103471. lajstromszámú szabadalom • Forgódob-tárú töltényadogató golyószórókhoz és más gépi lőfegyverekhez

Megjelent 1931. évi november hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103471. SZÁM. — XlX/b. OSZTÁLY. Forgódob-tárú töltényadogató golyószórókhoz és más gépi lőfegyverekhez. S. A. F. A. T. Societá Anonima Fabbrica Armi-Torino cég: Milano, mint az S. A. F. A. T. Sociétá Anonima Fabbrica Armi-Torino torinoi cég jogutódja. A bejelentés napja 1930. évi október hó 9-ike. Olaszországi elsőbbsége 1929. évi október hó 11-ike. A találmány töltényadogató golyószó­rókhoz ós más gépi lőfegyverekhez, mely­nél a tár forgódob alakú. A találmány szerint a fegyvernek függélyes közép-5 hosszsíkjáJhoz képest szimmetrikusan el­rendezett, dobalaikú tár sugárirányú sza­kaszának fenekén levő töltényt a fegyver závárzatára szerelt kihúzónak szokásos, rugalmas fogai felszabadítják és megfe-10 lelő szervek, tengelyirányú elmozdulása ellenében rögzítik, minek megtörténtével, a závárzat visszajárása közben, a töltény megfogatik és kiemeltetik. A forgó szer­vet, mely a fegyverhez van erősítve és 15 melyen a dobalaikú tár rögzítve van, a zá várzat háltrajárása közben a závárzatra erősített szervek időszakosan elforgatják, melyek a forgó szervet működtető giá idő­szerkezetet mozgatják. 20 A mellékelt rajz a találmányi töltény­adogatónak egyik foganatosítási alakját példaképpen tünteti fel. Az, 1. ábra a dobalakú tárnak és a tár mű­ködtetésénél szereplő fegyverré széknek 25 hosszirányú, függélyes metszete, kevéssel az egyik töltény mogifogáisa előtt. A 2. ábra felülnézete, részben metszete. A 3. ábra a dobalakú tjLr egy résziének és a tár működtetésénél szereplő fegyver -30 részeknek hosszirányú függélyes metszete, az egyik töltény megfogásának pillana­tában. A 4 ábra felülnézete, részben metszete. Az 5. áibra a dobalakú tár forgó megtá-85 masztó szervének, valamint az azt idősza­kosan mozgató elemeknek oldalnézete. A 6. ábra felülnézete, részben metszete. A 7. ábra haránitnnietszet az 5. ábrának 7x—7x vonala szerint. A 8. ábra a dobalakú tár forgó megtá- 40 maszitó szervének ós a hozzátartozó gátló sízernek felülnézete az egyik ós a 9. ábra felülnézető egy másik működési helyzetben. A 10. abra metszet az 1. ábrának lOx—10 x 45 vonala szerint. A dobalakú tár a tárcsaalakú (1) alap­lemezből (1. ábra) és a (2) tölcséralakú fedőből áll, melyek bádoglemezből készül­nek. Az alaplemez, bármely módon, a köz- 50 pontos, kúpalakú (3) karmantyú (3') kari­májához van erősítve. Az (1) alaplemez és a (2) fedő között a nagyjában parallel­pipedon alakú hátul nyitott, az (1) alap­lemezhez képest kissé ferde helyzetű, fém- 55 bádogból készült (4) tokok sugárirányban vannak elrendezve és bármely módon meg­erősítve. A sugárirányú rekeszeket képező (4) tokokban bizonyos számú (5) töltény foglal helyet, melyeket a tok (4') homlok- 60 nyílásán át, alulról, helyezünk be. A töl­tények úgy vannak el rendezve, hogy a a golyók a dob tengelye felé fekszenek, a hüvely a (5') karimája pedig magának a toknak mellső (4") üregében fekszik (10. 65 ábra) Ez az elrendezés a töltényeknek minden nem-kívánatos elmozdulását a dob tengelye felé lehetetlenné teszi, ahol is a töltények lépcsőszerűen helyezkednek el, miközben hüvelyük karimája a legköze- 70 lebbi alsó töltény karimája mögé kerül (1. ábra.) A töltényeket a toík belsejében el­rendezett, a (7) alátétlemezre ható, szoká­sos (G) rugó szorítja lefelé, mely, (7') nyúl­ványa révén, a tokban, az ennek mellső 75

Next

/
Thumbnails
Contents