102215. lajstromszámú szabadalom • Biztosítókészülék az önműködő távbeszélő állomásainak jogtalan használata ellen

_____ Megjelent 1931. évi március hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103215. SZÁM. VII/J. OSZTÁLY. Biztosítókészülék az önműködő távbeszélő állomásainak jogtalan használata ellen. Marék József oki. gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1929. évi november hó 12 ike. A találmány igen egyszerű és olcsón előállítható biztosítóikészülékre vonatko­zik, mely önműködő távbeszélőkészülé­kekre felszerelve azok jogtalan használa-5 tát megakadályozza. A találmány szerinti biztosítókészülék­nek egyszerűsége és olcsósága mellett az a rendkívül nagy előnye, hogy felszerelé­séhez a távbeszélőkészülékeken a legcse-0 kélyebb változtatást vagy módosítást sem kell eszközölni, ami tekintettel arra, hogy a távbeszélőkészülék rendszerint nem ké­pezi az azt használó egyén magántulaj­donát, igen fontos körülmény. 5 A kitűzött célt a találmány szerinti biz­tosítókészülék úgy éri el, hogy az ön­működő telefonkészülék forgó lyuktárcsá­jának az ujj számára elrendezett helyt­álló ütközőhöz legközelebb eső furatát ez 0 utóbbival oldhatóan összekapcsolja. Az összekapcsolást a találmány értelmében a lyuktárcsa említett furatával kapcsolódó, közös ágyazásban elrendezett helytálló és forgatható reteszek, valamint az ütközőt 5 körülvevő és az ágyazódarabbal mereven összekapcsolt béklyó létesíti. A forgó re­tesz elfordítását kulccsal végezzük, minek folytán a retesz elfordítása után csakis a kulcs birtokosa van abban a helyzetben, 0 hogy a reteszt ismét oldó állásába fordítsa és így a biztosítókészülék eltávolításával az önműködő távbeszélőkészülék helytálló és mozgó részeinek kapcsolatát a készülék újból használhatóvá tétele céljából oldja. 5 A csatolt rajzon a találmány szerinti biztosítókészülék példaképpeiii kiviteli alakja van feltüntetve. Az 1. ábra a fölszerelt készüléket fölül­nézetben tünteti fel. A 0 2. ábra a távbeszélőkészülékre fölszerelt biztosítókészülék oldalnézete, részben met­szetben. A 3. ábra a biztosítókészülék távlati rajza, leszerelt állapotban. A biztosítókészülék (1) törzsébe zárszer- 45 kezet van beágyazva, melynek (2) retesze a (3) kulcs révén az 1. ábrán feltüntetett zárási, vagy attól 180°-kal elfordított ol­dási helyzetébe fordítható. Az (1) törzs­ből ezenkívül a (4) helytálló retesz, kö- 50 röm vagy kapocs van kihajlítva. Ha a (2) forgatható retesz zárási helyzetében van, akkor a (4) helytálló retesszel ellentétes irányban nyúlik ki, míg akkor, ha nyitási helyzetébe fordítjuk, iránya megegyezik 55 a (4) helytálló retesz irányával. A bizto­sítószerkezet (1) törzsével egy darabból készül, vagy azzal mereven van össze­erősítve az (5) béklyó, melynek alakja és nagysága olyan, hogy az önműködő táv- 60 beszélőkészülék helytálló (A) ütköző­darabját kevés hézag hagyásával körül­veszi. A biztosítóbrendezés fölszerelésénél en­nek (2) forgatható reteszét a (3) kulcs se- 65 gélyével mindenekelőtt nyitási helyzetébe hozzuk (a 2. és 3. ábrán feltüntetettel ellentétes helyzet) és a készülék helytálló (4) reteszét az önműködő távbeszélőkészü­lék (B) forgó tárcsájának az (A) ütköző- 70 höz legközelebb eső (C) furatába illeszt­jük olykép, hogy a (4) retesz vége a (B) tárcsa fala alá kerüljön, amint azt a 2. ábra világosan mutatja. Ezzel egyidejű­leg az (5) béklyót az (A) ütközőre toljuk. 75 Ha most a (2) forgatható reteszt a (3) kulcs segélyével a 2. és 3. ábrán feltün­tetett helyzetébe fordítjuk, akkor, mint az ábra mutatj cLZ egymáshoz képest ellen­tétes irányokban kinyúló (2) és (4) rete- 80

Next

/
Thumbnails
Contents