105209. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés járműcsapágyak kenésére

Megjelent 1933. évi február hó 24-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 10Ő20Í). SZÁM. Ve/l. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés járműcsapágyak kenésére. Ivitsky Victor mérnök London és Eisen- und Stahlwerk Waiter Peying-haus cég Eg-ge. A bejelentés napja 1931. évi julius hó 2 ika. Angolországi elsőbbsége 1930. évi szeptember hó 9-ike. A találmány sajátos eljárás és beren­dezés jármű csapágyak, különösen oly, sí­neken futó járművek csapágyainak kené­sére, melyeknek szilárd keréktengelyei és 5 laza kerekei vannak. Az ily csapágyak­hoz gyakorlatilag kielégítő kenőeljárás eddigelé nem volt ismeretes. A találmány szerinti eljárást mindenek­előtt az jellemzi, hogy a kenőanyagot a 10 kerék és a tengely közötti ágyazófelületek közé való bevezetése előtt oly átmérőnek megfelelően vezetjük, mely kisebb, mint az ágyazófelületeké. Ily módon a kenő­anyag a centrifugális erő hatása alá jut 15 s így önműködően és nyomás alatt áram­lik az ágyazófelületekhez. Azt a körül­ményt, hogy a kenőanyag bizonyos nyo­más alatt áll, a találmány további kikép­zése szerint akként hasznosíthatjuk, hogy 20 a nyomás alatt álló kenőanyagnak, célsze­rűen az ágyazófelületek közül kiáramló kenőanyagnak útjába tisztitókészülékeket, pl. szűrőket iktatunk. Minthogy e tisz­títókészülékek mindig bizonyos áramlási 25 ellenállást okoznak, azokat nagy előnyük ellenére eddigelé nem lehetett alkalmazni, mert nem tudtak a kenőanyagnak gya­korlatilag elfogadható módon oly nyomást adni, mely az ilyen készülékeken való át-30 áramláshoz szükséges. A találmány szerinti eljárás keresztül­vitelére alkalmas csapágyakat mindenek­előtt a kerékagy üregének válaszfalrészek­kel való oly részekre osztása jellemzi, 35 hogy az üregben elhelyezett egyik válasz­falrész a kenőanyagot kisebb átmérőnek megfelelően veszi fel, míg egy másik, az előbbivel összeköttetésben álló válaszfal­rész a kenőanyagot nagyobb átmérőnek megfelelően továbbítja az ágyazófelületek- 40 hez. Ekként az ily berendezésnél a kenő­anyag a kerék és, a tengely közötti ágyazó­felületek közé való bevezetése előtt oly átmérőnek megfelelően vezetődik, mely kisebb, mint az ágyazófelületeké, minek 45 folytán a kenőanyag a centrifugális erő hatása következtében önműködően és nyo­más alatt áramlik az ágyazófelületek közé. Ehhez képest a válaszfalnak cél­szerűen kettős kúp alakja van, melynek 50 a legkisebb átmérőjű részén, mely cél­szerűen a középen van, hasítékai vagy más nyílásai vannak, aholis a kettős kúp a legnagyobb átmérőnek megfelelő részé­vel csatlakozik az ágyazófelületekhez és 55 különösen a kettős kúpnak a középen való, hasítékos megosztásánál e legnagyobb át­mérőjű részével van a kerékagyban meg­támasztva. A kenőanyag a kettős kúp kö­zepén lévő hézagokon, furatokon vagy 60 más nyílásokon át, az alább közelebbről leírandó módon, a kettős kúp üregébe áramlik, a centrifugális erő hatása alatt a kúp köpenyéhez szorul és a köpenyvona­lak mentén a legnagyobb átmérőjű rész 65 felé áramlik, ahonnan !%>Zf EZ utánnyo­muló olajrószeoskék nyomásának hatása alatt az ágyazófelületek közé áramlik át. A kenőanyag az ágyazófelületek közül, külön csatornákon át a válaszfalon kívül 70 lévő kenőanyagkészlet térbe jut vissza. Az utóbbiból a kenőanyag a válaszfalban lévő hasítókokon vagy nyílásokon át a válasz­falon ibelül lévő kenőkiamnába jut. A kenőanyaigkészlet-teret, a kenőanya- 75 got az ágyazófelületek közé visszavezető

Next

/
Thumbnails
Contents