107728. lajstromszámú szabadalom • Pázsitkaszálógép

Megjelent 1933. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jHHgK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 101728. SZÁM. — X/g. OSZTÁLY. Pázsitkaszálógép. Futterer László kertész Budapest. A. bejelentés napja 1932. évi október hó 8-ika. A találmány pázsitkaszáló gép, mely az ismert pázsitkaszálóktól abban külön­bözik, hogy a kaszálógép váza a gép tengelye körül elforgathatóan ágyazott 5 két, egymástól független részből áll, mely részek egyike' a gép vezetéséhez szüksé­ges szerveket, másika pedig a vágószer­számokat hordja. A két csukló körül el­mozdulható részen van a lemetszett nö­.0 vényi részeket terelő vályú. A találmány szerinti gép további rész­leteit a rajz ábrái kapósán ismertetjük, amelyek példakénti megoldást mutatnak. Az 5 1. ábrán a gép oldalnézete, a 2. ábrán felülnézete, illetőleg részben' vízszintes hosszmetszete látható. A 3. ábra részletrajz. A gép (11) tengelye körül forognak a !0 gépet alátámasztó (12) kerekek, melyek a (11) tengely két végén elrendezettek és köpenyükön a súrlódást fokozó (13) szö­gecsfejek vannak. A (12) kerék koszorú­ját tárcsa alakjában kiképezett (14) kül­!5 lőszerkezet köti a (15) kerókagyhoz, mely a (11) tengelyen szabadon forog. Az agy két végénél egy-egy (16) és (17) csapágy van, melyek közül a (16) csapágy tokjá­hoz csatlakozik a háromszögalakú (18) 10 keretrész. A háromszög alsó sarkában egyengető (19) henger (20) tengelyét ágyaztuk, míg a háromszög felső sarká­hoz csatlakozik a (21) terelőszerv, mely­lyel munka közben a gépet vezetjük, ille­;5 tőieg toljuk. A 2. ábra a gépnek csak egyik oldalát mutatja. A másik nem raj­zolt oldal azonban a rajzoltnak tükör­képe. A (17) csapágyon függ a (22) keretrész, mely a (23) álló és a (24) mozgó kést ós a (25) ágyban forgathatóan ágyazott, (26) szénagyüjtő kereket és annak (27) tenge­lyét hordozza. A tengely jobboldali vé­gén (2. ábra) a (12) keréken kiképezett (28) belső fogazású koszorúval kapcsolódó 45 (29) fogaskerék van. E fogaskerék mel­lett a (27) tengelyen ékelt a (30) tárcsa, melynek palástjában hullámos alakú (35) kényszerpálya van. E kényszerpályával a mozgó (24) kés alternatíve mozgató, a 50 (31) késkeretben megerősített (32) csap körül lengő (33) kétkarú emeltyű egyik vége kapcsolódik. A (24) mozgó késcsoport mindegyik ké­sében belül (34) kimélyítés van, miáltal a 55 mozgó kések az álló késekre jobban fe­küsznek fel, azonkívül e kimélyítésben az olaj megreked és a csúszófelületet állan­dóan keni. Egyébként a késszerkezet ki­képzése az ismertekéhez hasonló. 60 A két kés között, azok hosszirányában végigmenő szalagrugót helyezhetünk el, mely bizonyos körülmények között a nyí­rás műveletét megkönnyíti. Ha a gépet toljuk, akkor a (28) fogas- 65 koszorú a (29) fogaskerék útján a (27) tengelyt forgatja, miközben a (30) tárcsa (35) rovaitékában csúszó (33) kétkarú emeltyű a (24) kést váltakozva jobbra és balra tólja el. Eközben a (22) keretet (35') 70 henger támasztja alá, mely a késkeret alsó oldalán megerősített (37) konzolban forog és arra való, hogy a késeket a (22) keret megfelelő elmozdulásai által a talaj­tól, annak egyenetlenségei esetén is, ál- 75 landó távolságban tartsa. A (22) keret­rész ez elmozdulásai függetlenül történ­hetnek. Ugyanígy mozgatja a (19) henger egyenetlen talajon a (18) keretrészt. A (26) gyüjtőszerszám a levágott nö- 80

Next

/
Thumbnails
Contents