105288. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés széntartalmú anyagok desztillálására

Megjelent 1933. évi március hó 299-én. MAGYAR KIRÁLY! SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105288. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés széntartalmú anyagok desztillálására. Letoumeur Paul mérnök Versailles. A bejelentés napja 1931. évi június hó 15-ike. Franciaországi elsőbbsége 1930. évi június hó 18-ika. A szilárd szántartalmú anyagok, mint szén, lignit, pala, stb., továbbá a folyé­kony széntartalmú anyagok, mint kátrá­nyok, kőolajok, stb. gőzei, ill. ezen anya-5 gok deisztillálásakor keletkező gőzök szén­tartalmú vegyületek, túlnyomó részt szén­hidrogének. Ismeretes, hoigy ezek a gőzök megfelelő h őmórsékre hevítve, többé-kevésbhé mély­.0 rehatóan átalakulnak; ezt a hatást krak­kalásnak nevezik és rendszerint a nyers­anyagnál könnyebben illanó termékek létesítésére használják. A krakkoilást elősegítő főtényezők a kö-L5 vetkezők: 1. A reakció hőmérséke, 2. a hőmérsiék behatásának időtartama. Némely molekuláris változós emdotermi­kus. Ha tehát a gőzöket hosszabb időn át 20 tartjuk a reakcióihőmérséken, a gőzök na­gyobb meleigmennyisé'get tudnak felvenni, s ennek folytán több molekula fog krak­kolódni. 3. A reakoiónyomás fokozása. A nyo-25 más általában a molekulákat közelíti, te­hát megkönnyíti a hővezetést ós a mole­kulák jó érintkezését. 4. A keverés mérve. Némely fcrakfcolásii reakció nem tisztán egyes molekulákon 30 belül, hanem több molekula között megy végbe, ilyenkor tehát a keverés a reak­ciót elősegíti. 5. Némely kontaktusanyag jelenléte, melyek katalitos hatást fejtenek ki. Ilyen B5 anyagok jelenlétében aránylag kisebb nyomásnál vagy hőméirséken vagy rövi­debb idő alatt, vagy tökéletlenebb keve­réssel lehet azonos eredményt elérni. Gyakorlati szempontból azonban a fenti 40 tényezők némelyikét csak bonyolult be­rendezésekben lehet elérni, ami a befek­tetési költségeket növeli s az üzemveze­tést megnehezíti. E szempontból különö­sen a nagy nyomások ós magas hőmér­sékeik jönnek tekintetbe. 45-A találmány olyan krakkolóeljárásra vonatkozik, mely nem túl magas hőmér­séken s a légkörit megközelítő nyomáson megy végibe, s melynek reakciósebességét egyrészt később részletezendő önműködő 50 keveréssel, másrészt automatikusan léte­sített és fenntartott katalizátorokkal fo­kozzuk. A reakcióhőmórsék a nyersanyag sze­rint választandó meg. 55 Szilárd nyersanyag desztillálásakor le­hetőleg nagy kátránytermelésre törek­szünk. A desztillálást tehát „alacsony hő­fokom" végezzük. Az ezen desztillálásra való berendezés- 60 mek a nyersanyagot bevezető nyílása és a fiétkofcszo't kibocsátó nyílása van. Folyékony nyersanyag desztillálásakor az előhevítést, pl. kemencében fűtött cső­kígyóban úgy végezzük, hogy lehetőleg 65 kiadós elpárolgás menjen végbe. A felhe­vített nyersanyagot a csőkígyóból vailó ki­léptekor kb. légköri nyomásra expandál­tatj.uk, az el nem párolgó részeket pedig elvezetjük. 70 A keletkezett gázok és gőzök elegyét lehetőleg közvetlenül és kondenzálódás elkerülésével vezetjük a találmány sze­rinti reakciókamrába. Ezt a kamrát kívülről szabályozhatóan 75 fűtjük. Hogy a kamrában a hőmérsék lehetőleg egyenletes legyen, a kamrát aránylag kicsinyre méretezzük, ha pedig nagyobb anyagmennyiségeket kell feldől-

Next

/
Thumbnails
Contents