107491. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés vasúti járművek, különösen mozdonyok tengelyágyainak csapágyfémmel való kiöntésére

Megjelent 1933. évi december hó 349 -én . MAGYAR KIRÁLYI JgggNg SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107491. SZÁM. — XVI/d. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés vasúti jármüvek, különösen mozdonyok tengelyágyainak csapágyfémmel való kiöntésére. Könczöl Bálint máv. felügyelő Miskolc és Süss Nándor Prácisiós Mechanikai és Optikai Intézet R, T. Budapest. í A bejelentés napja 1932. évi ápiilis hó 30-ika. A jelenlegi gyakorlat szerint vasúti jár­művek, különösen mozdonyok tengely- és haj tőr ú d ágy a in ak kiöntése, illetve a csap­ágyfém megújításával kapcsolatban utó-5 lagos üzembehelyezésére négyféle munka­folyamat elvégzése szükséges, úgymint: a tengelyágyak kiöntése, helyzetének pontos kiméréssel történt megállapítása, a meg­munkálás bejelölése (kirajzolás) és végül a 10 megmunkálás (esztergálása). Ezen eddigi eljárás a munkafolyamatok sokfélesége mellett is csak a ritkább esetekben hozta meg a helyes eredményt, nevezetesen a megújított csapágyak ;beszerélése (bekö-15 tése) után a kapcsolt tengelyek és rudaza­tok egymáshoz viszonyított pontos hely­zetét, valamint a tengelycsapdk pontos illesztését és a vasútüzem biztonságát nagy mértékben veszélyeztető hőnfutásbk !0 kiküszöbölését. A felsorolt munkafolyamatok sokféle­sége, különösen a kirajzolás és esztergá­lás nagyfokú hibaforrásoknak válik oko­zójává. Nem szorul ugyanis bővebb ma­!5 gyarázatra, hogy a tengelyek jó futásának előfeltétele az, hogy az ágycsészék fura­tának középvonalai a megfelelő tengely­csapok középvonalával egybeessenek. Ha ugyanis a középvonalaik nem esnek egybe, 10 hanem pl. egymást egy függőleges síkban metszik, a csapágycsésze egyik végén melegedés, ha pedig a középvonalaik egy­mást nem függőleges síkban metszik, az úgynevezett keresztbefutás miatt a csésze 15 mindkét végén melegedés s ezenkívül a bő furat esetében még csap verés is jelent­kezik. A következőkben leírt találmány célja a vasúti járműveik tengelyágyainajk a pon­tos csapméreteknek megfelelő kiöntése 40 olyan eljárással és ehhez szolgáló beren­dezéssel, mely az eddigi eljárás megrövi­dítésével, főképen az esztergálásnak, mint fő hibaforrásnak kiküszöbölésével a csap­ágyak megmunkálása nélkül azok üzem- 45 biztos előállítását és megjavítását teszi lehetővé. A találmány az üzembiztonság fontos kívánalma mellett ezen eljárással és berendezéssel a csapágyak kiöntésénél eddig követett eljárás lényeges időbeli 50 megrövidítését és olcsóbb előállítását is eredményezi. A találmány szerinti ágykiöntő eljárás célját a következő munkafolyamatokban valósítjuk meg, nevezetesen: a tengely- 55 ágyak helyzetét az eddigi eljárás szerint pontosan kimérjük és ezen kimért állás­ban a csapágycsészéket rögzítve, azokat egy úgynevezett 'kimérő rúdra egy külön e célra szolgáló felfogó készülékkel fel- 60 fogjuk. Közben a tengelycsap pontosan lemért mérete alapján elkészítjük a kiöntő magot. Ezután a kimérőrúdra a fentemlí­tett módon felfogott csapágycsészét a kiöntő szekrénybe helyezzük és a kimérő- 65 rudat a csapágycsészéről Moldva azt ki­vesszük és helyébe a kiöntőmagot tesszük, mire a kiöntő mag és a csapágycsésze kö­zött lévő hézagba a megömlesztett csap­ágyfémet beöntjük, előbb azonban a ki- 70 öntendő tér elhatárolásáról gondoskodunk. A kiöntés befejeztével a kiöntő magot el­távolítjuk és a kiöntött csésze két végén levő félköralakú éleket egy e célra szol-

Next

/
Thumbnails
Contents