103218. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és szerkezet cigarettáknak és más rúdalakú tárgyaknak a varratba fogódzó szerv útján a tükörképhelyzetbe fordítására

Megjelent 1931. évi augusztus hó 17-én. _ MAGYAR KIRÍLII ^^^ SZABADALMI BIRÓSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 103218. SZÁM. — X/c. OSZTÁLY. Eljárás és szerkezet cigarettáknak és más rúdalakú tárgyaknak a varratba fogódzó szerv útján a tükörképhelyzetbe fordításara. United Cig-arette Maciimé Cotapany A.-G. cég Dresden. A bejelentés napja 1929. évi december hó 20-ika. Németországi elsőbbsége 1928. évi december hó 21-ike. Már megkísérelték cigarettáknak a var­ratba fogódzó szerv útján tükörhelyzetbe fordítását. Ezt a feladatot azonban eddi­gelé csak úgy oldották meg, hogy a ciga-5 retta varratába fogódzó szervként oly ta­pintót alkalmaztak, mely akkor, amikor a cigarettavarrat magával vitte, reléként működött és a cigarettát elfordító mecha­nikai, elektromos vagy másfajta szerkeze-10 tet vezérelte. Ezeknek a berendezéseknek hátránya, hogy a külön fordítószerkezetek igen bonyolulttá teszik a gépet és műkö­désük is bizonytalan. Eddigelé még nem sikerült az említett feladatot úgy megol-15 dani, hogy a cigaretta-varratba fogódzó szerv maga, közvetlenül fordítsa el a ciga­rettát, mert a két rész gyenge egymásba­fogódzása nem volt elegndő a cigaretta teljes átfordításához. 20 A találmány ezt a hátrányt azzal küszö­böli ki, hogy a cigarettavarratba fogódzó szerv a hibás fekvésű cigarettát csak rész­legesen forgatja el, még pedig csupán ad­dig, míg a részben elforgatott cigaretta 35 ©gy második fordítószerkezet körzetébe nem kerül, mely azután a cigarettát tel­jesen a tükörhelyzetbe fordítja. Ez a második, járulékos szerkezet tet­szőleges kivitelű lehet. Lehet állandóan 50 készségi állásban úgy, hogy a körzetébe kerülő cigarettára fejt ki hatást, de lehet olyan is, hogy csak a cigarettavarratba fogódzó szerv működteti. A gyakorlatban célszerűen alkalmazott 15 mechanikai, kilincsszerű szerv helyett a varrat élére fujtatott légáramot is alkal­mazhatunk, mely a cigarettát megemeli. A rajz a találmánynak két példaképpeni kiviteli alakját különböző üzemi helyze­tekben vázlatosan szemlélteti. Az 1—5. áb- 40 rákon látható kiviteli alaknál a cigarettát szilárd ütköző fordítja el végleg, míg a 6. és 7. ábrákon látható kiviteli alaknál a szilárd ütközőt légáram helyettesíti. Az 1. ábra az első kiviteli alakot a kilincs 45 befogódzásának pillanatában szemlél­teti. A 2. ábra azt az időpontot érzékelteti, melyben a kilincs a cigarettát már felállí­totta, közvetlenül mielőtt az a második 50 ütközővel érintkezésbe kerül. A 3. ábra a második ütköző hatását szem­lélteti. A 4. ábra a cigaretta átbillenési időpont­ját. az 55 5. ábra a cigaretta átfordításának befe­jezési időpontját érzékelteti. A 6. ábra a légáramos kiviteli alakot a ta­pintó támadási időpontjában szemlél­teti. A 60 7. ábra az utóbbi kiviteli alakot abban az időpontban mutatja, amikor a cigaretta a légáram hatása alatt áll. Az 1—5. ábrákban szemléltetett kiviteli alaknál a cigarettát a csomagológéphez 65 szállító lánc szemeit (a)-val jelöltük. Az aránylag széles (a) szemek közepén (b) pecek van, melyet (c) rugó az 1. ábrán szemléltetett helyzetbe szorít úgy, hogy a pecek feje a láncszemek felületéből kinyú- 70 lik. A pecekfej mindkét oldal felé lerézselt vagy legömbölyített felületű és ennek kö­vetkeztében a láncszem kiemelkedő pere­mével együtt a (d) cigaretta számára ágyat képez. A (b) peckek alsó végén (bl) 75 görgő van, mely a lánc előremozgásánál,

Next

/
Thumbnails
Contents