100722. lajstromszámú szabadalom • Rádiózongora

dukálnak. E rezgéseket, a rajzon [eltünte­tett módon, az (L) elektroncsőhöz vezetjük, mely azokat felerősíti és az anódkörbe ik­tatott (H) hangszóróhoz (vagy fejhallga-5 tóhoz) továbbítja, mely az elektromos rez­géseket hallható rezgésekké alakítja vissza. 1 A szigetelőanyagból készült (NI) és (N2) darabok megakadályozzák azt, hogy az(F) és (K) kontaktusok akkor, amidőn a (B) 10 billentyű nyugalmi helyzetébe visszatér, is­mét összeérjenek. A billentyű megütése elölt, vagyis nyugalmi állapotban, az (F) és (K) kontaktusok ugyanis nem érnek össze; a billentyű megütésekor azonban e 15 kontaktusok egy pillanatra összeérnek, majd szétválnak és az (N2) kontaktus az (NI) kontaktusnak (a rajzban) jobboldala mellett, ezt érintve, felfelé mozog, miköz­ben a rugalmas (F) kontaktus balfelé haj-20 lik el. Ha most a billentyűt eleresztjük, az (N2, K) részek visszatérnek nyugalmi hely­zetükbe, ínég pedig az alkatrészek kellő méretezése mellett oly gyorsan, hogy az (F) kontaktusnak ezalatt nincs elég ideje 25 az 1. ábra szerinti helyzetbe visszatérni, vagyis e helyzet elérése előtt, a visszatérés­nél, mindig csak az (NI, N2) darabok érintkeznek egymással. Az acélnyelvek közül a (C) jelzésű az 80 illető (B) billentyűnek megfelelő hang alaphangját adja. míg a (Cl. C2... Cn) jelzésűek az alaphang bizonyos számúiéi­hangjait szolgáltatják. Az B) kar a (C ... Cn) nyelvek rezgésének csillapítására, 111. 25 megszüntetésére való. Nyugalmi helyzet­ben a,z (R) kar a nyelveket leszorítva tartja. A (B) billentyű megütésénél a bil­lentyű rúdjához csuklósan erősített (G) emelőkar felemelkedik és az egykarú (J) 40 emelőt felemeli, mire az (R) kar az acél­nyelvektől eltávolodik, úgyhogy azok sza­badon rezeghetnek. Az (R) kart, a (P) pedál útján, a (B) billentyű elbocsájtása után is felemelt helyzetben tarthatjuk. 45 Több ilyen billentyűt és hozzátartozó, rezgéstransz formáló szerkezetet egymás mellé helyezve, a normális zongoráéhoz hasonló billentyűzetet kapunk, melynek egyes billentyűit leütve, különböző zenei 50 hangokat nyerünk. A 3. ábrán a mechanikai, rezgő rend­szert húrok alkotják, melyek közül egyet tüntettünk fel, a hozzátartozó elemekkel. Ha a (b) billentyűi megütjük, akkor a (k) 55 kalapács a (h) húrt egy pillanatra meg­üti, mire ez saját alaphangjának megfelelő rezgésbe jön és az 'm) mágnes tekercsei­ben azonos frekvenciájú, elektromos rez­géseket indukál, melyeket a (v) vevőkészü­lékben, ismert módon erősítünk fel. Rá- 60 dió-adóállomások vételénél (ha ugyanis a rádiózongorát nem használjuk) a vevő­készüléket, a (d) banándugasszal, az erő­sítő cső vagy csövek rácskörében, rövidre zárjuk, ami után a készülék közvetlenül 65 az antennára kapcsolható. Ugy ennél a foganatosítási alaknál, mint a rádiózongora bármely más változatánál, a húrokkal illetve egyéb, mechanikai, rezgő rendszerekkel szemben, azok számá- 70 val egyező számú, permanens mágnest vagy elektromágnest alkalmazhatunk, de lehel több rezgő rendszernek egy közös mágnese is. amely esetben a pólusok szé­lességét ráhelyezett lágyvasdarabbal növel- 75 he tjük meg. A rövid (h) húrok illetve az 1. ábrán a (C...C11) acélnyelvek alig hallható rez­géseket végeznek; feladatuk nem a közvet­len hangkeltés, hanem elektromos rezgc- 80 sek keltése. A hangerősséget minden esetben úgy sza­bályozhatjuk, hogy a rezgő rendszerek és a mágnesekre helyezett tekercsek közötti, viszonylagos távolságot változtatjuk A'agy 85 pedig valamely, a rádiótechnikában hasz­nálatos hangerősség-szabályozót, pl. szabá­lyozható ellenállást, megfelelően beállí­tunk. E műveleteket kézzel (fogantyúval) vagy lábbal (pedállal) végezhetjük. 90 Az elektromos rezgéseket úgy is létre­hozhatjuk, hogy a mágnesekre helyezett lekeresek előtt különböző fémfogú fogas­kerekeket forgatunk, melyek az egyes bil­lentyűk lenyomásakor a tekercsekben in- 95 dukált, elektromos rezgések közül a kap­csolt rádiókészülékhez más és más rezgést juttatnak. Ez utóbbi elrendezés a rádió­zongora elve szerint készült harmóniumok és orgonák működtetésére is alkalmas. 100 A feltüntetett, két foganatosítási alakon kívül, a találmány keretein belül, még szá­mos változat képzelhető el. Lényeges csak az, hogy billentyűkkel rezgésbe hozott, me­chanikai rendszer rezgéseit elektromos rez- 105 gésekké alakítjuk át, melyeket felerősítünk és ismét hallható rezgésekké alakítunk vissza. Szabadalmi igények: 1. Rádiózongora, jellemezve billentyűk út- 110 ján alacsony frekvenciájú rezgésbe hoz­ható, mechanikai, rezgő rendszerekkel, e rendszerek • mindegyikével vagy egy­idejűleg több ilyen rendszerrel elektro-

Next

/
Thumbnails
Contents