107551. lajstromszámú szabadalom • Elzárószelep

Meg-jelent 1933. évi december lió 172-én. ír MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIRÖSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 107551. SZÁM. — XVIII/d. OSZTÁLY. Elzárószelep. Szent Lukácsfürdő r. t. és Porzsolt Béla oki. gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1932. évi szeptember hó 24-ike. Komprimált gázoknak, főleg szénsav­nak befogadására való tartályoknál (patronoknál) eddigelé különböző elzáró­szelepeket alkalmazták, amelyeknek azon­j ban különböző hátrányaik voltak. A találmány ez elzárószelepek közül olyanokra vonatkozik, amelyeknél a SZÍS-lepet a gáznyomás zárja ós a tartály (patron) zárófején tengelyirányban ke-0 resztülvezetett szeleporsó nyitja. Ez ismert elzárószelepeknek többek kö­zött az a hátrányuk, hogy a szelep nyi­tási löketének határolására különböző bo­nyolult szerkezetre van szükség, továbbá, 5 hogy töltött tartálynál (ptaronnál)) az el­zárt szelep orsójának a tartály (patron) zárófejélből kiálló vége szállítás közben ütődésefcnek van kitéve, ami a szelep szándékolatlan megnyílását és a gáz ki-0 omlásét okozza. A találmány szerinti elzárószelepnél annak szerkezeti kiképzése következtéiben e hátrányok nem lépnek fel. A találmány szerinti elzárószelep lé-5 nyege az, hogy a szeleporsónak a tartály (patron) zárófejéből kiálló végén egy el­állítható csavaranya van, amely megla­zítva a szelep nyitási löketét határolja, meghúzva pedig a szelepet zárt állásban 10 rögzíti. A szeleporsónak szabad végén egy fej vagy ütköző van, amely a csavaranyá­nak a szeleporsóról való lecsiavarását meggátolja. (5 A rajz a találmány szerinti elzárósze­lep egy példaképpeni kiviteli alakját mu­taltja. Az 1. ábra az elzárószelep hosszmetszete nyitott szelepnél; a 2. ábra ugyanilyen metszet, zárt szelep- 40 nél; a 3. ábria ugyancsak ugyanilyen metszet, zárit ós rögzített szelepnél; a 4. ábra az 1. ábra I—1, az 5. ábra pedig az 1. ábra II—II vonala 45 szerint vett keresztmetszet. (1) a komprimált gáz (pl. szénsav) be­fogadására való tartály (patron), amely­nek szájnyílásába a (2) zárófej van csa­varolva. E zárófejen van tengelyirány- 50 ban a (3) szeleporsó keresztülvezetve, amelynek alsó végén (4) szelep van. E szelepet belülről a gáznyomás zárja, nyitása kívülről pedig a (3) szeleporsóval történik. A bevezetésben említett hátra- 55 nyak elkerülésére a találmány szerint a (3) szeleporsónak a (2) zárófejtből kiálló végén elállítható (5) csavaranya van, miért is a (3) szeleporsó természetesen csavarmenetes. Ez az (5) csavaranya meg- 60 lazítva a (4) szelep nyitási löketéit hatá­rolja (2. ábra), vagyis igen egyszerű ha­tárolószerkezet, meghúzva pedig a (4) sze­lepet a zárt állásában rögzíti (3. ábra) úgy, hogy a (4) szelep szállítás közben 65 való ütődések következtében nem nyílha­tik meg és a komprimált gáz nem ömöl­hetik ki. Annák megakadályozására, hogy az (5) csavaranyát a (3) szeleporsóról le lehes- 70 sen csavarni, a (3) szeleporsó szabad (felső) végén (6) fej vagy ütköző van. Amint az (1) tartály megtelt, a kompri­mált gáz nyomása a (4) szelepet belülről zárja (2. ábra), de ekkor a szelep még 75 nincs rögzítve, miért is az szállítás köz­ben ütődés következtében megnyílhatnék és a gáz kiömölhetnék. Ha azonban az (5)

Next

/
Thumbnails
Contents