104047. lajstromszámú szabadalom • Kőtörőgép

— 2 — kodik és az (0) rugó útján a (P) táimasz­hoz van kapcsolva. A (D) törőpofával el­látott (M) himba tehát az (N) kanal együt könyökemeítyüt alkot-. Az (L) ex-5 centertengely két végére a lendkerekei s a meghajló tárcsák, pl. szíjtárcsák, van­nak felerősítve. A találmány szerinti szerkezet elő­nyeit a 2—6- ábrák szemléltetik. A 2. áb-10 ráró-1 látható, hogy a találmány szerinti elrendezésnél a résszélességek, illetve rés­utak felülről lefelé, pl. az (X, Y, Z) pon­tokon egyre növekednek. Ez ugyan fenn­áll a 3. ábra szerinti elrandtezésü kőtörő-15 gépnél is, de ennél ezek a pontok az ex­centerrúdtól kapott mozgásuk folytán kör­iveken mozognak, míg a, találmány sze­rinti elrendezésnél a feltüntetett, lassan növekvő pályákat írják le, ami az anyag 20 akadálytalan továbbélését előmozdítja és a teljesítőképességet lényegesen megnö­veli. A 4. és 5. ábrák diagrammijai ugyan rasútakkónt szintén zárt görbéket mutat­nak, ezek azonban mindkét esetben a;z (X) 25 ós (Z) pontok között kisebbednek, ami az anyag továbbhaladását megakaszitja s így a teljesítményt kedvezőtlenül befo­lyásolja. A 6. ábra, (a, b) és (c) sorai a pofa 30 törósii és nyitási mozgásainak egymás­utánját mutatják az excentertengely egy fordulata alatt és pedig minden víz­szintes sorban a pofáknak a tengely egy­egy egymásután következő negyed f'ordu-35 lata első és utolsó pillanatában elfoglalt helyzetei vannak feltüntetve ós ,a mozgó pofán'ak e negyedfordulat alatt a helyt­álló pofa irányában megtett útjai jobb szemléltetés céljából vonalkázva, vannak. 40 Ezen ábrázolási mód mellett tehát a vo nalkázott részek a törési időszakokat, a vonalkázatlanok a kiesési időszakokat je­lentik, a tengely megfelelő negyedfordu­latnyi elfordulása alatt. 45 A találmány szerinti elrendezésnél [6. ábra (a) sor] a törési periódus felfelé ha­ladó tendenciájú, azaz a törési művelet a törőszáj alsó részén kezdődik [6. ábra (a) sor, 4. diagrammi és az (al) és (a2) dia-50 grammok tanúsága szerint a törőszáj felső végén végződik, mi után a követ­kező félfordulat alatt az, anyag akadály­talan lecsúszása, a megtört kövek kiürí­tése és a töretlen kövek utántöltése zavar-55 talanul következhet be. A 4. és 5. ábrák szerinti rendszereknél azonban fennaka­dás áll be. A 4. ábra szerinti kőtörőgép ugyan szintén felfelé tovahaladó törési folyamatot mutat, az anyag tovahaladá­sát azonban a megtört anyag felszorítása 60 I b.'S) és (b4) diagrammoki gátolja- Az 5. abia szerinti rendszernél a gátlás a törési tolvamat kedvezőtlen, fordított iránya folytán áll be, mert a törés ennél a száj felsőrészén kezelődve s az alsó részig ha- 65 ladvá, három negyedfordulat alatt megy végbe (c4, cl, c2) s így a kiürülésre csiak egy negyed fordulatot hagy meg. A találmány szerinti elrendezésnél a megtörendő anyagot a törőszáj mindig 70 behúzza és így kövek kiugrása, melv a 4. ábra, szerinti elrendezésnél megeshet, neim fordul elő. Minthogy a biztonsági (G) törődarab a helytálló pofával kapcsolatban van elren- 75 dezve és nem mozgó rész, a törőszáj a törődarab eltörése esetéit hátrafelé nyílik ki, kiürül és a himba akadálytalanul to­vább szalad anélkül, hogy a szerkezet­ben bármiféle sérülést Okozna, mi más 80 szerkezeteknél előfordulhat. A résszélességnek a helytálló pofa olda­lán történő szabályozása folytán az (M, N) könyökeirneltyűrendszer viszonyán semmi sem változik, az állandó marad s 85 így a résnyílásiok minden, résszéiesség mellett ugyanazt a pályát írják le. Ennek |kedvező követikeztaénye az egységesi tö­rés, melv a többi kiviteleknél nem érhető el. EzeníéOül az excentertengely alul való 90 elrendezésével az egész gép nagyon sta­billá válik s végül a táplálónyílás kivéte­lével a gép teljesen zárt. Szabadalmi igények: 1. Kőtörőgép excenter tengellyel kapcso- 95 latos, könyökemel tyűrendszer egyik karjaként kiképezett mozgatható es egy helytálló törőpofával, azzal jelle­mezve, hogy a mozgatható pofa alsó részével az excenter tengelyt veszi kö- 100 riil, mig felső része a könyökemeltyű­nek támaszon megtámasztott másik karjával csuklósan van összekötve. 2. Az 1. igényben védett kőtörőgép foga­natosítási alakja, azzal jellemezve, 105 hogy a helytálló pofa lengethetően van felfüggesztve s helyzeitében való megtartására támasznak támaszkodóan elrendezve. 3. Az 3. és 2. igényekben védett kőtörő- 110 gép foganatosítási alakja, azzal je l le ine-zve, hogy a helytálló pofa megtá­masztására támasztólemez szolgál, mely biztosítólemezként kiképezve a 1)0fa, illetve a pofatartó és a gép hátsó 115

Next

/
Thumbnails
Contents