102301. lajstromszámú szabadalom • Repülőgép

tan tartja, miáltal azok beékelődését meg­akadályozza. Mindegyik (2a) rúdon az (1) tok alatt (2c) támasztókereszt foglal helyet, mely 5 expanziós (3) spirális rúgót támaszt alá, melynek felső vége a hozzátartozó (1) to­kot lazán körülveszi és az (la) vezető­kereszten fekszik fel, úgy hogy a (3) rugó összenyomódik, ha a (2) dugattyút fel-10 emeljük. A (4) tengely a ráesozatban van ágyazva és a (4b) emeltyű segélyével len­gethető; ezen (4b) emeltyű (4c) himba út­ján (5b) hajtórúddal van összekötve, mely 15 viszont a ráesozatban ágyazott (5) tenge­lyen kiképezett (5a) íorgattyúval van ösz­szekötve. Ha az (5) tengelyt forgatjuk, a (4) tengely ide-oda forog és a (4a) karok a (2) lég ütőszerveket felemelik, a (3) rugó-20 kat pedig összenyomják. Az (5) tengelyt tetszőleges tipusú (M) motor hajthatja. A hajtó (7) tengely és a hajtott (5) tengely közé előnyösen rugós kapcsolást iktatunk, mely lehetővé teszi, 25 hogy a hajtott (5) tengely a hajtó (7) ten­gelyhez képest visszamaradjon, ha az ütő­szerveket a rugóhatás ellenében felemeli, viszont az ütőszervek lefelémozgása közben a rugók által a hajtórúdénál jóval na-30 gyobb sebességgel mozgattassák vissza. Az 5. ábrán szemléltetett kivitelnél a, (7) hajtótengely (7b) vége axiális furat­tal van ellátva, melybe a hajtott (5) ten­gely szomszédos végének (5b) axiális tol-35 data nyul. Egy erős (6) spirális rugó egyik vége az (5) tengelyen kiképezett (5c) karimára, másik vége a (7) tengelyen ki­képezett (7c) karimára van erősítve. A (6) rugó ereje előnyösen a (3) rugók együttes 40 erejével egyenlő vagy ennél is nagyobb. Ha a (7) tengelyt forgatjuk, hogy az (5) tengely meghajtása révén a (2) dugattyiík emeltessenek, mindenekelőtt a (6) rugó ellenállását kell megfelelően legyőzni, ini-45 előtt az (5) tengelyt annyira lehet elfor­gatni, hogy a (2) dugattyúk teljesen .fel­emeltessenek és a (3) rugók teljesen ltom­primáltassanak; ennek következtében a (6) rugó megfeszül, még mielőtt a (3) ru-50 gók a (2) légütőszervek vagy dugattyúk felemelése révén teljesen megfeszíttetné­nek és ez okból az (5) tengely a (7) ten­gelyhez képest elforgás szempontjából ezen feszítő művelet közben vissza fog 55 maradni, azonban az ütőszervek vagy du­gattyúk lefelémozgása közben a (3) rugók­tól nagy sebességű mozgást nyer. Az (5) • tengelynek a (3) rugók összenyomása köz­ben való ezen visszamaradása fontos, inert lényeges, hogy a levegőre ütést mérő (2) 60 szervek vagy dugattyúk az (1) hengerek­ben jóval nagyobb sebességgel sülyesztes­senek, mint amily sebességgel megemeltet­nek. A dugattyúknak sülyedésük közbeni nagy sebességét a különböző rúgók expan- 65 ziv hatása létesíti, mig a dugattyúknak aránylag lassú felemelkedését a rugók ellenállása ellenében dolgozó motor ha­tása eredményezi, úgy hogy a levegőre ütést mérő szervek felemelkedésük közben 70 oly kis sebességgel mozognak, hogy a re­pülőgépre nem fejtenek ki hátsó nyomást vagy lefelé irányuló húzóhatást, ellenben lefelé haladásuk közben oly nagy sebes­séggel mozognak, hogy a repülőgépre 75 emelőhatást fejtenek ki. A (2) ütőszerveket körülvevő (1) tokok megakadályozzák, hogy a levegő ezen szervek alsó felülete alól szétszéledjen vagy elillanjon, amikor az említett szer- 80 vek lefelé szoríttatnak. Az ábrázolt foga­natosítási példa esetében az (1) tokok hen­geresek, a (2) ütőszervek pedig kerekek, azonban a tokok és ütőszervek tetszőleges alakúra képezhetők ki. 85 A gyakorlatban a rugók úgy méretez­hetők, hogy a (2) ütőszervek 107.29 méter (azaz 352 láb) másodpercenkénti sebesség­gel mozgattassanak lefelé. Ha feltesszük, hogy egy ütőszerv területe 12.7 cm (azaz 90 50 hüvelyk) és hogy másodpercenkénti 107.29 méter (azaz 352 láb) sebességgel mezgattaíik leíelé, úgy az aeroplánra 1523.37 kg/m'-', azaz (312 font/négyzetláb) emelőerőt, kell hogy kifejtsen. 95 Ismételjük: a (7) és (5) tengelyek kö­zötti flexibilis rugós kapcsolat, valamint a (3) és ((>) rugók ellenállása folytán az (5) tengely a rugók komprimálása közben a (7) tengelyhez képest vissza fog ma- 100 radni, azonban, amint az (5) tengely a kompressziólöket holt középpontján túl­haladt, a (3) és (6) rugók a (2) ütőszerve­ket lefelé röpítik, amikoris hirtelen meg­gyorsítják az (5) tengely mozgását, úgy 105 hogy az (5) tengely az ütőszervek lefelé irányuló löketének végén abba a helyzetbe jut, hogy a (6) és (3) rugók kompresszió­ját újból létesítse. A (7) tengelynek 300 foknyi, vagy ennél 110 nagyobb mérvű elforgásra lehet szüksége, hogy az ütőszerveket teljesen megemelje ós a rugókat komprimálja, azonban a ru­gók az ütőszerveket az (5) tengelynek a teljes fordulatig való kiegészítéshez szűk- 115 séges további elforgása folyamán óriási

Next

/
Thumbnails
Contents