105290. lajstromszámú szabadalom • Eljárás egészen vagy részben mikroporózus kaucsukból vagy tárgyak összeköttetéseinek létesítésére egymással vagy más anyagokból álló tárgyakkal

Megjelent 1933. évi március hó 317-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI KIRrtSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105290. SZÁM. — Xl/b. (Xl/d.) OSZTÁLY. Eljárás egészen vagy részben mikroporózus kaucsukból való tárgyak összeköttetéseinek létesítésére egymással vagy más anyagokból álló tárgyakkal. Metallgresellschaft A. G. Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1930. évi november hó 26-ika. Németországi elsőbbsége 1930. évi január hó 8-ika. Az eljárás mikroporózus kaucsuktes­tekrnek egymáshoz vagy más testekhez való megerősítésére vonatkozik. Erre a célra eddig különböző kitteket és ra gasz -5 tó szereiket használtak. Az efféle szerelt alkalmazása azonban, különösen olyan ese­tekben volt hátrányos, ahol olyan tár­gyiakról volt szó, melyeknél a kaucsuk­nak rendkívül nagy ellenálló képessége 10 döntő szerepet játszik, pl. szűröknél, min­denekelőtt erősein savas vagy erősien al­káliás folyadékok szűrőinél. Minthogy igen nagy szűrőiknek — amilyenek az iparban használatosak — egy darabból 15 való előállítása nehézségekkel jár, kényte­lenek vagyunk ezeket több darabból ösz­szeállíitani. Minthogy eddig nem találtak olyan szert, melynek kémiai ellenállóké­pessége a kaucsukszűrő-lemezekével azo-20 no®, az ilyen nagy szűrők alkalmazási tere a, ragasztási helyek folytán erősen korlátozott volt. A találmány lehetővé teszi ragasztósze­riek alkalmazása, tehát kémiailag kevésbé 25 ellenállóképes helyek előállítása nélkül, mikroporózus kaucsukdaraboknak egy­mással való összeköttetését ós megengedi mikroporózus-kaucsukniaik más anyagok­kal, pl. fémekkel, üveggel, fával, betonnal 30 és máseffélével való egyszerű és mégis rendkívül szilárd egyesítését. A találmány azion alapszik, hogy a mik­roporózus kaucsuk felhevítéskor szívós masszáivá olvad meg, amely ragasztósze-35 riiil szolgálhat és amely a ragasztott he­lyéknek a massza megmerevedés! hőmér­séklete alá való lehűlése után rendkívül szilárd össiaeikiöftteitésfiket ad. Ha pl. két porózus kauosnkdarabot egymással aka­runk összekötni, célszerűen úgy járunk el, 40 hogy a két egymással egyesítendő felü­letet, felületesen, pl. forró vasalóval való többszörös végigsimítással addig hevítjük fel, míg a kaucsuk a felületen sima, szí­vósan folyó réteggé meg nem olvadt. A 45 megolvadt felületeket ezután egymásra helyezzük, összenyomjuk ós kihűlni hagy­jiuk. A ragasztott helyek már közvetle­nül a lehűlés után igen nagy szilárdsá­gúak, de szilárdságuk utólag, pl. egy nap 50 alatt még észrevehetően fokozódik. Az e nemű összeköttetés előnyei azon­ban nemcsak a külön ragasztószer elkerü­lésén alapulnak, hanem azon is, hogy a ragasztóréteg a változatlan mikroporózus 55 kaucsukkal szerves összeköttetésben van. Ez magával hozza azit is, hogy kisebb számú érintkezési hely fog keletkezni. Ha pl. valamely (A) test két darabját (B) ragasztószerrel összeragasztjuk, úgy a eo középső (B) rétegnek a két külső (A) réteg felé két határolló felülete f og létesülni. Ha azonban két mikroporózus kaucsukdara­bot a találmány szerinti eljárással ra­gasztunk össze, úgy az előkezelt rétegek 65 között az érintkezés helyén csak egy ha­tároló felület fog előállni. Minthogy a ha­tároló felületek (az érintkezés elkerülhe­tetlen hiányossága következtében) az összeköttetések nem kielégítő szilárdságá- 70 nak okai, magától értetődik, hogy az ide­gen ragasztóanyag nélkül dolgozó eljá­rás már elvileg is felülmúlja a ragasztó­szerrel dolgozót. Nem is kell az összeköttetési helyeken 75 felületesen megolvasztott részeket közvet­lenül a hőkezelés után egymással egyesí­teni, hanem foganatosíthatjuk ezt korlát-

Next

/
Thumbnails
Contents