104703. lajstromszámú szabadalom • Eljárás glukonsav, citromsav és sóik előállítására erjesztéssel

Megjelent 1933. évi decembei1 hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 104703. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás glukonsav, citromsav és sóik előállítására erjesztéssel. Dr. Bernhauer Konrád egyetemi mag'áii tanár Prága. A bejelentés napja 1930. évi november hó 18-ika. Németországi elsőbbsége 1930. évi január hó 3-ika. A glukonsav ipari előállítása mind­ezideig tisztán csak kémiai úton történt; az ehhez szükséges bonyolult készülékek és költséges oxidáló szerek a gyártást 5 egyrészt nagyon körülményessé tették, másrészt meg is drágították. Ismeretes továbbít, hogy az aispergillus, citromyces, Penizillium és Mucor csalá­dokhoz tartozó fonalas gombák, továbbá 10 a Bost. xylínuim, B. industrium, B. oxy­dans és B. gluconicnm csoportba tartozó baktériumok glukózból glukensavat képe­sek termelni. Ismeretessé váltak végül oly kísérletek, 15 amelyek arra irányultak, hogy az említett gomba-, illetve bakt ériumf'a j ták segélyé­vel tiszta cukor- vagy glukózoldatból glukonsavat állítsanak elő. Ezek azonban mindeddig csak laboratóriumi kísérletek 20 maradtak, mert általában feltételezték, hogy csakis tiszta alapanyagokból szabad kiindulni. Kísérletek már most azt mutatták, hogy a glukonsav előállításához nem kell okvet-25 lenül tiszta glukózéból, illetve tiszta cukor­fajtákból kiindulni, hanem kiindulhatunk pl. ''ii kor tartalmú anyagokból is, mint aminők a répaszellet, melasz, nádcukorlé s más ilyenek. Különösen alkalmas kiindu-30 lási anyagnak mutatkoznak még a kemé­nyítő és bizonyos, keményítőtartalmú anyagok, mint aminők az összes gabona­fajták, a vadgesztenye, a lupinák síi). — ezekből kiindulvta na.gy glukonisav'hoz,a-35 mot érhetünk el. Ilyen anyagokból ki­indulva, célszerű ,a keményítőt vagy a kernényítőtart'almú nyersanyagot a szokásos módon hidrolizálni, még pedig vagy savak hatása allatt glukózzá átalakí-40 tani, vagy pedig diasztáztartalmú anya­gok, mint maláta, malátakivonatok és más ilyenek segélyével maltózzá átalakítani. Ha mesterséges alapanyagból indulunk ki, úgy tápsókat kell hozzáadni, amikor a kál'iumfoszfát és a magnézíumszulíát 45 szokásos alkalmazása mellett kiváltképpen a nitrogént szolgáltató anyag mineműsége befolyásolja a bőséges glukonsavtermeiést biztosító gombamycelium fejlődését. Leg­jobban beváltak az ammoniumszulfátot 50 vagy aminosavakat vagy peptcnt tartal­mozó anyagok, de lehet más olyan nem mérges anyagokat is alkalmaznia, amelyek nitrogént tartalmaznak. Ha a. glukonsavat gombák segélyével ál- 55 lítjuk elő, akkor első föladatunk a meg­felelő gombatörzs kiválasztása; ez rend­szeres és a. részletekre is kiterjedő kísér­letek alapján történik, amelyeknél a. kü­lönböző gombatörzsek glukonsavtermelő 60 képességét egymással össze kell hasonlí­tanunk. Ipari üzemben a glukonsav elő­állítása úgy kezdődik, hogy mindenekelőtt a gőzzel vagy közvetlen melegítéssel ste­rilizált folyadékot lehűlése után a meg1 - 65 felelő gombatörzs spóráival erősen beolt­juk, úgy hogy a víz egész felülete spórák­kal legyen beszórva. A glukonisiavképző­dést már most vagy ,a folyadék felületén képződő gombatakaró vagy pedig egy 70 micelium végzi el, amely a folyadék bel­sejében keletkezik, amikor —• úgy minit más mikologiai folyamatoknál — a folya­dék egész tömegét kavarással és levegő átvezetésével mozgásban kell tartanunk. 75 Miután a goinbamicéliumot alaposan ki­mostuk. célszerűen egy adagban vagy több részletben megfelelő mennyiségű kal'cium­karbonáitot. azután további cefreadagokat adunk a masszához. 80

Next

/
Thumbnails
Contents