107684. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolóberendezés gázfűtésű szerelvényekhez

— 2 — gáz a fővezetékből a (b) égőliöz áramol­hat. A vezérlőgáz áramának megszakadása folytán azonban egyidejűleg a gyujitóégő­höz áramló gázmennyiség az eddig oda-5 áramló vezérlőgáz mennyiségével csök­ken, úgy hogy a gynjtóláng ép abban a pillanatban gyengül és rövidül, amikor annak a főégőből kiáramló főgázt kell meggyújtania. 10 A 3. ós 4. ábrák a találmány szerinti elrendezést mutatják. Az egyetlen különb­ség az ismert elrendezéssel szemben az, hogy a vezérlővezetéket kormányzó ve­.zférlőszerv (r) átkapcsoló, amely az (:e>) 15 mellékvezetéket a (k) vezérlővezetékkel (3. ábra) vagy a (h) gyűjtővezetékkel (4. ábra) köti össze. Ha. a (p) vezérlőszabályozó az ír) átkapesolót a 3. ábrán bemutatott helyzetbe hozta, akkor a (h) gyujtóveze-20 ték megszakad és a (g) gyujtóégőhöz csak a szűk (m) fojtáson át áramló vezérlőgáz jut. A (g) gyujtóégő tehát zárt főszelep esetén csak kis. lánggal ég. Mihelyt azon­ban a (p) vezórlőszabályozó az (r) átkap-25 csalót a 4. ábrán bemutatott helyzetbe átkapcsolja, akkor a vezérlőgáz árama megszakad és ehelyett a (h) gyűjtőveze­ték az (e) mellékvezetékkel kerül össze­köttetésbe. Most a gyujtóégőhöz a gáz a 30 bő (f) fojtáson keresztül áramlik és ennél­fogva a gyujtóégő hosszú lánggal él, xigy hogy az a (b) főégőből áramló főgázt biz­tosan meg tudja gyújtani. Az 5. ábrán bemutatott (r) átkapesolót olyan ház ké-35 pezi, amelynek üregébe az (e) mellékve­zeték a (h) gyűjtővezeték és a (k) vezérlő­vezeték nyílnak. A (h) és (k) vezetékek két, egymással szemben fekvő (t) és (u) szelepülésben végződnek, amelyek között 40 (v) csapószelep himbaszerűen van elhe­lyezve. A (v) csapószelepnek célszerűen rugózó (\v) hasítéka van, amellyel az az (y) emeltyű (x) golyós fejére önműködő­lég rászorul, amely emeltyű az (r) házban 45 a (z) tengely körül lengethetően ágyazott. Az (r) házon kívül lévő emeltyűkart a (p) szabályozó, pl. termosztát vagy víz­tori asztó-tárcsa stb. támadja. Az ábrázolt helyzetben a (v) szelep a (li) gyujtóveze-50 téket zárja, úgy hogy a mellékgáz a 3. ábrával egyezően a (d) főszelep (i) ve­zérlőkamrájához és onnan az (m) fojtáson át a (g) gyujtóégőhöz áramlik. Ha a (p) szabályozó az (y) emeltyűt a másik ol-55 dalra fordítja, akkor a (v) szelep az (u) szelepülésre fekszik fel és a (k) vezérlő­vezetékeit zárja, míg a (t) szelepülés és ezzel a (h) gyűjtővezetékhez vezető úr felszabadul, amint azt a 4. ábra mutatja. A gyujtógázáram az átváltás alatt sem tiO szakad meg, sőt az átváltásnál mindkét (t) és (u) szelepülés szabad, úgy hogy a gyujtóláng mindkét úton kap gázt és nem aludhatik ki. Szabadalmi igények: 65 1. Kapcsolóberendezés főgázszelepekhez, amelyeknek vezérlőrészét (membrán­ját) olyan nyomásváltozások működte­tik, amelyeket a fővezetékből a fősze­lep vezérlőkamrájához vezető és a 70 gyűjtővezetékben végződő vezérlőveze­tékben szabályozók, illetve kapcsolók idéznek elő, azzal jellemezve, hogy a szabályozók (v) átkapcsolókat működ­tetnek, amelyek zárt (d) főszelep ese- 75 tén csak gyengén égő gyujtólánghoz a főszelep nyitásakor erősebb gázáramot vezetnek. 2. Az 1, igény szerinti berendezés foga­natosító si alakja, azzal jellemezve, 80 liogy a (v) átkapcsoló zárt főszelep esetén szűk, a főszelep nyitása esetén pedig bő gázútat szabadít fel. 3. Az 1. és 2. igény szerinti berendezés foganatosítási alakja, azzal jellemezve, 85 hogy a (v) átkapcsoló az- (a) fővezeték bői elágazó (e) mellékvezetéket zárt főszelep esetén az (i) vezérlőkamrán át a (g) gyujtóégőhöz vezető szűkre foj­tott (k, n) vezérlővezetékkel, a fősz,e- 90 lep nyitása esetén pedig a (h) gyűjtő­vezetékkel a (k) vezérlő vezeték egy­idejű elzárása mellett összeköti. 4. A 3. igény szerinti berendezés fogana­tosítási alakja, azzal jellemezve, hogyr 95 az (r) átváltét (v) szelep képezi, amely a fővezetékkel állandó összeköttetés­ben lévő házban a (li) gyűjtővezeték­hez, ill. a (k) vezérlővezetékhez vezető (t, u) szelepülések között ide-oda moz- 101 gathatóan, pl. lengethetően van elhe­lyezve. 5. A 4. igény szerinti berendezés fogana­tosítási alakja, azzal jellemezve, hogy a (v) szelep egy emeltyű (x) golyós fe- 10 jére minden irányban mozgathatóan, (pl. rugózó hasííék útján) rugózóan van rászorítva. 2 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents