105619. lajstromszámú szabadalom • Szerszámátmérőtől független, önműködő másológép

korlatilag egyenlő (AT) területeket mes­sen ki, mert ez a helyes forgácsolásnak és a legnagyobb teljesítménynek az alapfel­tétele. Hogy ezt elérjük a (T) tárgyat (2., 5 4. á.) közvetve mozgató, közös (9) ten­gelyre ékelt (1), (2), (3) és (4) másolótár­csák homlokfelületeit úgy készítjük el, hogy a (9) tengely (AA) szögelfordulásaikor a tárcsákkal kényszerkapcsolásban lévő 10 (5, 6, 7, 8) görgős tolókák az egyenlő (AT) területekkel meghatározott (fe, fk, ve, vk) változásaival egyenlő (vagy ará­nyos) elmozdulásokat végezzenek. Az (5) és (7) tolókák (fe), ill. (ve) elmozdulásait 15 (2., 3. és 4. á.) a (10) és (11) csapok körül elforduló (12) és (13) differenciál-kerekek a (16), ill. (17) differenciál-rudakkal közlik. A (6) és (8) tolókák (fk), ill. (vk.) elmozdu­lásait a (18) csavarorsóval, a (20) vezeték 20 mentén, a mindenkori szerszámsugárnak megfelelő helyre beállított, közös (19) csap körül elforduló (21) és (22) csuszkakarok a (23) és (24) vonórudak közvetítésével a (25) és (26) vezetékekben mozgó (14), ill. 25 (15) differenciál-csuszkákkal 1:2 arányban kisebbítve, majd a bennük ágyazott (10) és (11) differenciál-csapok a (12) és (13) differenciálkerekek révén ugyancsak a (16), ill. (17) differenciálrudakkal, de 1:1 30 arányban, közlik. Így a (16) differenciál­rúd (fe + fk = f) és a (17) differenciál-rúd (ve + vk = v) elmozdulást végez. A (16) differenciál-rúd (f) mozgását a (27) irány -váltómű, a (28) csúszókerekes-tengely, (29) 35 csúszókerék és fogasléc révén a (30) szán­nal, mig a (17) differenciál-rúd (v) moz­gását közvetlenül a (31) szánnal közli (3. á.) A (30) és (31) szánok mozgásirányai által bezárt szög egyezik a (V) és (F) ten-40 gelyek hajlásszögével. A (30) szánra erősí­tett (T) tárgyból így a szilárd tengely kö­rül forgó (Sz) szerszám, a másolótárcsák forgása közben, a kivánt (g) alapmetszetű hengerfelületet kimunkálja. Ha a szer-45 szám átmérő megváltozik, a (19) csapnak az említett módon történő, megfelelő mér­tékű eltolásával ismét a helyes felületet kapjuk. Második megoldás. Ha a (g) alapmetszet C0 (5. á.) állandó, (d) távolságú (e) egyenközű görbéjén mozgó (Pe) pont körül egy egye­nes úgy fordul el, hogy mindig összeesik a (Pe) ponthoz tartozó (n) normálissal, akkor ezen egyenesnek a (g)-től szerszám-55 sugárnyi távolságban lévő (Ps) pontja az (s) egyenközű görbét, vagyis a szerszám­tengely útját írja le. Ha tehát a (Pe) for­gási pont az (e) görbének a felvett (V, F) ferde-, vagy derékszögű koordináta-rend­szerhez tartozó, (ve, fe) koordinátái váltó- 60 zásaival egyezően mozgattatik (viszony­lag, vagy valóban) és a mozgó (Pe) körül egy egyenes a mindenkori (n) normális­nak megfelelő (a.) szögre fordul el, akkor ezen az egyenesen a szerszárnsugár nagy- 65 ságával meghatározott (Ps) ponton át­menő, a (V, F) síkjára merőleges tengely körül forgó szerszám a kivánt (g) alap­metszetű hengerfelületet munkálja ki. E normálisba való beforgatás szerkezeti 70 megoldását a 6., 7. és 8. ábrák szemléltetik. Á (41) tengelyre ékelt, az egyenletes for­gácsolás követelményeit is — a fent leírt módon — biztosító (42, 43 és 44) másoló­tárcsák homlokfelületei úgy vannak szer- 75 kesztve, hogy forgásuk közben a velük kényszerkapcsolásban lévő (45, 46 és 47) görgőstolókákkal a (ve, fe) ill. a minden­kori (n) normális {%) hajlásszögével (5. á.) egyenlő szögelfordulásokat végezzen. Az 80 (52) szán és az ebben ágyazott (Sz) szer­szám forgási tengelye az (53) csavarorsó forgatásával az (51) vezetékén úgy tolható el, hogy ezen beállítómozgás közben, a szerszámtengely által leírt síkba, az (51) 85 szánvezeték csapjának tengelye is bele­esik. A mindenkori szerszámátmérőnek megfelelően, az (52) szán eltolásával be­állított, forgó (Sz) szerszám a (49) szánra erősített tárgyból a másolótárcsák forgása 90 közben a kivánt felületet munkálja ki. E második megoldás arra is alkal­mas, hogy a forgó és lengő, ill, forgó és egyenes mozgást végző eljárásoknál a szerszámátmérőtől való függetlenséget 95 biztosítsuk és ha a forgácsolás nem is egyenletes, a kivánt görbét minden szer­számátmérő mellett pontosan kapjuk meg. Pl. a forgó és egyenes mozgást végző rend­szernél — ahol (9. á.) a tárgy az (o) ten- 100 gely körül forog és az (S) szilárd egyene­sen a (Pe) pont az ugyancsak forgó (e) egyenközű görbe (;) vezérsugár válto­zásaival együtt mozog — csak a (d) sugarú (Pe) körül forgó szerszám állítja elő a 105 kivánt (g) görbét, de ha a (Pe) körül egy (n) egyenes ezenkívül még úgy fordul el, hogy a (g) és (e) görbék mindenkori nor­málisával egybeessék, akkor az (n) egye­nes bármely pontj ci (g)-vel egyenközű 110 görbét ír le és így az (n) egyenesen bár­mely szerszámsugárhoz található egy oly (Ps) pont, amely körül forgó szerszám a kivánt (g) alapmetszetű hengerfelületet munkálja ki a tárgyból. A szerkezeti meg- 115 oldást a (10., 11. á.) mutatják. A (61) ten­gelyre ékelt, a forgó (T) tárgy tengelyével kényszerkapcsolásban lévő (62, 63) másoló-

Next

/
Thumbnails
Contents