102301. lajstromszámú szabadalom • Repülőgép

Megjelent 1931. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 102301. SZÁM. — V/h. OSZTÁLY. Repülőgép. Air Liiie Transportation Company cég Philadelphia. A bejelentés napja 1929. évi julins hó 6-ika, A találmány uj eszközöket ad meg, me­lyek lehetővé teszik, hogy repülőgépek in­dulásuknál függőlegesen felemelkedjenek, hogy felemelkedésük után lebegő állapot-5 ban tartsák önmagukat és hogy a földre való leszállásuk közben függőleges lefelé­mozgásukat megszüntessék vagy szabá­lyozzák. A találmány lehetővé teszi to­vábbá, hogy a repülőgépek indulásuk al-10 kalmával könnyen győzzenek le oly ellen­állásokat, melyeket egyébként az általuk hordott teher miatt legyőzni nem volná­nak képesek és hogy igen kis területen emelkedjenek fel, illetve igen kis területre 15 szálljanak le. A találmány értelmében repülőgépnek a levegőre ütést kifejtő egy vagy több szerve van, mely szerveket a motor, tetszés szerint, a propellertől függetlenül vagy a 20 propellerrel kapcsolatban működtetheti és I melyek a levegőnek lefelé való mozgatása által az aeroplán függőleges felemelkedé­sét idézik elő, egyúttal pedig a repülő­gépet felfelé húzó szívóhatást létesítenek. 25 A találmányt részletesebben a rajzok kapcsán fogjuk elmagyarázni, melyek a találmánynak vázlatosan aeroplánra al­kalmazott néhány foganatosítási példáját szemléltetik. Az Í0 1. ábra a levegőre ütést mérő szervek­kel ellátott repülőgép oldalnézete. A 2. ábra az 1. ábrához tartozó felül­nézet. A 3. ábra külön mutatja a levegőre ütést 15 mérő szervek és az ezeket működtető be­rendezés alaprajzát. A 4. ábrá a 3. ábra 4—4 vonala mentén metszet. Az 5. ábra a hajtó és hajtott tengelyek kö­zötti rúgós kapcsolás részletrajza. A 40 6. ábra részben metszett felülnézetben mutatja a találmány módosított kivitelé­vel ellátott repülőgép egy részét. A 7. ábra a levegőre ütést kifejtő szervek­nek a 6. ábra szerinti kivitelét megnövelt 15 léptékű alaprajzban mutatja. A 8. ábra a 7. ábrához tartozó, részben met­szett oldalnézet. A 9. ábra a 8. ábrához hasonló részleges oldalnézet. A 50-10. és 11. ábrák részleteket mutatnak. A repülőgép (F) törzse vagy váza tet­szés szerinti tipusú lehet és, amennyiben kívánatos volna, tetszőleges tipusú (W) hordszárnyaik lehetnek. 55 Az 1—5. ábrákon feltüntetett kivitel esetében az (F) törzs mindegyik oldalán nyitott végű, hengeres (1) tokok sorozata foglal helyet, mely tokok előnyösen csuk­lósan alkalmas rácsozatra varinak felfüg- 60' gesztve, mely a repülőgép törzsének vagy vázának szerves részét képezheti vagy ahhoz szilárdan lehet erősítve. Mindegyik (1) tok felső végén (lf) agyrésszel ellátott (la) vezetőkeresztet hord, mely (lb) csap- 65-ágyakkal van ellátva, melyeknél fogva az illető tok fel van függesztve. Mindegyik (1) tok alsó vége (lg) agyrésszel ellátott (le) vezetőkeresztet hord. Mindegyik (1) tokban a levegőre ütést 70-mérő egy-egy (2) szerv (légütőszerv) van, melyhez (2a) rúd van erősítve; ezen rúd lengő (4) tengelyhez erősített (4a) lengő karral van összekötve. A (2a) rúd felső (2b) vége elcsúsztathatóan hatol át a már 75-említett (lf) és (lg) egyrószeken és a (2) ütőszerveket az (1) tokban központosítot- •

Next

/
Thumbnails
Contents