100722. lajstromszámú szabadalom • Rádiózongora

Megjelent 1930. évi augusztus hó 16-án. ' MAGYAR KIRÁLYI X^H® SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100722. SZÁM. — VJI/j. OSZTÁLY. Rádiózongora. Dr. Frankó István, az O. T. I. ker. pénztárának s. fogalmazója Győr. A bejelentés napja 1928. évi december hó 24-ike. A találmány zenei hangokat keltő, bil­lentyűs hangszerre vonatkozik, mely a szo­kásos rádió-vevőberendezésekhez kapcsolva lehetővé teszi, hogy általa zongorázni tudó 5 egyének, a rádió-vevőberendezés fejhallga­tói vagy hangszórói közvetítésével, zene­darabokat adhasson elő. E billentyűs hang­szert «rádiózongörá»-nak nevezem, de meg­jegyzem, hogy azon az ismert zongorák 10 hanghatásaitól lényegesen eltérő hanghatá­sokat is létesíthetünk. Az eddig ismert zongorák hátránya, hogy nagy helyet foglalnak el, drágák, továbbá a zongorajáték, bizonyos esetek-15 ben (gyakorlás, skálázás, kezdők játéka), a szobában tartózkodók és a szomszédok számára kellemetlen. Az elektromos éterhullámokkal működő hangszereknek viszont az a hátrányuk, 20 hogy kezelésük megtanulásához külön ta­nulmányok szükségesek és a más, billen­tyűs hangszeren már megszerzett, zene­technikai tudást nem lehet rajtuk haszno­sítani. 25 A találmány szerinti rádiózongora, mely e hátrányokat kiküszöböli, a zongoráéhoz hasonló billentyűzetből, alacsony frekven­ciájú, mechanikai, rezgő rendszerből, e me­chanikai rezgéseket indukció útján elektro-30 mos rezgésekké átalakító mágnesekből és az utóbbiak tekercseiben indukált áramot felerősítő és hangrezgésekké visszaalakító berendezésből (célszerűen oly rádiókészü­lékből, melyet a rádiózongorától függetle-85 nül rádióleadók vételére is fel lehet hasz­nálni) áll. Mindez alkatrészeket közös szek­rénybe helyezhetjük, melynek méretei az ismert, mechanikai zongorák méreteinél lé­nyegesen kisebbek. A hangok erősségét pl. pedállal szabá- 40 lyozhatjuk, míg a hangok színezetét pl. oly rezgő nyelvek szabhatják meg, melyek rezgésszámainak viszonya ugyanaz, mint az illető hang alaphangja és félhangjai közötti rezgésszámviszony. 45 A mechanikai rezgéseket végző rendszer pl. mágnesezhető anyagból való acéllemez, húr, rúgó, stb. lehet. ' A mellékelt rajz a rádiózongora két fo­ganatosítási alakját példaképpen, vázlat- 50 ban tünteti fel. Az 1. ábra oldalnézete az egyik változatnak, melynél rezgő acélnyelveket alkalma­zunk ; a 2. ábra a nyelvek felülnézete és a 55 3. ábra oldalnézete a másik változatnak, melynél húrokat alkalmazunk. A rádiózongorának, a zongorákhoz ha­sonlóan, (B) billentyűzete van (1. ábra). A (B) billentyűk kétkarú emelők, melyek gp lenyomásuknál, a (D) pont körül, a nyíl irányában elfordulnak, amikor is a bal­oldali végükön lévő (K) kontaktus egy pillanatra érinti a (Z) áramforrással össze­kötött, mozgó (F) kontaktust. Az (E) elek- 65 tromágnes tekercse, a (V) vezetéken át, pillanatnyi áramot kap. Az (E) elektro­mágnes egy pillanatra magához rántja, majd ismét elengedi az (M) mágnes egyik sarkához pl. csavarok útján erősített (S) 70 pofában az (A, Al...An) csavarokkal rög­zített (C, Cl... Cn) acélnyelveket, melyek az (M) mágnes másik pólusára helyezett (T) tekercsben az acélnyelvek saját rezgésétől függő, alacsony frekvenciájú rezgéseket in- 75

Next

/
Thumbnails
Contents