105617. lajstromszámú szabadalom • Eljárás izzókatóda előállítására

MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105617. SZÁM. — Vll/d. OSZTÁLY. Eljárás izzókatóda előállítására. Dr. Loewe Zsigmond mérnök Bérli n-Steglitz. A bejelentés napja 1929. évi február hó 14-ike. Németországi elsőbbsége 1928. évi február hó 22-ike. Az elektroncsövek izzószálai az üzemek­ben beálló felmelegedés következtében je­leiékenyen kitágulnak, ennek folytán elő­áll annak a lehetősége, hogy e szálak —• 5 kiváltképpen a cső elektródái között fenn­álló elektrosifcatikus mező hatása alatt -­lehajlanak. Ezek a lehajlások többnyire nem állandók, hanem változnak úgy hogy az izzószálak rezgésbe jutnak, mely rez-10 gések zavarokra adnak okot; ezen rezgé­sek következtében pl. a csövek „áthato­lás "nak nevezett jellemzője (kiváltkép­pen az anódának a rácson át a ka,tódhoz való áthatolása) periodikus változásokat, 15 szenvedhet. Ilyen módon az erősítőtényező a frekvenciával változik, úgy hogy az anódáramerősiségnek, illetve az anód­feszültségnek zavaró amplitudórezgései lépnek fel, amelyek zavaró mellégzörejek-20 ben nyilvánulnak meg, ha e rezgések periódusszáma a hallható frekvencia öve­zetébe esik. Ezeken a zavaró hatásokon mit sem változtat az, ha — miként az gyakran tör-25 ténik — két izzószálat, egymás mellett rendezünk el. Az 1. ábra az ismert elren­dezések egyik alakját mutatja amely egy (C) izzószálból áll, amelynek (H+.) és (H—) hozzávezetése! az (E) elektródarend-30 szer ugyanazon oldalán fekszenek, a. má­sik oldalon az (S) támasz a szálat a köze­pén tartja és feszíti, úgy hogy az elek­tródarendszer belsejében egymáshoz he­gyes szög alatt két (Gl) és (G2) izzószál-35 szakasz van átvezetve. A találmány abban áll, hogy több izzó­szálat elmozdulási és kiterjedési lehetősé­geikben egymáshoz képest oly módon) korlátozunk, hogy a már említett zavaró 40 rezgések létrejöttét egyáltalán meggátol­juk, vagy e rezgések amplitúdóját lénye­gesen lecsökkentjük, vagy hogy a rezgés seket csak olyan irányban engedjük létre­jönni, hogy zavarforrásul már ne szolgál­hassanak. 45 A 2—5. ábrákon a találmánynak több megvalósítási példája van két izzószállal kapcsolatban vázlatosan bemutatva. A 2. ábra két izzószálnak különösen egyszerű elrendezési módját mutatja, amelynél ai 50 rezgés lehetősége a találmány értelmében korlátozva van. A kitűzött célra elegendő két (Gl) és (G2) izzószálat úgy egymás­fölé helyezni, hogy egymást egy, nagyjá­ból a középen fekvő (K) pontban keresz- 55 tezzék. A gyártásnál ennek a keresztezés­nek a létrehozása célszerűen oly módon történik, hogy két párhuzamos drótból indulunk ki, amelyeknél — a 2. ábrának' megfelelően — a (H+) és (H—) tartódrótok 60 különböző oldalakon vannak elrendezve; hogy a 2a, ábra szerinti elrendezéshez jussunk, ezen tartódrótok egyikét, pl. a (H+) drótot, a pont-vonalasan rajzolt (X) (X) tengely körül 180 "-kai vagy cél- 65 szerűen még ennél nagyobb szöggel is el­forgatjuk. Azonban annak sem áll semmi! útjában, hogy a két (H+) és (H—) tartó­drótot párhuzamosan és ugyanolyan érte­lemben haladóan rendezzük el; ha azutáni 70 a tartódróitok egyikét teljes 360°-kal elfor­gatjuk, úgy a (K) keresztezés! pontban níemcsak hogy a drótok egymáson fek­szenek, hanem egymást át is fonják (2c. és 2d. ábra). 75 Az izzószálak a 2a,., illetve 2d. ábra szerinti elrendezés mellett még nagy mér­tékű kiterjedés esetén sem képesek már tetszésszerinti oldalirányú rezgéseket vé­gezni; kiváltképpen a rajz síkjában van 80

Next

/
Thumbnails
Contents