103283. lajstromszámú szabadalom • Adó- és vevőállomány elektromos távolbalátáshoz

— 2 — az adóállomás Nipkow-korongjaval szin­kron.járásban tartja. A körkapcsolóihoz tartozik az (R) ben ger, mely a (t) tengely körül szál vadon 5 forog és nem mágnesezhető anyagból van (3. ábra). E hengerre, alkotóival pár­huzamosan az (ím, m>, ma, m< mn permanens mágnesek vainnak ráerősítve, körülötte pedig (ei, ea, ea en ) , elefctro-10 mágneseik vannak elhelyezve. Ezeknek az elektromágneseknek a szánna megegyezik az adóállomás Nipkow-korongjjának szélén bemetszett rések számával. Az, (ei, ea, ea» e», Ón ) elektromágnesekben kering a 15 szinkronizáló áram, melyet a képáramtól a fent leírt módon különválasztottunk. A szinkronizáló áram váltakozásainak meg­felelően az (E) henger egyező forgásiba jut az adóállomás Nipkow-korongjával, 20 illetve egyéb képbontó szerkezetével. A távolbalátandó kép a vevőkéiszülék­ben következőképpen létesül. A 2. ábrán feltüntetett légmentesen elzárt üvegszek­rénybe egy nagyfelületű fémlap (G) van 25 elhelyezve, mely előtt (g'i, g->, g*... sr„) fómleníezkék vannak elrendezve. E tém­lemezkék úgy egymástól, mint a (6) fém­laptól függetlenül vannak elhelyezve oly­módon, hogy egymást nem érintik. Mind 30 egyikről szigetelt drótszál vezet ki a lég­mentesen elzárt üvegszekrényből a kör­kapesolószerkezet (ki, ks, ka,... kn ) érint­kező lemezeihez. A légmén tesen elzárt üvegszekrény rit-85 kított nemes gázzal (neon, argon, kripton stb.) van megtöltve. Ha (G) fémlapot (C) áramlforráis positiv sarkához, és a,z előtte elhelyezett fémlemezkék bármelyikét a körkapcsoló útján az áramforrás negatív 40 sarkához kötjük, akkor a fémlemezke, a ködfiéuylámpáknái észlelt módon felvil­lan. Minthogy a, (G) fémlap állandóan az áramforrás positiv sarkával van össze­kötve, mindig az a fémleimíezke válik vi­tt lágítóvá, amelyik a körkapcsoló (1) karja útján az áramforrás negatív sarká­val érintkezésbe kerül. Az üvegszekrény tehát olymódon szerepel, mint egy ele­mekből álló ködfénylámpa sorozat. 50 Az (R) henger (t) tengelyére az (1) kap­csolókar van erősítve, mely egymásután mindig csak a megfelelő fémlemezke áramkörét zárja, illetve szakítja meg. E fémlemezkék alkotják a létesülő kép ele-55 meit, miértis ugyanannyi fémlemezke nyer alkalmazást, mint ahány képelemre bontja az, adóállomás forgó mechanizmusa a távolbalátandó képet. A lemezkék fény­ereje az áramerősséggel arányos, tehát a hozzájuk vezetett képáramok erősségénelv eo megfelelően villannak fel. A felvillanó fémlemezkék együttesen és közvetlenül létesítik a szemlélendő képet. A fentemlített légmentesen elzárt üveg­szekrény helyettesíthető oly egymástól 65 különálló ködfénylámpácskákból álló so­rozattal, melyeknek egyik elektródja ál­landóan össize vain kötve egymással. Az egyes láimpiácskák áramkörének nyitását és zárását ez esetben is a körkapcsoló (1) 70 karja létesíti. A fényerő növelése céljá­ból, a köd te 11 y 1 ámpáeskáík katódjai férn­tükrökké vannak kiképezve s minden, egyes ködfénylámpácskával párhuzamo- . san egy megfelelően méretezett tömbkon- 75 denzátor van kapcsolva. Ugyanis a köd­íényiámpáciska áramkörének zárásával egyidejűleg a hozzá párhuzamosan kap­csolt töimlbkondenzátor feltöltődik s az áramkör nyitásakor a lámpán keresztül go kisül. Ilymódon a ködfényliámpácskák felvillanásának időtartaima megnövek­szik. Az, adó- és vevőberendezés képbontó, illetve képöisszetevő forgó mechanizmu- 85 sainak pontos együttjárásán kiviil fontos még, hogy a vevőkészülék a képmezőnek ugyanazon helyén rakja össze ugyanazo­kat a képpontokat, mint amelyeket az adóállomás ugyanakkor szétbont. Ha ez a 90 feltétel neim teljesül, akkor a kép meg­osztva, több nem összefüggő részben je­lentkezik a vevőkészülékben. A pontos együtt járáson kívül szükséges tehát még a fázis beállítása is. A fázis beállítása 9c céljából az (R) henger körül elrendezett (ei, es, ea,... en ) elektromágnesreindszer saját síkjában együttesen elforgatható. Az elektromágnes rendszer eme elforga­tása egy képkereső tárcsa segítségével K történik, mely mindaddig forgatandó, míg a kép a megfelelő helyzetbe kerül. A leírt vevőkészüléknek nagy előnye, hogy a kép tetszéisszerinti nagyságban ál­lítható elő s így sem nagyításra, sem ki- K vetítésre nem szorul. Nappali fény mel­lett is jól érvényesül s egyidejűleg többen szemlélhetik. A képnek a képmezőbe való helyes beállítása, igen egyszerűen, az előbb említett képkereső tárcsa forgatá- 1: sával érhető el. Az adó- és vevőkészülék együtt,járásának szabályozá sa teljesen automatikus. Szabadalmi igények: 1. Adóállomás elektromos távolbalátás- 1: hoz, jellemezve oly Nipkow-koronggal, melyen a forgástengelytől egyenlő tá-

Next

/
Thumbnails
Contents