104047. lajstromszámú szabadalom • Kőtörőgép

Megjelent 1933. évi február hó 15-én. MAGYAK KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG ,.-..• ., i.i v 104047. SZÁM — XVII/F. OSZTÁLY. 9-Kőtörőgép. Kachelmaim Károly és Fia gépgryár és vasöntöde Vyhue (Csehszlovákia). A bejelentés napja 1930. évi julius hó 24-iko. A jelenleg használatos, egy rnozigó és egy helytálló pofása kőtöirőgépeknek több hiányosságuk van, melyek alkalmazásuk­nál -hátrányosak. Minthogy helytálló po-5 fájuk mozdulatlan, a töi'őréssziéiesség sza­bályozásának a mozgatható pofa felől kell történnie s így a mozgatószerkezeit viszonya a mozgatható pofához képest nem maradt változatlan, mi a szerkezeit 10 stabilitását és ellenállóképességét befo­lyásolja. A kőtörőgép szerkezeitének és anyagárnak igénybevétel] e csak a mozgat­ható pofa oldalán járhat következmé­nyekkel, melyek ilyképpén a szerkezetben 15 olyan sérüléseket okozhatnak, melyek kü­lönleges javítási munkálatokat, s ennek megfellelöleg hosszabb tizemme gszakí fáso­kat tesznek szükségessé. Végiil pedig a két törőpofa egymáshoz képesti elrende-20 zése nem olyan, hogy a gép teljesítőké­pessége ne lenne még lényegesen növel­hető. ' > A találmány szerint a fenti hátrányo­kat kiküszöböljük azzal, hogy a helytálló 35 pofa lengethet ő'ein van felfüggesztve- ós azt" helyzetében helytálló támaszra vlailó megtámasztással tartjuk meg. A talál­mány szerint továbbá e pofa, meg'támaszr­lás'a olyan támaszitósEeirv útján történik. 30 mely égyúttal biztonsági leimez, ill. eltör­hető biztosítódarab. A törőpofák réssHÓ-lességének szabályozása a helytálló pofa oldalán történik. A mozgatható pofa a találmány szerint alsó végén van az ox-35 eentertengelyhez kapcsolva, míg felső Végé csuklósan van összekapcsolva egy o\ykn könyökemeltyűnek támaszra' tá­ntesakodó 'egyik karjával, mely könyök­eimeltyű íriásik karját maga a mozgatható pofa alkotja. 40 A találmány szerinti kőtörőgépet és "működését egy példaképpeni íogamatosí­tási alakjában alantiakban részleteseb­ben ismertetjük. A csatolt rajzon aa 1. ábra a találmány szerinti kőtörőgép 45 függélyes metszetei, a 2. ábra ugyanennek vázlata, a 3., 4. és 5. ábrák az eddigi hasonnemű leghasználatosabb kőtörőgépek vázla­tai. A 50 6. ábra törődiagra:mmokat szemléltet, mielyek közül a (fia) sor a találmány sze­rinti, a (6b) a 4. ábra szerinti, a (6c) az 5. ábra szerintii kőtörőgép diagrammjait tartalmazza. 55 Az 1. ábra szerinti gép keretét két (A) páncéllemez alkotja, melyek a két oldalsó (B) védőlemezzel és a (C) és (D) törőpo­fákkal együtt a törőszájat alkotják. A CC) törőpofa az (E) poliatartőban van rög- 60 zítvo. mely az (F) tengelyen elfordítlia­tóaai van megerősítve és a (G) támasztó­klmez útján a hátsó (H) falnak, illetve tátmaszriak nekitátmasztva. E pofatartó a benne levő törőpofával a. helytálló pofát 65 alkotja, melyet a rugóhatás alatt álló (K) osavar erősen támaszához szorít. A (G) •támaszítóleimez egyszersmind biztonsági lörődarab is; a résnyíláist, illetve résszé­lességet a 'J) lamellák behelyezése vagy 70 cserélése, által szabályozzuk. ' A mozgatható másik (D) törőpofa áz (M) himbához van rögzítve, mely alsó ré­szén csapágyszeríí s az (L) ex centerten­gelyen ^rögzített exeemtert fogja körül. 75 A himba felső részé az (N) karra támasz-

Next

/
Thumbnails
Contents