102970. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet forgó gépelemek forgási sebességének ellenőrzésére

Megjelent 1931. évi jxilius hó 15-én. MAGYAi: KIRÁLYI JHhK SZABADALMI BIRÓSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 102970. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Szerkezet forgó gépelemek forgási sebességének ellenőrzésére. Komlóssy József oki. gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1930. évi julius hó 3-ika. A találmány forgó gépelemek forgási sebességének ellenőrzésére való szerke­zetre vonatkozik és különösen arra alkal­mas, hogy azzal motoros jármüvek hajtó-5. szerkezetének egymásai kapcsolandó szer­kezeti elemeit, illetőleg ezen elemek for­gási sebességét a kapcsolást megelőző idő­szakban ellenőrizzük. Ismeretes, hogy motoros jármüvek 10 hajtószerkezetében a tengelykapcsoló, va­lamint a sebességváltómű fogaskerekei ve­zetés, nevezetesen indulás alkalmával, vagy menetközben isi, bizonyos esetekben ki- és beiiktataindók. Eközben a tengely-15 kapcsoló két fele, vagy a két, egymással kapcsolandó fogaskerék, általában nem járnak egymással egyenlő fordulatszám­mal, ha pedig a két forgóelemet oly idő­pontban hozzuk egymással kapcsolatba, 20 amidőn azok fordulatszámai egymástól el­térőek, úgy a forgóelemek kapcsolódó felületei nagymértékben kopnak. A találmány szerinti szerkezet lehetővé teszi, hogy kapcsolás alkalmával az egy-25 mással kapcsolandó alkatrészek fordulat­számait, illetőleg kerületi sebességeit ellenőrizzük és a kapcsolást ekként abban az időpontban végezzük, amidőn a két alkatrész forgási sebessége, illetőleg kerü-30 leti sebessége egyenlő. E végből a találmány értelmében az egy­mással kapcsolandó alkatrészek tengelyei­ről stroboskópikus hatású jelosoportofcat hajtunk, melyek akként vannak kiké-85 pezvet, hogy a két kapcsolandó alkatrész azonos forgási sebessége mellett az azok­hoz tartozó jelcsoportok állani látszanak. Mindegyik egymással kapcsolandó elempárhoz egy-egy külön jelcsoport tar­tozik, míg az összes jelcsoportok egyetlen 40 stroboskópikus készülékben vannak egye­sítve, mely a vezető szeme előtt pl. a sze­relékfalon rendezhető el. A találmány szerinti szerkezet példa­kénti megoldását a rajz vázlatosan mu- 45 tatja, még pedig egy motoros jármű ten­gelykapcsolója és sebességváltóművével kapcsolatban. A (11) motortengely a (12) tengely­kapcsoló egyik felét hajtja, míg a másik 50 fele a i(13) tengelyhez van kötve. Ennek (14) fogaskereke ismert módon, a (15) fogaskerékkel a (16) előtóttengelyt for­gatja, melynek (17, 18, 19) fogaskerekei a kívánt sebességnek megfelelően a (36) 55 kardántengely (20, 21) kerekeivel hozha­tók kapcsolatba. A (22) kapcsoló a köz­vetlen kapcsolatra való. A (23) tokban ágyazott (24) tengelyen forog a (I) tárcsa, mely négy koszorúban, 60 szabályos közökben elosztott húsz-húsz jelet hordoz. Ezek a jelek pl. a fekete, át­látszatlan anyagból készült tárcsában ki­képezett átlátszó pirosszínű hártyával fe­dett kimetszések lehetnek, melyek koszo- 65 rúnként egymástól eltérő alakúak, pl. be­lülről kifelé haladva (25) kör, i(26) három­szög, (27) négyszög és (28) rombusalakúak. A 2. ábrában feltüntetett kör felső része az (I) tárcsa jelcsoportjait mutatja. 70 Az (I) tárcsa mögött elrendezett (II) tárcsa a i(24) tengely körül forgó i(29) hü­velyen van megerősítve. Ez a tárcsa, me­lyet a 2. ábra alsó baloldali része mutat, három jelcsoportot, még pedig egy (26') 75 háromszagkoszorút, egy (27') nógyszögko­szorút és egy (28') rombuskoszorút hord. A (II) tárcsa átlátszatlan anyagból ké­szült és abban a jelek ki vannak csákózva.

Next

/
Thumbnails
Contents