106557. lajstromszámú szabadalom • Tésztavágó- és szakasztógép

Megjelent 1933. évi junius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jUraft SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 10655 7. SZÁM. — X/j. OSZTÁLY. Tésztavágó- és szakasztógép. Schröder Herbert gyáros Triebes (Thüringia). Pótszabadalom a 104260. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1929. évi április hó 15-ike. Németországi elsőbbsége 1928. évi április hó 16-ika. A találmány a 104260. szí. törzsszabada­lomban védett, csillagalakú késcsoponttal ellátott tésztavágó és szakasztógép további kiképzésére vonatkozik, mely a következő 5 felismeréseken alapszik: Ismeretesek már oly, csillagalakú kés­csoporttal ellátott tésztavágó- és szakasz­tógépek, melyeknél ama feltevésből kiin­dulva, hogy a kézzel szakasztott áruval 10 egyenértékű szakasztott darab gépi úton csak akkor érhető el, ha a tésztára az egész szakasztó folyamat tartama alatt ál­landóan azonos nagyságú csekély nyomás hat, a sajtoló lemez súlya akként van ki­lő egyenlítve, hogy maga a tészta a szakasz­tás közben növekedő képességénél fogva a sajtoló lemezt maga előtt felfelé tolja. Ezen célból oly elrendezést alkalmaztak, mely szerint a tészta részekreosztása után 20 a sajtolólemez, ellensúly segélyével, len­get hetően függesztetik fel. Ha már most ily géppel biztos működést akarnak elérni, akkor az ellensúly a vágókések és a sajtoló lemez közötti, különböző körülmények 25 folytán változó, mindenkori súrlódás mérve szerint adott esetben a szaka,sztás közben is beállítandó. E beállítás nem egészen egyszerű, minthogy a késhálóza­ton igen gyakran tészta marad függve, 30 mely többé-kevésbé megkeményedik, ami­kor ifc azután a szakasztott munkarabok­nak nincsen már elegendő erejük arra, hogy — ama súlybeállítás alapulvétele mellett, mely a megelőző munkafolyamat-35 ból a késeken visszamaradt, még puha tésztarészleteknél talán még elegendő volt — a sajtoló lemezt az utóbbin átjáró kés­hálózaton át felfelé tolják. Ezenkívül azonban púha tésztánál még az a veszély forog fenn, hogy a szakasz- 40 tott darabnak a kiegyensúlyozás ellenére — eltekintve ama nehézségtől, melyet e kiegyensúlyozásnak bonyolult szerkezetű berendezések nélkül gyakorlatilag kielé­gítően való megvalósítása okoz, — önma- 45 gában nincs ereje ahhoz, hogy a sajtoló­lemezt a szakasztó folyamat közben foly­tatólagosan felfelé vezesse, vagyis a tészta „ken" vagy „ragad". A találmány valamely tésztacsomónak 50 kézzel való szakasztásánál végbemenő fo­lyamatra vonatkozó más elméletből indul ki. Az erre vonatkozó elgondolás a követ­kező: A kézzel való szakasztásnál a pók egyik kezét öblössé teszi és laposra ki- 55 nyújtott másik kezére helyezi, a tészta közrefogása mellett. Ha már most a pék az ismeretes őrlésszerű mozgást végzi, úgy a szakasztott darab az öblös kézben szaba­don nagyobbodhatik és csak a folyamat 60 végén jut a kéz belső öblös felületével érintkezésbe, mely a végső simítást adja. E szakasztó folyamat már most gépi úton, csillagalakú késesoporttal ellátott kom­binált tésztavágó és szakasztó gépnél az- 65 által valósítható meg, hogy az egyes tész­tadaraboknak a szakasztás céljaira bizo­nyos meghatározott, minden oldalról hatá­rolt szakasztó teret juttatunk, melyet alul a tésztalerakólemez, oldalról pedig a 70 késkamrafalak alkotnak és melyet felül a sajtoló lemez zár el. E térben minden szakasztott darab, anélkül, hogy arra a szakasztó folyamat közben nyomást fejte­nénk ki, szabadon nagyobbodhatik és a 75 szakasztó folyamatnak csak legutolsó stá­diumában jut érintkezésbe a felső, szilár­dan beállított sajtoló lemezzel.

Next

/
Thumbnails
Contents