107728. lajstromszámú szabadalom • Pázsitkaszálógép

vényi részeket a (38) vályúba továbbítja. Ezt a vályút elülső végén a késkerethez oly (39) csappal kötöttük, mely körül a (38) vályú elfordulhat. A vályú Látsó 5 vége a (18) kereten megerősített (40) üt­közőre szabadon fekszik fel. Ennek a meg­oldásnak célja, hogy a vályú a lcét (IS) és (22) keretrész egymással szemben való szabad elfordulását ne gátolja. 10 Szabadalmi igények: 1. Pázsitkaszáló gép, egymással szemben a haladás irányára merőlegesen el­mozgatható késekkel, amelyre jellemző, hogy a gép kerete a gép tengelye kö-15 rül, egymástól függetlenül elfordítható két részből (18) és (22) áll. 2. Az 1. igénypontban védett pázsitkaszá­lógép változata, amelyre jellemző, hogy az egyik keretrész a gép vezetésére és 20 továbbítására való eszközöket, a ?rásik keretrész a késeket és célszerűen a gyújtószerkezetet hordozza. 3. Az 1. és 2. igénypontokban védett pá­zsitkaszáló gép változata, amelyet a lemetszett növényi részeket terelő, . az egyik keretrésszel csuklósan összekö­tött, a másik keretrészre szabadon fel­fekvő csatorna jellemez. 4. Az 1—3. igénypontokban védett pázsit­kaszáló gép változata, amelyet a moz­gatható késrendszert hajtó, i gépnek legalább egyik futókerekével kényszer­kapcsolatban álló hajtómű jellemez. 5. A 4. igénypontban védett pázsitkaszáló gép változata, amelyet a mozgatható késrendszert hajtó, forgó test palástjá­ban kiképezett kényszerpálya jellemez. 6. Az 5. igénypontban védett pázsitkaszáló gép változata, amelyet a késkeretben ágyazott a körülfutó kényszerpályával kapcsolódó, annak mozgását az egyik késrendszerre átvivő tag jellemez. 7. Az 1—6. igénypontokban /éden pázsit­kaszáló gép változata, a: íelyet a két kés között elrendezett ru ó jellemez. S. Az 1—7. igénypontokban védett pázsit­kaszáló gép változata, amelyet a kések és a talaj közötti távolságot rögzítő köztartó szervek jellemeznek. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, IJudapest.

Next

/
Thumbnails
Contents