103648. lajstromszámú szabadalom • Siklóhajó

Megjelent 1931. évi november hó 16-án. MAGYAR KIRÍLYI ^^^^ SZABADALMI RTRÓSlö SZABADALMI LEÍRÁS 108648. SZÁM. — XV/a. OSZTÁLY. Siklóhajó. Dr. Fényes Kornél oki. g-épészmérnök Budapest. Pótszabadalom a 102032. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1931. évi február hó 5-ike. A találmány a 102.032. számú törrzs­szaba,dalom 1. igén y pontjában védett siklóhajó tökéletesebb ikirvitelli alakja. A siklóhajók rendszeriikre nézive 1, 2, 3 5 és több S'iklófelii'letiieik lehetnek,, minek megfelelően 0, 1, 2 és több lépcsővel bír­nak, mert az oldalnézetben a fénlékhossz­metszeteik szakad óhelyci — az ú. n. „lép­csők" — száma mindig (l)-el kevesebb, 10 miint a sikló felületek száma, ami lénye gileg helytelen, inert a legutolsó lépcső­nek (az utolsó siklóMüleitnek) is van éle. Ezért az alábbi leírásban,, melyben (3) felületű siklóhajóiról lesz szó, aa ilyen 15 esetben szokásos (2) lépcső helyett, a (3) ^ilklófelületmek megfelelően (3) lépcsőiről fogunk beszélni. A többlépcsős hajók nem ráznak oly mértékben kisebb hullámok esetén, mint a 20 kétlépcsőseik, továbbá a kétfeliilétű siikló­hajómak még sima vizén is előálló kritikus hosszlengései a többfelületű rendszernél nem fejlődhetnek ki. Mindezizíel szemben azonban sebességük sima vizein jóval ki 25 sebb, mint a két felületű siklóba jóiké. Ennek az utóbbi ténynek az oka termé­szetesein az,, hogy a töíbbfelületű silMéha­jókon a hordozott súlyegységre vonatkozó ellenállás, az ú. n. siklószám nagyobb, 80 mint a kétlépcsős hajókon, aminek két fő­oka van: 1. nedvesített (az áriamló víztől súrolt) felületük nagyobb, minit a kétlép­csős hajóké és pedig egyfelől a több — és így kevésbé széles (B. méret) — sikló-35 felület rosszabb „méretviszonya", másfe­lől a kisebb lépesőmagaisságoktól előidé­zett, rosszabb léipesöisziellőzltetés (e'jectoir­liatás) miatt, 2. az egymásután! (tandem) elrendezésű siklófelüleitáket lehetetlen olyan legkedvezőbb beáilítósizöigekkeill el- 40 látni, amelyeik meg felelnek az elől haladó siiklófelületekről leváló áramlásinak, ille­tőleg huilámformációnak, már csak azért is. mert az minden sebességnél és terhelés­nél más és más, továbbá, merít egyazon se- 45 besség és terhelés mellett sem elégíthető ki ie követelmény, úgy hogy1 a beállított felületek olyan kis ellenállásit eredmé­nyezzenek, mint a két felületű siklóibajón, melyen a teher főrészben eigy felületre 50 koncentrálódik (ez a főMület), miig a má­sik felület mgyrésziben csak stabilizátor-. ként működik. Már a 102.032. számú töírzss'ziabad'aloim is azt célo'zta, hogy egyesítse magáiban a két- 55 felületű siklóihajó ellenállás szempontjából kedvező tuliajdonsáígaiit, a lágy, lehetőleg rázásimjentes és hosszleingések nélküli já­rással, ami, — mint a kísértetek igázol,ták, — sikerült is bizonyos mértékig. E pót- 60 szabadalmi bejelentés tárgya ezt a. köve télményt még fokozottabb mértékben van hivatva kielégíteni, a többlépcsős hajók egyéb hátrányai nélkül és eziemfelül lehe­tővé teszi a terhelés súlypontjának a hajó 65 hoisisziirányábian nagyobb mértékíi edtolha­tóságát, az ellenállás n ö vek ed és éneik kö­vetkeztményei nélkül. Ugyanis a törtassza­badálomban leírt hajó helyes működése nem engedi meg a terhelés súlypontjának 70 naigyoibbmérvű eltolását, mivel a súly­pontnak a főfelületen ébredő Mszíni dina­mikus felhajtóerő nyomákköiziéppontja elé (lehetőleg közel hozzá) kellett keirülnie, mert ha a súlypont nagyon eléje kerül, a 75 keskeny és inkább csak stabilizálásra

Next

/
Thumbnails
Contents