105619. lajstromszámú szabadalom • Szerszámátmérőtől független, önműködő másológép

MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105619. SZÁM. — XVI/d. OSZTÁLY. Szerszámátmérőtől független, önműködő másológép. Szabadíts Ödön műszaki tisztviselő Pesterzsébet. A bejelentés napja 1931. évi július hó 15-ike. Egyenes, vagy síkgörbe alkotójú, görbe vonal aJiapimeitsaeitű henger felületek töme­ges készítése forgó mozgást végző szer­számmal úgy történik, hogy az (r) sugarú 5 szerszám (la) forgási tengelye a tárgy (ig) alapmietszíetű görbéjétől (r) távolságra lévő és vele egyenközű (s) görbén végig­vonul (valóban vagy viszonylag), miköz­ben a forgó szerszám forgácsoló élei a 10 (g) alapmietszetű henger felületet a tárgy­ból kimunkálják. Forgácsolás közbein ál­landóan a megenged eitt, legnagyobb önmű­ködő előtolással kell dolgozni ós ezért biz­tosítani kell azt, hogy egyenlő idők alatt 15 egyenlő forigáosmeninyiségeket vágjon ki a sziemszám a tárgy ból. Mivel a szerszám élei munkakörben kopnak és a szükséges köszörülés vagy egyengetés után az (r) sugár megváltozik, gondoskodni kell arról 20 is, hogy a szeirazámitenigely ezen megválto­zott szarszámsiugáTinaik megfelelő, egyen­közű görbén legyen megmunkáláskor vé­gigvezetve, mert ez a biztosítéka a készí­tendő görbe pontosságának. 25 Fentieket az eddig ismert sablón-eljá­rás, vagy a lengő ós forgó, ill. lengő és egyenes mozgást végző eljárások (vezér­tengelyek bütykeit maró és csiszológépek, hídikészü'lékek) valamint ezeik változatai, 30 nem valósították meg, meirt az előbbinél általában csak kézimunka lehetséges, te­hát a forgácsolás egyenletessége sem biz­tosítható és így nem racionális; az utób­biakmál önműködő, gépimunka lehetséges, 35 de az elkészíthető görbék alakja eirőssn korlátozva van, a forgácsolás egyenlőtlen és így csekély a termelés, ezenkívül meg­változott saeirsziámátmérőnél nagy pontat­lanságok lépnek fel, mivel csak az eredeti 40 átmérőved dolgoznak helyesen. E találmány mindkét megoldása lehe­tővé teszi bármely görbe esetén, — hacsak a megmunkálási oldalról nézett görbe ho­morú részeinek legkisebb görbületi sugara nagyobb a szerszám su gár nál — az önmű- 45. ködő, gépi munkáit, a forgácsolás a görbe bármely részén a gyakorlatot kielégítő pontossággal egyenletes ós a szerszám megváltozott átmérővel is, egyszerű át­állítás uitáin, elméleti pontossággal, helye- 50. sem munkálja meg a tárgyast. Első megoldás. A készítendő hengerfe­lüleit ifig) alapmetszetiének (la) tetszés sze­rinti (P) pontjához tartozó normálisa le­gyein az (n) egyenes. Vegyük fel a (g) 55. alapmetszet állandó (d) távolságú (e) egyenközű görbéjét. A (Ps) szerszám,ten­gely a tárgy megmunkálásakor a (g)-től (r) szierszámsugiár-távolsághan lévő (s) egyenközű görbén vezetendő végig. Az (11) 60 közös normális az (e), ilil. (s) görbéket a (Pe), ill. (Ps) pontokban metszi, melyek­nek koordinátái egy felvett (V, F) ferde-, Vágy derékszögű rendszeriben: (Pe) = i(ve^ fe) ós (Ps) = (v, f) legyenek. Azoniban §5 v = ve + vtk és f = fe + fk, ahol mind vlc, mind fk az (r—d) feözkülönbsóggel — meilynek tengelyvetüleitei — egyenesen aranyosak, míg a ve és fe értékek — az (e) görbe koordinátái — a szeirszámsu- 70 gártói fiügigiatleneik. A (d) köz és az (r) alapszjerszáimsugár megválasztása után a készítendő görbe a ve, vk és fe, fk érté­keket teljesen és egyértelműleg megha­tározza. 75 Az előkovácsolt, öntött, vagy előnagyolt tárgyról a ráhagyást úgy kell lemunkálni, hogy a (g) görbe és a ráhagyás által meg­határozott sávból a szerszám (r) sugár u külső köre egyenlő (AT) idők alatt gya- 80

Next

/
Thumbnails
Contents