102215. lajstromszámú szabadalom • Biztosítókészülék az önműködő távbeszélő állomásainak jogtalan használata ellen

— 2 — szek, melyek végeinek távolsága ezen helyzetekben nagyobb, mint a (C) furat átmérője, a biztosítókészüléknek a (C) furatból való kiemelését és egyúttal az 5 (5) béklyónak az (A) ütközőről való le­emelését megakadályozzák. Ennek foly­tán a (B) tárcsa nem fordítható el, mivel a (G) furatában rögzített biztosítókészü­lék (5) béklyója a távbeszélőkészülék 10 helytálló (A) ütközőjébe kapaszkodik és így a (B) tárcsát 'elfordítása útján való számhívásra nem használhatjuk fel. A (3) kulcs eltávolítása után a biztosítókészülék eltávolítását és ezzel a távbeszélőkészülék 15 újbóli üzembehelyezését csakis a kulcs birtokosa, vagy valamely általa feljogosí­tott személy végezheti és így a távbeszélő­készülék jogtalan, vagy illetéktelen hasz­nálata meg van akadályozva. 20 A biztosítókészüléknek a távbeszélő­készülékről való eltávolításánál csupán a (2) forgatható reteszt kell nyitási helyze­tébe fordítani, mire a biztosítókészülék minden nehézség" nélkül kiemelhető a. (C) 25 furatból, mikor is a távbeszélőkészülék újra használatra kész. Igen fontos előnye a találmány szerinti biztosítókészüléknek az, hogy csakis a hí­vást akadályozza meg, a jelentkezést azon­ban nem, lia tehát a biztosítókészülékkel felszerelt állomást valaki keresi, az min­den nehézség nélkül jelentkezhet, mert ehhez a számtárcsa elfordítása nem szük­séges, míg a hívást a számtárcsa elrete­szelése megakadályozza. Megjegyzendő, hogy a fentiekben a ta­lálmány szerinti biztosítókészüléknek csu­pán igen célszerű kiviteli alakját írtuk le, a készüléken ugyanis többféle változtatást eszközölhetünk a találmány kereteinek el­hagyása nélkül. így pl. a mozgó reteszt egyszerű kézifogantyúval is összekapcsol­hatjuk, mely esetben annak rögzítésére tetszésszerinti zárat vagy lakatot hasz­nálhatunk. Szabadalmi igény: Biztosítókésziilék az önműködő távbeszélő állomásainak jogtalan használata ellen, jellemezve az önműködő távbeszélő­készülék forgó számtárcsájának egyik furatával kapcsolódó helytálló retesz és zár segédével rögzíthető, elfordít­ható mozgó retesz, valamint az ezen reteszek ágyazásával mereven össze­függő, a távbeszélőkészüléknek az ujj számára elrendezett ütközőjével kap­csolódó béklyó által. 1 rajzlap melléklettel. Pnllas nyomda, Budaposí.

Next

/
Thumbnails
Contents