egyszers­mind tehermentesíti az utána következőt. A leírt eljárás és centrifuga közös előnye, hogy a fajtázás, folytonos centri- 60 í'ugálás .közben.,, ütköződések, hirtelen szelvé.nyváltozások és előszűrések soroza­tán keresztül, filtrálással fejeződik be, mimellett a fajtázás valamennyi műve­lete az ahhoz legkedvezőbb körülmények 65 között történik és a lehető legkevesebb erőfogyasztással jár. Az elért szétválasz­tás végletekig menőleg pontos és oly biz­tos, hogy a centrifugálást az olaj, stb. mosásával, sőt vegyi kezelésével is kom- 70 binálhatjuk. Módunkban áll természete­sen az is, hogy a centrifugálást légmen­tesen elzárt vagy valami védőgáz nyomá­sának alávetett dobban végezzük és hogy a tisztított fázist légmentesen vezes- 75 siik el. Szabadalmi igények. 1. Centrifugáló, főleg olajszeparáló eljá­rás, azzal jellemezve, hogy egyik vagy másik fázist, a centrifugáló fajtázás 80 közvetlen folytatásában és vele egyen­áramban szűrjük. 2. Az 1. igénypontban védett eljárás ki­viteli módja, azzal jellemezve, hogy a legkisebb fajisúlyú fázist szűrjük. 85 3. Az 1., valamint a 2. igénypontban vé­dett eljárás kiviteli módja, azzal jelle­mezve, hogy mialatt valamelyik fázist szűrjük, azalatt az illető fázist, a szű­rést közvetlenül megelőzően, folytono- 90 san tovább centrifugáljuk. 4. Centrifuga., főleg olajszeparátor az 1—3. igénypontban védett eljárás foganato­sításához, jellemezve egy vagy több, a centrifugáló dob valamelyik fázisöve- 95 zetét keresztező szűrőbetéttel, illetve szűrőbetéthellyel. 5. A 4. igénypontban védett centrifuga ki­viteli alakja, jellemezve a centrifugáló dob legbelső fázisövezetét keresztező 100 szűrőbetéthellyel. 6. A 4., valamint az 5. igénypontban vé­dett centrifuga kiviteli alakja, jelle­mezve a centrifuga forgástengelyére merőleges síkú szűrőbetéthellyel. 105 7. A 4—6. igénypontban védett centrifuga kiviteli alakja, jellemezve a centri­fugáló dob belsejébe néző oldalával a dobnak valamelyik fajtázóterét hatá­roló szűrőbetéthellyel. 110 8. A 4—7. igénypontban védett centrifuga kiviteli alakja, jellemezve egy vagy több, szűrőbetéthelyet megelőző szita­betéttel, illetve szitabetóthellyel, ame-

Next

/
Thumbnails
Contents