105379. lajstromszámú szabadalom • Villamosvédő készülék

Megjelent 1933. évi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105379. SZÁM. Vll'j. OSZTÁLY. Villamos védő készülék. Standard Villamossági R. T. cég- Újpest, mint a Standard Telephones and Cables Limited londoni cég- és Devaux Lucien párisi lakos jogutódja. A bejelentés napja 1930. évi szeptember hó 12-ike. Nagybritániai elsőbbsége 1929. évi december hó 5-ike A találmány különösen távbeszélő be­rendezésekhez való villamos védő ké­szülék. A találmány különösen olyan távbe-5 szélő felszereléseknél alkalmazható, ame­lyeknél az előfizető állomás vonalvezetéké­nek mindkét oldalán több védő alkatelem van. Ezek a védő alkatelemek hevítő csé­vézel soros összeköttetésben levő biztosí­tó tékból, valamint azzal párhuzamosan kap­csolt villámhárítóból állanak. Ezen kívül rendszerint olyan segédeszközt is rendez­nek el, amelynek révén azon esetben, ha a hevítő cséve bizonyos előre meghatározott 15 fokon túl melegszik vagy a biztosíték ki­olvad, hallható vagy látható, illetve mind­két féle jelzés következik be. A védő alkatelemek rendszerint külön vannak a fő elosztó keretre szerelve. A 20 biztosítékok emellett a keret egyik olda­lán és a hevítő csévék, valamint a villám­hárítók a keret másik oldalán fekszenek, aminek az a következménye, hogy az illető alkatelemektől kiinduló elosztó, illetve 25 rendező huzalok alkalmazása szükséges. A találmány szerint a védő alkatele­mek egyes szerkezeti egységek gyanánt szerelhetők a keretre. Ezek a szerkezeti egységek emellett kicserélhetően iktatha-30 tök aima áramkörökbe, amelyeket megvé­deni kívánunk. Ily módon, a rendező, illetve elosztó huzalok mellőzhetők, ezen kívül az ellenőrzés tökéletesebb és a kar­bantartás, könnyebb, mint eddig. 35 A találmány szerinti védő készüléknek szigetelő anyagból való tokja van, amely­nek belsejében olvadó biztosíték, hevítő cséve és szikraoltó köz gyanánt kiképe­zett villámhárító van. Ez a tok részben vagy egészben körülveszi a védő alkat- 40 elemeket, úgy hogy azokkal összetett védő egységet képez, A találmánynak az előzőkben felsorolt és egyéb jellemző sajátságai a következő részletes leírásból tűnnek ki, amelyben 45 olyan védő egységet ismertetünk, amely távbeszélő berendezés vonalvezetékének mindkét oldala számára szükséges védő alkatelemeket tartalmazza. Nyilvánvaló azonban, hogy a találmány nem szorít- 50 kőzik csupán erre a kiviteli alakra, mivel több bárminő szerkezetű villamos áram­kör védelmére alkalmazható annak révén, hogy az egység méreteit az adott viszo­nyok szerint megváltoztatjuk. 55 A találmány teljesen megérthető a kö­vetkező részletes leírásból, amelyben an­nak példa gyanánt felvett kiviteli alak­ját a mellékelt rajz kapcsán ismertetjük. A mellékelt rajzon az 60 1. ábra a védő egység elölnézete. A 2. ábra az egység oldalnézete, részben metszete az 1. ábra A—A vonala sze­rint. A 3. ábra a védő egység felülnézete nyi- 65 tott állapotban, amely annak belsejét szemlélteti. A 4. ábra a hevítő cséve részletrajza na­gyobb léptékben. Az 5. ábra a védő egységnek forgatható, 7 0 illetve csuklós keretre való szerelését ábrázolja. A védő egységnek két külön (1) és (2) tokja van, amelyek alakja egyenlő és

Next

/
Thumbnails
Contents