103837. lajstromszámú szabadalom • Pneumatikus berendezés vágott- vagy leveles dohánynak szállítására, fellazítására, portalanítására és egyéb kezelésére

— 2 — siilyed; ennek következtében az (m) csap­pantyú előtti nyomás is sülyed és az ezen nyomásnak megfelelő helyzetbe áll be, míg a (p) rugó az (al) helyen uralkodó 6 nyomást ismét ki nem egyenlítette; az (e) fojtócsappantyú e közben tovább nyí­lik. Ha viszont a szívás (b) ventillátornál nagy, az (o) vezeték az (n) tokra is megfe­lelően nagyobb szívást visz át, amikor is 10 az (m) csappantyú a (p) rugó hatása el­lenében billen ki, amikor az (e) fojtócsap­pantyút jobban elzárja. Mint a feltüntetett példa mutatja, az (e) fojtócsappantyút a zsilipek mögött 15 rendezzük el, vagyis azon a helyen, ahol a dohány már le van rakva, nehogy a fojtócsapppantyún akadályra találjon, vagy a fojtócsappantyúba való ütközés folytán megsérüljön. Természetes, hogy a 20 dohányt az átmenetnél meg nem sértő fojtószervek alkalmazása esetén a szerke­zetet a vezeték más helyén is elrendez­hetjük. Szerkezetileg a berendezés sokfélekép-25 pen képezhető ki. így pl. az (m) csappan­tyút az (o) vezetékben áramló nyomóleve­gővel vezérelt dugattyúval (membránnal, stb.) is helyettesíthetjük, az (e) fojtócsap­pantyú helyébe pedig tolattyú, vagy el-30 lenzőszerűen működő oly szerkezet lép­het, mely csupán a keresztmetszetet kontrahálja. Ha oly berendezésről van szó, melynél nem szívással, hanem nyomólevegővel dolgozunk, akkor a fojtószervet termé- sg szetesen közvetlenül & vezeték elején, köz­vetlenül a nyomólevegőt létesítő kom­presszor mögött kell elrendezni és a fojtó­szervet az (a) vezeték valamely helyéről vezérelni. 40 Szabadalmi igények: 1. Pneumatikus berendezés vágott, vagy leveles dohány szálllítására, fellazítá­sára, portalanítására, vagy egyéb ke­zelésére, jellemezve a dohányszállító 45 vezetékében uralkodó nyomást ismert módon konstans értéken tartó nyomás­szabályozóval. 2. Az 1. igényben védett pneumatikus berendezés kiviteli alakja, jellemezve 50 a dohányszállító vezetéke mögé, vagyis a porral kevert levegőt a zsiliptől tova­szállító vezetékbe iktatott ventillátor­ral létesített nyomástól vezérelt fojtó­szervvel. 55 3. Az 1—2. igényben védett pneumatikus berendezés kiviteli alakja, melyet az jellemez, hogy a fojtószervet beállít­ható szerv, célszerűen membrán, du­gattyú vagy csappantyú vezérli, a QQ szabályozó szerv mögött uralkodó, ven tilátorral létesített nyomásnak megfe­lelően. 1 rajzlap melléklettel. l'allas nyomda, Budapest,

Next

/
Thumbnails
Contents