107131. lajstromszámú szabadalom • Eljárás védőbevonat felvitelére fémtárgyakra

Megjelent 1933. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIEÍLTI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107131. SZÁM. — XVI/e. OSZTÁLY. Eljárás védőbevonat felvitelére fémtárgyakra. Vereinigrte Stahlwerke A. G. cég- Düsseldorf. A bejelentés napja 1931. évi március hó 26-ika. Németországi elsőbbsége 1930. évi május hó 3-ika. Keményíthető műgyantákat oldószerek­ben feloldani és mázolással, feeskendezés­sel vagy bemerítéssel tetszőleges fémtár­gyakra felvinni már ismeretes. Az oldat 5 emellett valamely alkalmas töltőanyagot, mint pl. ahiminiumpúdert, ill. port vagy finoman porított alakban levő súlypátot is tartalmazhat. Az oldószerekben felol­dott keményíthető műgyanták felvitelé-10 nek folyamatát követő keményítési mű­velet olymódon megy végbe, hogy elsősor­ban is a hőmérsékletet annyira növeljük, illetve oly fokon tartjuk, hogy az oldó­szer teljesen elpárologjon, azután a bő-15 mérsékletet tovább növeljük, úgy, hogy a keményíthető műgyantának részleges vagy teljes keményítése következik be. Ennek a jelenleg használatos eljárás­nak jelentékeny hátrányai vannak, ame-20 lyek oka részben magának az oldószernek a természetében, részben azonban az ilyen keményíthető bevonat előállítására való eljárásban is van. A rendszerint szeszből álló oldószernek az elpárologtatásáíhoz bi-25 zonyos időre van szükség; csak a teljes elpárologtatás után. lehet magasabb kemé­nyítési hőmérsékletet alkalmazni. A teljes felviteli folyamat, ennélfogva jelentékeny időt igényel. További nehézség az, hogy 30 elsősorban az oldószer elpárologtatása cél­jából egy bizonyos ideig, de legalább Va óráig, egy legkedvezőbb hőmérsékletet kell betartani és csak ezt követőleg kell a hőmérsékletet megint a keményítésre leg-35 kedvezőbb, az előző hőmérsékletnél maga­sabb fokon ugyancsak egy bizonyos leg­rövidebb időtartamon át tartani. Ez az eljárás körülményes és foganatosításához terjedelmes berendezésekre, valamint el-40 lenőrző készülékekre, továbbá megbízha­tóan dolgozó kezelő személyzetre van szükség. További hátrány a leginkább al­kalmazott oldószerek tűzveszélyessége, amely szereket ezért csak különös elő­vigyázató. rendszabályok mellett lehet al- 45 kalmazni, amely körülmény az üzemet ; megint csak drágítja. Számos kísérlet alapján, amelyek a különböző műgyanta­bevonatok javítását és az ilyen bevonatok felvitelére való eljárás egyszerűsítését cé- 50 lozták, azt is megállapítottuk, hogy az is­mert eljárás szerint felvitt műgyanták­nak a rugalmassága mechanikai igénybe-' vételekkel, mint pl. ütődéssel és ütéssel szemben kivánni valót hagy. 55 Azt találtuk, hogy a keményíthető mű- ; gyantabevonatnak fémtárgyakra való fel­vitelére alkalmas eljárás lényegesen ja­vítható, ha keményíthető műgyantákat kátrányolajban feloldunk, illetve ha kát- 60 rányolajból, finoman porított keményít­hető műgyantából és finoman porított töltőanyagokból eldörzsöléssel alkalmas szuszpenziót készítünk, mimellett a fino­man porított keményíthető műgyanta he- 65 lyett folyékony vagy félig folyékony ke­ményíthető műgyanta is vehető. Kát­rányolaj alkalmazásának a továbbiakban kifejtendő előnyein kívül még az az elő­nye is van, hogy viszkozitása folytán 70 szuszpendálószerként igen alkalmas. Hogy oldószerként vagy szuszpendálószerként való alkalmazása jön-e tekintetbe, az az alkalmazott hőmérsékletektől függ. A vég­zett kísérleteink szerint keményíthető mű- 75 gyantákat melegítéssel és erőteljes kava­rással különböző forrpontú kátrányola­j okban bizonyos mennyiségekben elég gyorsan fel lehet oldani. Hidegben ellen­ben az oldási sebesség oly csekély, hogy 80

Next

/
Thumbnails
Contents