104969. lajstromszámú szabadalom • Számláló hajtómű beállító fogakkal dolgozó fogaskerekekkel felszerelt gépekhez

31eg,.jeleut 1933. évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI IHHrtSÁG SZABADALMI LEIRAS 104969. SZÁM. — VII/C. OSZTÁLY. Számláló hajtómű beállító fogakkal dolgozó fogaskerekekkel felszerelt gépekhez. Ochsenbein Walter mechanikus Bern. A bejelentés napja 1931. évi március hó 31-ike. Németországi elsőbbsége 1930. évi április hó 12-ike. A találmány oly számláló hajtóműre vonatkozik, mely beállító fogakkal ellá­tott fogaskerekekkel dolgozó gépekben alkalmazható. Ilyen gépek pl. a postai bé-5 lyegérték-jelzést nyomtató gépek, melyek csupán a. számokat, illetőleg bélyegértéke­ket összegezik. Ismeretesek oly szerkezetek, melyek rendeltetése, hogy számlálógépeknél a 10 számtárcsákat elfordulás vagy túlfordú­lás ellen biztosítják, lia e tárcsák a fogas­kerekekkel nem kapcsolódnak. Erre a célra rendszerint kétkarú reteszemeltyű­ket alkalmaznak, melyek egyik végükkel 15 a számláló záró- vagy fogaskerekét állít­ják, míg másik végükön azokat a hozzá­juk tartozó fogaskerék bütykei vagy üt­közői vezérlik. Oly készülékeknél, ame­lyeknél a fogaskereket a számolómű haj-20 tása végett tengelyirányban el kell tolni, e fogaskeréknek a számláló fogaskereké­vel való kapcsolódása nehézségekbe ütkö­zik, ha a két kerék fogai nem illenek pon­tosan egymásra. Ha a reteszemeltyűnek 25 csak az a rendeltetése, hogy a túlfordu­lást megakadályozza, akkor a számláló művet a számláló működésének további folyamán a reteszemeltyűt befolyásoló rugó zárja. Ebben a periódusban tehát a 30 gép hajtása nem kényszerkapcsolattal történik, ami hátrányos. A találmány célja, hogy ily, különösen postai értékjelzést nyomtató számláló­műveknél a reteszelés kényszerű legyen, 35 nevezetesen rugók alkalmazását kívánjuk elkerülni. Evégből a szerkezetet úgy ké­peztük ki, hogy a reteszelő emeltyű két bütyökkel a fogaskerék oldalt kiálló fo­gaiba, illetőleg a fogaskerék oldalán ki 40 képezett fogkoszorú fölé fog, a fogaskerék a reteszelő emeltyűt egyik véghelyzetéből a másikba kényszermozgással állítja be, illetőleg azt e helyzetekben kényszerűen rögzíti. A tizes átvitel végett a reteszelő­emeltyű oly tagra támaszkodik, mely a 45 tizes-átvivő taggal együtt mozgó átváltó taggal össze van kötve, úgy hogy a re teszemeltyű a tizes-átvitelnél kikapcsoló­dik és ezután tájból bekapcsolódik. Mivel a hajtóműben rugó nincsen, a tizes-hajtó- 50 mű megbízhatóan működik. A rajzok a találmány szerinti szerkezet két páldakénti megoldását és egy válto­zatot mutatnak. Az 1. ábra oldalnézet, illetőleg a 2. ábra 55 I—I vonala menti keresztmetszet. A fel­tüntetett állapotbal! a számtárcsák el vannak reteszelve. A 2. ábra az 1. ábrabeli szerkezetnek II—II vonala menti vízszintes metszete. A 60 2a. ábra egy fogaskeréknek az 1. ábrába berajzolt 2a—2a vonal menti metszete a fogaskerék egyik fogának hosszában. A 2b. ábra az 1. ábra 2b—2b. vonala menti metszete, a fogat eltávolítottnak tételez- 65 zük fel. A 3. ábra a fogaskerékkel hajtott szám­tárcsák nézete. A 4. ábra a tizes-átvitel működését mu­tatja nézetben. Az 70 5. és 6. ábrák a tizes-átvivő elemeit mu­tatják. A 7. ábra a 4. ábra VII—VII vonala menti metszete. A 8. ábra a második kivitel keresztmet- 75 szete. A 9. ábra részben a 8. ábrabeli szerkezet nézete, részben pedig a 8. ábra IX—IX vonala menti hosszmetszet. A

Next

/
Thumbnails
Contents