103837. lajstromszámú szabadalom • Pneumatikus berendezés vágott- vagy leveles dohánynak szállítására, fellazítására, portalanítására és egyéb kezelésére

Megjelent 1932. évi január lió 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEI RAS 103837. SZÁM. — X/c. OSZTÁLY. Pneumatikus berendezés vágott-vagy leveles-dohánynak szállítására, fellazítására, portalanítására és egyéb kezelésére. United Cig-arette Macbine Company A.-G. cég: Dresden. A bejelentés napja 1929. évi szeptember hó 3-ika. Németországi elsőbbsége 1929. évi július hó 8 ika. Dohányt, még pedig úgy vágott, mint leveles dohányt szívó- vagy nyomóleve­gővel való szállítására, fellazítására és tisztítóberendezéseknél előfordulhat, hogy 5 nagyobb dohánymennyiségek hirtelen betáplálása folytán az anyag a vezető­eső keresztmetszetét annyira szűkíti, vagy az anyag egyéb okból úgy helyezke­dik el, hogy az átáramló levegővel szem-D ben nagy ellenállást támaszt. Ennek kö­vetkeztében a dohányra ható nyomás, vagy szívás csökken és nem elegendő a szabályos szállításra. Ez különösen akkor fordulhat elő, ha a berendezésből leszívott 5 levegőt szűrő-rendszeren nyomjuk át, melyben a por leválik, mert az ilyen nyomószűrőben a szűrőtömlők porral tö­mődhetnek el, amikor is a levegőnek a tömlőn való átvonulása tetemes ellenál-9 lásra talál. Az ilyen ellenállásokat minden nehéz­ség nélkül legyőzni képes légnyomásnak viszont az a hátránya, hogy a normális szállításinál a légnyomás erőssége a do-5 hány sérülését vonhatja maga után. A találmány ezt a hátrányt a légnyo­más oly szabályozásával küszöböli ki, hogy szívóvezeték végén mindig konstans nyomás uralkodik. A porral kevert leve ) gőt a szűrőbe szállító vezetékbe célsze­rűen fojtószerv van beiktatva, melyet az ezen vezetékben uralkodó légnyomás úgy vezérel, hogy a nyomás mindig konstans értékű marad, i A raiz a találmánynak példaképpeni megoldási alakját metszetben szemlélteti. A feltüntetett példában oly berendezés­ről van szó, melynél a dohány szállítóesö­vön vagy egyéb készüléken átszívódik; jfeMttctwtl i a fellazított, tisztított vagy egyébként 40 kezelt dohány ekkor zsilipekkel a lég­áramtól elzáródik, míg a porral kevert le­vegő tovavonul és a szűrőbe átnyomódik. (a) az a cső, mely a dohánytól elválasz­tott, porral kevert levegőt tovavezeti és 45. (b) a ventillátor, mely a dohányt tova­szállító depressziót létesíti és melyen a porral kevert levegő átvonul; a ventillá­tor azután ezt a levegőt a (c) vezetéken át a (d) nyomószűrőbe szállítja. 50 Ez a szűrő ismert kiképzésű, azaz egy felső és alsó kamarából áll, melyek szűrő­tömlők útján vannak egymással össze­kötve. A levegő a felső kamarán lép be és a szűrőtömlőn lép ki, miközben a por 55 a szűrőtömlőkön lerakódik és az alsó szekrénybe hull. Az (a) vezetékben uralkodó nyomásnak lehetőleg egyenletesnek kell lennie. E célból az (a) vezetékbe a találmány sze- 00 rint beépített fojtószerv, pl. (e) fojtó­csappantyú az (f) forgáscsap körül len­gethető. Az (f) fogáscsapon elhelyezett (g) kar, továbbá a (h) terelőrúd útján az (i) karral van összekötve. Ez utóbbi a 65 <k) tengelyen foglal helyet, amelyen az (m) csappantyú van megerősítve. Az (m) csappantyú lehetőleg szorosan jár az (n) tokban, amely az (o) vezeték útján, még pedig az (e) fojtócsappantyú mögötti 70 helyen, az (a) vezetékkel van összekötve. Az (i) terelőrúdra ható (p) rúgónak az a törekvése, hogy az (e) fojtócsappantyút a nyitott helyzetbe húzza. Ha a (d) szűrő eltömődése folytán a (b) ventillátor na- 75 gyobb ellenállásra talál, akkor az (a) ve­zetékben uralkodó nyomás az (al) helyen, vagyis közvetlenül a ventillátor előtt »ttm«>v» Í>Í;Ub*/'

Next

/
Thumbnails
Contents