107746. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nátriumbikarbonát előállítására

Megjelent 1933. évi december hó 15-én. XIAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107746. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás nátriumbikarbonát előállítására. Lawarrée Henrik vegyész Bruxelles. A bejelentés napja 1932. évi február hó 13-ika. Németországi elsőbbsége 1931. évi február hó 16-ika. Ez a találmány eljárás szódabikarbónái­nak valamely tetszőleges oldható nátrium­sóból, szubsztituált aminek segélyével való előállítására. Ámbár alkalibikarbonátok 5 előállítására rég ajánlották már a trime­tilamin alkalmazását, azonban mindeddig nem sikerült erre gyakorlati megoldást ta­lálni, mivel a régi indítvány szerint a szódabikarbóna kiválasztása után az egész 10 maradék-lúgnak körülményes előkészítése vált szükségessé, ami a trimetilamin al­kalmazását alkalikarbonátok előállítására mindeddig teljesen lehetetlenné tette. A találmány szerint azonban az aminek-15 nek és az ammoniumnak oldható sói állan­dóan a folyamatban maradnak úgy, hogy az átalakuláshoz felhasznált összes ná­triumsó végül is mint bikarbona válik ki. Az eljárás abból áll, hogy a körfolyamat-2p ban maradó valamely oldathoz — amely egyben az aminek és az ammónium old­ható sóit célszerűen telített oldatban tar­talmazza — adagoljuk a bikarbonáttá ala­kítandó oldható nátriumsót és ammoniá-25 kot, ill. ammoniumkarbonátot, amíg a be­vezetett nátriumsó mennyiségének megfe­lelő mennyiségű ammonsó ki nem válik, mire az utóbbit kitermeljük, majd a lúgot a bikarbonát, kiválasztása végett szén-30 dioxiddal kezeljük. A találmány szerint alkalmazandó egyik ilyen oldható aminsó pl. a trimetilamin­klorhidrát. Ha a trimetilaminklorhidrát oldatát a találmány szerint nátriumklorid 35 jelenlétében semleges ammoniumkarbo­náttal kezeljük, úgy cserebomlással old­ható trimetilaminkarbonátot és ammo­niumkloridot kapunk. Az előbbi pl. gáz­alakú széndioxid vagy ammoniumkarbo-40 nátok, ill. széndioxid és ammónia segélyé­vel könnyen alakítható bikarbonáttá, amely a jelenlevő nátriumkloriddal való cserebomlás révén nátriumbikarbonátot választ kis míg a trimetilaminklorid az oldatban marad és a folyamatba vissza- 45 kerül. Nyilvánvaló, hogy a nátriumklorid és az ammoniumkarbonátok reakciója a követ­kező ismert egyenlet szerint zajlik le: NaCl + (NH«) HC03 ^rrü NaHC03 + NH4 C1 50 a következőkben azonban csupán azokat a reakciókat vizsgáljuk, amelyekben amin­sók vesznek részt. A csatolt rajz a körfolyamatos új eljárás példaképeni kiviteli módját vázlatosan 55 szemlélteti. Az I. tartányban levő trimetilaminklor­hidráthoz — vagyis az ammóniánál gyen­gébb lúg sójához — nátriumkloridot, mint kiindulási nátriumsót adagolunk. Ezt a 60 keveréket most semleges ammoniumkar­bonát előállítása végett ammóniával ós szénsavval kezeljük, ami a trimetilamin­klorhidráttal cserebomlás után oldható trimetilaminkarbonátot és ammoniumklo- 65 ridot ad a következő reakció-egyenlet sze­rint: 2(CH8 )3 NHCl+2NaCl+2NH8 +C02 +Ha 0 = 2NH4 Cl + [(CH8 )3 NH]2 COs + 2NaCl (1) A találmány értelmében itt célszerűen 70 úgy is eljárhatunk, hogy azok az oldatok, amelyek a körfolyamatban maradnak, ál­landóan ammoniumkloriddal legyenek te­lítve. így a fenti reakció révén keletkező ammoniumklorid kiválik és szűréssel elvá- 75 lasztható. A visszamaradó sóoldatot ezután a II tartányban széndioxiddal kezeljük, amikor is cserebomlás utján a képződött oldható

Next

/
Thumbnails
Contents