107684. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolóberendezés gázfűtésű szerelvényekhez

Megjelent 1933. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZARADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107684. SZÁM. — IL/H. OSZTÁLY. Kapcsolóberendezés gázfűtésű szerelvényekhez. Róbert Bosch A. G. cég Stuttgart. A bejelentés napja 1932. évi május hó 28-ika. Németországi elsőbbsége 1931. évijuniushó 15-ike. A találmány főgázszelepek isimert kap­csolási berendezéseire vonatkozik, ame­lyeknél a főgázszelep vezérlőrészét (mem­bránját) olyan nyomásváltozások vezér-5 lik, amelyeket nyitódó és záródó kapcso­lók a főgáz,vezetékből elágazó mellékgáz-. vezetékben idéznek elő. Az, ilyen szerelvé­nyeknél a vezérlőgázt, ahelyett, hogy azt egyszerűen az atmoszférába bocsátották 10 volna, elvezették már a fővezetékből ál- " landóan táplált gyűjtővezetéken át is, oly célból, hogy a vezérlőgáz, a gyujtóláng­ban elégjen. Az ilyen ismert berendezé­seknek az a hibájuk, hogy a gyujtóláng 15 üppen akkor kisebbedik, amikor a fő­gázszelep nyílik. E pillanatban ugyanis a i'őszelepet zárva tartó vezérlőgázáramot a mellékgázvezetékben lévő kapcsoló meg­szakítja. Ennélfogva a gyujtólángot állán-20 dóan igen erősen kell gyujtógázzal táp­lálni, avégből, hogy az, a vezérlőgáz ára­mának megszakadása esettén is, olyan nagy legyen, amilyen nagy láng a főégő biztos meggyújtásához szükséges. 25 A találmány e hibát úgy küszöböli ki, hogy a vezérlőgázáramot kormányzó szabá­lyozók átkapcsolókat működtetnek, ame­lyek a gyujtólánghoz a főszelep nyitásakor erősebb gázáramot vezetnek, például úgy, 30 hogy ez átkapcsolok a fővezetékből el­ágazó mellékgázvezetéket váltakozva a fő­gázszelep vezérlőkamrájához vezető szűk vezérlőgázvezetékkel, ill. a gyujtóégőhöz vezető bő gyujtógázvezetékkel kötik össze. 35 A rajzok a találmányt vázlatosan áb­rázolják, és pedig az 1. és 2. ábrák az ismert berendezések­nek vázlatai zárt, illetve nyitott főszelen esetén: «. 3. és 4. ábrák a találmány tárgyának 40 hasonló ábrázolásai és az 5. ábra az átkapcsoló példaképpeni fo­ganatosítási alakja. Az (a) főgázvezeték és a (b) főégőhöz vezető (c) égővezeték közé (d) főszelep van 45 kapcsolva. Az (a) fővezetékből (e) mellék­vezeték ágazik el, amely (í) fojtáson ke­resztül a gyujtóégőhöz vezető (h) gyűjtő­vezetékre és a főszelep (i) vezérlőkamrá­jába vezető (k) vezérlővezetékre oszlik. 50 Az (i) vezérlőkamrából a szűk (m) foj­tással ellátott (n) lefolyóvezeték a (h) gyűjtővezetékhez vezet, úgy hogy a ve­zérlőgáz a gyujtólángban elég. Az 1. ós 2. ábrán, amelyek ismert be- 55 rendezést mutatnak, a (k) vezérlőveze­tékbe egyszerű (o) szelep van beiktatva, •amelyet valamilyen önműködő (p) sza­bályozó- vagy kapcsolóberendezés (pl. hő­szabályozó, vízáramszelep stb.) nyit vagy 60 zár. Az 1. ábrán az (o) szabályozószelepet nyitott helyzetében ábrázoltuk. A vezérlő­gáz tehát az (a) fővezetékből az (e) mel-1 ék vezetéken és a (k) vezérlővezetéken át a főszelep (i) vezérlőkamrájába áramlik 65 és ott az (m) szúk fojtás útján annyira; torlódik, hogy a főszelep membránját leszorítja és a (d) főszelepet zárja. Az (m) fojtáson át elillanó vezérlőgáz a (h) gyűjtővezetékbe áramlik és a gyujtólán- 70 got erősíti, amely ekkor nagy hosszúság­gal ég. Ha a (p) szabályozó az. (0) ve­zórlőszelepet (pl. vízmelegítőknél a vízát­folyás nyitásakor vagy egy meleghűtő ki­hűlésekor) zárja, akkor a vezérlőgáz 75 árama megszakad. Ennek folytán a gáz­nyomás a főszelep (i) vezérlőkamrájában csökken, úgy hogy a főszelep nyílik és a

Next

/
Thumbnails
Contents