104568. lajstromszámú szabadalom • Elmozdulások és lökések hatása alatt önműködöen felhúzódó óra

Megjelent 1932. évi november hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^ffl® SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104568. SZÁM. — VII/c. OSZTÁLY. Elmozdulások és lökések hatása alatt önműködően felhúzódó óra. Etablissements Léon Hatot (S. Ame) cég1 Páris. A bejelentés napja 1931. évi január hó 16-ika. Franciaországi elsőbbsége 1930. évi február hó 21-ike. Korábbi javaslataink szerint oly kü­lönböző szerkezeteket létesítettünk, me­lyek nagy mozgékonyságot tesznek lehe­tővé ama tömegek számára, melyeknek 5 súlya és mozgási energiája az óra önmű­ködő felhúzását biztosítja, ahol is e tö­megek gömbök vagy bármely más, for­gatható testek alakjában készíthetők, me­lyek golyók, hengerek vagy görgők ré-10 vén vezetődnek. A találmány e szerkeze­teknek különösen oly különböző megoldási alakjaira vonatkozik, melyek négyszög­alakú karkötő órákhoz alkalmasak, me­lyeknél a szélességnek ós vastagságnak 15 lehető legnagyobb mérvű csökkenté­sére törekszünk, ahol is továbbá, csekély változtatásokkal, a szokásos méretű óra­szerkezeteket használhatjuk fel. A találmány továbbá automobilórákhoz 20 alkalmas szerkezetekre is vonatkozik, mely óráknál több hely áll rendelke­zésre. A csatolt rajzok a találmány több meg­oldási példáját tüntetik fel. Az 25 1. ábra négyszögalakú karkötőórát mu­tat, a számlap oldaláról nézve. A 2., 3., 4. és 5. ábrák ugyanezen órát kü­lönböző helyzetekben, egyes részletek metszeteivel szemléltetik, melyekhői a 30 mozgó tömeg elhelyezése látható, mely tömeg négyszögalakú vékony testből áll, mely az óra számlapjával párhuzamos, egyenesvonalú mozgást végez. A 6. és 6 bis ábrákon a tömeg mozgását az 35 óraszerkezet hajtórugójára átvivő szer­kezet látható. A 7. ábra köralakú órákhoz alkalmas szer­kezet nézete, melynél a tömeg az óraszer­kezetet körülvevő köralakú gördülő pá-40 lyában mozgatható. A 8. ábra a 7. ábra szerinti szerkezet vál­tozatának nézete. A 9. ábra oly óra vázlata, melynek tokja négyszögalakú, a tok közepén ágyazott óraszerkezet azonban köralakú, ahol is a 45 hajtótömegek a külső négyszögalakú tok és az óraszerkezet közötti terekben mo­zognak. A 10. és 11. ábrák a 9. ábra szerinti hajtó­tömegek szélső helyzeteinek vázlatai. A 50 12. és 13. ábrán oly szerkezet látható, melynél a hajtótömeg a belső szerkezetet körülveszi és egyenesvonalú mozgással tolódik el. A 15 .és 16. ábra az előbbi megoldási alak 55 változatát tünteti fel. A 12 bis, 14. ós 15 bis ábrák a két utóbbi megoldási alaknál alkalmazott mozgó tö­megnek kölcsönözhető általános alakzatok távlati nézetei. A 60 17. ábra a mozgó tömegnek golyók segé­lyével létesített, igen csekély súrlódású vezetőszerkezetét, valamint a hajtótöme­gek mozgását az óra hajtórugójára át­vivő szerkezetet mutatja. A 65 18. ábra a 17. ábra szerinti szerkezet módosított megoldási alakjának részleges metszete. A 19., 20. és 19 bis ábrákon a hajtótömeg módosított alakja látható. A 70 21., 21 bis, 21 ter és 22. ábrák a hajtó­tömegnek oly további megoldási alakját szemléltetik, melynél a mozgótömeg a de­rékszögű négyszögalakú óraszerkezetet két keskenyebb oldalán és hátsó oldalán kö- 75 rülvevő, aránylag vékonyfalú köpeny­ből áll. A 23. és 24. ábra a hajtótömeg vezetéké­nek csúszórudakból álló megoldási alak­ját mutatja. A S0

Next

/
Thumbnails
Contents