103850. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tiszta morfiumnak és tiszta mellékalkaloidáknak előállítására opiumból

Megjelent 1932. évi január lió 2-án, MAGYAR KIRÁLYI Jlgglgg SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103850. SZÁM. — IVh/2. OSITÁLY. Eljárás tiszta morfiumnak és tiszta mellékalkaloidáknak előállítására ópiumból. A/S. Farinakon cég1 Krag'erő (Norvégia). A bejelentés napja 1930. évi április hó 16-ika. Norvégiai elsőbbsége 1929. évi április hó 17-ike. A találmány eljárás tiszta morfiumnak és tiszta mellékalkaloidáknak ópiumból való kitermelésére. Az új eljárás azon a felismerésen alapul, hogy különösen ked-5 vező termelési hányadot és különösen tiszta készítményeket érhetünk el, ha az ópiumnak szabaddá tett alkaloidáit oldó­szerekben vesszük fel ós ezután az alkal­mazott oldószereknek oldási képességét 10 adalékok útján annyira csökkentjük, hogy a morfium kicsapódik. Analitikai eljárások, melyek a morfium­nak az ópiumból való kiválásához vezet­nek, ismeretesek. Az ismert eljárásoknál 15 először is az alkaloidasókat vizes oldatba hozzák, majd szerves oldószerekkel elle­gyítve, ammónia hozzáadására csere­bomlás folytán morfium csapódik ki. Ezzel szemben a találmány értelmében 20 az alkaloidákat sóikból először is alkáliák hozzáadásával szabadítjuk fel. A száraz, szabad alkaloidákat szerves oldószerekben oldjuk és ezt követőleg, előnyösen víz hozzáadásával, a morfiumot fizikai folya-25 mattal választjuk ki. A felhasznált oldó­szerek oldási képességének csökkentésére más adalékokat is használhatunk, így pl. acetont. A Flückiger-féle ismert analitikai eljá-50 rás gyári célokra különösen azért alkal­matlan, mert a mellékalkaloidáknak gaz­daságos kitermelését nem engedi meg. Az ismert eljárásnál a mellékalkaloidákat különböző szűrési maradékokból és olda-55 tokból körülményesen kell szabaddá tenni, amikor is jelentékenyen nehézségeket kell legyőzni, míg a találmány szerinti eljá­rásnál a mellékalkaloidákat a morfium mellett kitűnő termelési hányaddal és tO egyszerű módon kapjuk meg. Minthogy az új eljárás az alkaloidáknak csaknem kvantitatív kitermeléséhez vezet, az eljá­rás az ópium vegyvizsgálatára is kivá­lóan alkalmas. Az alkaloidáknak a nyers ópium sóiból 45 való felszabadításánál figyelemmel kell lenni, arra, hogy ne használjunk túlságo­san erős alkáliákat, melyek a mellékalka­loidákat elpusztítanák. A legjobb eredmé­nyeket akkor kapjuk meg, ha pH körül- 50 belül 9. Lehetőleg színtelen morfiumot úgy kap­hatunk, hogy a nyers ópiumot mindenek­előtt zsírextrahálószerrel kivonatoljuk, mely a zsírt és egyéb ballasztanyagokat 55 lehetőleg tökéletesen eltávolítja, míg a mellékalkaloidákat egyáltalában nem, vagy csak kis mértékben oldja. Erre a célra különösen petroléter bizonyult al­kalmasnak. 60 Az extrahált masszát az alkaloidák fel­szabadítása céljából alkáliákkal kezeljük, megszárítjuk és poralakba hozzuk. A port ezután alifás alkoholok és halogénszén­hidrogének, pl. triklóretilén, kloroform, 65 széntetraklorid keverékében oldjuk fel. Ezt követőleg a keverékből a morfiumot víz hozzáadásával kicsapjuk. Az oldatból a mellékalkaloidákat a massza megszárí­tása és előnyösen kivonatolás útján vá- 70 lasztjuk külön, amit pl. éter segélyével végezhetünk. Az esetleg kis mennyiségű mellékalkaloidát tartalmazó oldatokból a mellékalkaloidákat hígított savakkal ki­oldjuk és a munkafolyamatba vissza- 75 vezetjük. Az eljárás megvilágítására a következő példát hozzuk fel: 1 kg. ópiumot, mely 8.9% morfiumot tar­talmaz, folytonos működésű kivonatoló 80

Next

/
Thumbnails
Contents