106241. lajstromszámú szabadalom • Változtatható emelkedési szögű légcsavar

Megjelent 1933. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106341. SZÁM. y/i. OSZTÁLY. Változtatható emelkedési szögű légcsavar. Eclipse Aviation Corporation East-Oraiige. A bejelentés napja 1931. évi február hó 3-ika. A találmány légcsavarra és különösen oly légcsavarra vonatkozik, amelyben a szárnyak emelkedési szöge a forgás alatt változtatható. 5 Az ilyen változtatható emelkedési szögű légcsavaroknak oly légcsavarokkal szem­ben, amelyeknek nincsenek elállítható szárnyai, úgyszintén olyanokkal szemben, amelyek úgy vannak kiképezve, hogy az 10 emelkedés csupán akkor változtatható, amikor a légcsavar nincsen működésben, bizonyos jellegzetes előnyei vannak és ez különösen oly repülőgépcsavarokra vonat­kozik, ahol a szárnyak emelkedésének be-15 állíthatósága különböző repülési feltételek között a propeller hatásfokának növelését eredményezi. Ennek megfelelően külön­böző eszközöket ajánlottak már, amelyek­kel a csavarszárnyak emelkedését a repü-20 lés közben változtathatjuk. Az ilyen esz­közöket többnyire oly, kézzel működtet­hető szerkezetek gyanánt képezték ki, amelyekben bonyolult hajtóművek és sza­bályozó berendezések vannak, amelyek 25 nem csupán nagyok és nehezek, hanem működésükben nem is biztosak, ami részben a szerkezet részeire való hatal­mas nyomásokból származik, melyek a csavar nagy sebességgel való forgása által 30 létesített centrifugális erő következtében jönnek létre. A szárnyak emelkedésének kellő beállítása, ha ily szerkezeteket alkal­mazunk, teljesen a kezelő ügyességétől és különböző repülési feltételektől függ, 35 amelyek, amikor légcsavarok vannak a repülőgépekre szerelve, mindig előfordul­nak. Ezért lehetetlen, hogy a szárnyak emelkedését kézzel állítsuk be, úgy hogy a légcsavar mindig a legnagyobb teljesít-40 ménnyel dolgozzon. Ugyancsak javasoltak oly módon kiké­pezett légcsavarokat, amelyeknél a szár­nyak emelkedése a légcsavarokat hajtó gép sebességének megfelelően változik és ámbár ily légcsavaroknak az az előnyük 45 van, hogy az emelkedés önműködően vál­tozik, de viszont hátrányuk, hogy adott bevitt energiáknak megfelelően nem mű­ködnek a legnagyobb teljesítménnyel az összes feltételek, mint pl. a légsebesség, 50 légsűrűség, bevitt erő, stb. változásai mel­lett, amelyek a repülés közben előfor­dulnak. Ennek megfelelően a találmány egyik célja, hogy olyan változtatható emelkedési 55 szögű légcsavart létesítsünk, mely úgy van kiképezve, hogy az imént említett hátrá­nyokat kiküszöbölje. A találmány további célja, hogy oly légcsavart létesítsünk, mely új eszközöket 60 tartalmaz a légcsavarszárnyaik emelke­dési szögének változtatására. További célunk, hogy a változó emelke­désű légcsavarhoz új eszközöket létesít­sünk a szárnyak emelkedésének változta- 65 tására, amelyek a légcsavar tengelyirányú tolóerejének hatása alatt működnek. Célunk az is, hogy új légcsavarelrende­zést létesítsünk, amelyben a különböző repülési feltételeknek megfelelően a szár- 70 nyak emelkedési szöge önműködően vál­tozik oly célból, hogy a légcsavar mindig legnagyobb teljesítményével dolgozzon. A találmány egyébb céljai és jellemzői az alábbi részletes leírásból tűnnek majd 75 ki a mellékelt rajzok kapcsán. Mindazon­által meg kívánjuk jegyezni, hogy a raj­zokat csupán ábrázolás céljára szántuk és nem a találmány korlátainak megállapí-

Next

/
Thumbnails
Contents