105462. lajstromszámú szabadalom • Egytengelyű hajtás villamos járművekhez

Megjelent 1933. évi március hó 1-én. MAGYAi: KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105462. szám. — Vgr/l. osztály. Egytengelyű hajtás villamos járművekhez. Aktiéiigesellschaft Brown Boveri & Cie. Bíwlen (Svájc). A bejelentés napja 1931. évi október hó 24-ike. Svájci elsőbbsége 1930. évi október hó 25-ike. A jármű,építők a járművek rugózatlan tömegeit csökkentik azért, hogy a jáirmü lehetőleg nyugodtan járjon ós hogy a pá­lyatestet túlságosan igénybe ne vegye. A 5 villamos járműveiknél eddig használatos inotorcsapágyiaknál és egyszeres fogaske­rékáttételeknél a hajtófogaskerék és a haj­tómotor súlyának fele rugózatlan tömeg­nek tekintendő. E hajtóműveket úgy ki­.0 vánták javítani, hogy a motorhoz esetleg két részre osztott üreges tengelyt erősí­tettek, melynek belsejében az egyszeres fogaisfcerékátitétel és minden irányban mozgékony tengielykap,csalással hajtott 5 hajtóitengeily szabadon mozoghatott. Ezen elrendezés azonban a motortengely és haj­tóteingely távolságát túlságosain megnö­velte, enineik folytán a fogaskerék és haj­tókerék-átmérők is túl nagyok lettek, úgy 0 hogy adott teljesítményű motorok megha­tározott fenéikuiagiasságú ha jtó jármű vekbe ily elrendezéssel be nem szerelhetők. A találmány abban van, hogy a motor­hoz oldalról üreges csapágytestet karimá-5 zunk, amelyen az előtét nagy fogaskereke fut és amely üreges csiapágytesten a hajtó­tengely köz hagyásával hatol át. E meg­oldással oilyan kis tengelytávolságokat ér­hetünk el, mint az eddigi ismert m otor-0 csapágyazásoknál, viszont iily módon a ru­gózott tömegeiket lehető kicsire korlátoz­hatjuk. A rajzon a találmánynak egyik példa­képpen!, kiviteli alakját és pedig keskeny 5 nyomtávolságú símjármű kétoldalas meg­hajtását láthatjuk. Az 1. ábra az (a) hajtóműnek elölnézete, möigötte levő (b) motorral, a baloldali haj­tómű és hajtókerék metszetével. A 2. ábra a hajtóműnek homloknézete, metszett (e) 40 haj/tótengellyeil. A 2. ábrán láthatjuk, hogy a motornak hatásos (e) vasfegyverzete közvetlenül az (a) tengelyig ér azért, hogy az (a, d) tengelyek középvonalainak (c) távol- 45 sága lehető kiesi legyen. A motornak mindkét járműoldalon kis (d) fogaskereke van, melyek egy-egy nagy (f) fogaskerék­kieil kapcsolódnak, melyeket a minden irányban mozgékony (k) kapcsolással a Cg) 50 hajtókerékkel kapcsolunk. Azért, hogy a keskeny nyomtávolságnál, a fogaskerék­ágyazáshoz elegendő helyünk legyen, egy­felől a (fc) kapcsolót úgy készítjük, hogy részben a (ig) hajit ók erőikbe nyúljon, más- 55 felől a hajtókerék (h) agyát is nyomkoszo­rújához képesít kihelyezzük, amivel a (k) kapcsoló támadási helye a foigaskerékcsiap­ágyhoz lehető közel jut, és a tengely csap­ágyában nem feszül. E csapágy (1) eső- 60 darabból, melyet nagy ,(i) karimájával a motorház megfelelő (m) illesztő felületére erősítünk ós az (n) kúpfelüietekkel az (1) ülésére sajtolt két (o) csapágyrészből áll. Ezien csúszik az (f) fogaskerék agya. A 55 motorháznak két (m) karimaMüljétét (p) csődarab köti össze, mely az (a) hajtóten­gely és ia (b) motor (e) szabadon fekvő státorházának védésére való. E cső hossz­irányában kétrészű; 'belső felét maga a. 70 motor alikotja és külső felét, (r) nyúlvá­nyok (q) összekötő csavarja/inak oldása után, elítiávol Ithatjuk, amiután az egész hiajitóművet könnyen kiszerelhetjük, anél­kül, hogy a motort a jármű fenekéről le- 75 csavarni kellene, csupán az (i, m) karimák közötti kapcsolatot kell megszüntetni. A. (b) motort >(s) lábaikkal a járma (p) főke­retére mer,even erősítjük.

Next

/
Thumbnails
Contents