103283. lajstromszámú szabadalom • Adó- és vevőállomány elektromos távolbalátáshoz

— 3 — volságiban radiális rések vannak egy­mástól egyenlő távolságban elren­dezve. 2. Az 1. igénypontban védett adóállomás 5 kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a Nipkow-korong rései mögött fotó­cella van elhelyezve. 3. Vevőállomás elektromos távolbalátás­hoz, jellemezve oly rezgőkörrel, mely a 10 szinkronizáló áram rezgésszámára van hangolva, a képáramnak a szinkroni­záló áramtól való különválaszitiáBa cél­jából. 4. A 3. igénypontban védett vevőiállomás 15 kiviteli alakja, jellemezve a vett kép létesítésére való oly ködfénylámpa so­rozattal, mely nemes gázzal töltött kö­zös üvegszekrényben van elrendezve. 5. A 4. igénypontban védett vevőállo 20 más kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a ködfénylámjpák egyik elek­tródja (anód) közös fémlap. 6. A 4—5. igénypontban védett vevőállo­más kivitéli alakja, azzal jellemezve, 25 hogy a ködfénylámpa elemek katód­leimeeei fémtükrökké vannak kiké­pezve s számuk az adóállomáson fel­bontott kép elemeinek számával meg­egyezik. 30 A 3—6. igénypontokban védett vevőál­lomás kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a ködfény lámpasorozat egyes elemei az adóállomás képbontó mecha­nizmusával szinkron forgó körkapcso-35 lóval vannak összekötve. S. A 7. igénypontban védett vevőállomás kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a körkapcsoló motorának forgó része oly henger, mely tengelye körül sza­badon foroghat s palástjára, az alko- 40 tóival párhuzamos irányban, perma­nens mági seisek vannak elhelyezve. 9 A 8. igénypontban védett vevőállomás kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a körkapcsoló hengere körül elektro- 45 mágnesek vannak elrendezve, melyek­ben a 3. igénypont szerint különvá­lasztott s a hengerít forgató szinkroni­záló áram kering. 10. A 9. igénypontban védett vevőberen- 50 dezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a szinkronizáló áramot, az 1—2. igénypontban hivatkozott Xipkow-ko­rong radiális résein áthatoló fénysu­garak fotocella útján létesítik. 55 11. Az 1—10. igénypontokban védett vevő­berendezés kiviteli alakja, azzal jelle­mezve, hogy a 9. igénypontban hivat­kozott elektromágnes-rendszer saját síkjában elforgatható. 60 12. A 3—11. igénypontokban védett vevő­készülék kiviteli alakja, azzal jelle­mezve, hogy a vett kép létesítésére kü­lönálló ködfénylámpácskák vannak al­kalmazva, melyeknek egyik elektródja 65 állandóan össze van kötve egymással. 13. A 12. igénypontban védett vevőkészü­lék kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a ködfénylámpáoskák száma ugyanannyi, mint ahány képelemre 70 bontja az adóállomás a távoilbalátandó képet. 14. A 3—13. igénypontokban védett vevő­állomás kiviteli alakja, azzal jelle­mezve, hogy 12. igénypontiban hivat- 75 kozott ködfénylámpácskák mindegyi­kével párhuzamosan egy-egy tömbkon­denzátor van kapcsolva. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest. 103276 Éí

Next

/
Thumbnails
Contents