100585. lajstromszámú szabadalom • Olajmótor, amelynél az égési anyag sugaras szétporlasztása a munkahenger szűkített terébe megy végbe

• Megjelent 193Q. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 100585. SZÁM. — Vcl/2. OSZTÁLY. Olajmótor, amelynél az égési anyag sugaras szétporlasztása a munkahenger szűkített terébe megy végbe. „Omo" Aktieng-esellschaft Zürich. A bejelentés napja 1928. évi augusztus hó 30-ika. Németországi elsőbbsége 1927. évi december hó 1-je. A találmány tárgya olajmótor, amely nél a nehezen elpárologtatható égési anyag, különösen nehéz olaj sugaras szét­porlasztása a sűrítési löket közben a hen­ger tértől szűkítés útján elkülönített sűrí­tési térben megy vég-be. Az ilyen szerke­zetű gépek a gépszerkesztós mai állása szerint izzófejes gépek vagy előkamrás Diesel-gépek gyanánt készülnek. Izzói:; jes gépeknél az égési anyagot rendszerint a szívólöket tartama alatt az izzó fejben raktározzák, hogy az elpárolog íatáshoz és a keverék képződéséhez szükséges idő rendelkezésre álljon. Az ilymódo-n kiké­pezett gépek nagy sűrítési nyomások al­kalmazását nein engedik meg, mivel korai gyújtásokat el kell kerülni. Azoknál az izzófejes gépeknél amelyek­nél az égési anyag röviddel a sűrítési lö­ket vége előtt kerül befecskendezésre, a sűrítési nyomás korai gyújtások veszélye nélkül növelhető. A sűrítési nyomás nö­velésének ezen esetben is azonban az a körülmény szab határt, hogy az izzó fej szilárdsága a felhevítés folytán csökken. Előkaimarás Diesel-gépnél, amelynél az égési anyagot a sűrítési löket végén hű­tött előkamrába fecskendezik, a sűrítési nyomás tetszőleges nagyra növelhető. Az előkamra azonban olyan kicsire van mé­retezve, hogy az égési anyagnak csak kis része talál az előkamrában az elégéshez szükséges levegőt, míg az égési anyag i'ő tömege a henger sűrítési terében ég el. Az előkamrában első sorban részleges robba­nás megy végbe, amely az el nem égett égési anyagot a henger sűrítési terébe porlasztja, ahol az elég. Ezeknél a gépek­nél nagyon nagy nyomásokra van szük­ség, hogy a nehezen lángra lobbanó égési 40 anyag öngyulladása bekövetkezzék. A találmány értelmében kiképezett gép a nyomások szempontjából az izzóíejes gépek és az előkamrás Diesel-gépek között á,il. A körülbelül 1:8—1:10 sűrítési vi- 45-szonynak megfelelően a sűrítési végnyo­mások körülbelül 15—25 légkör között van­nak. A Diesel-gépeknél alkalmazott nagy nyomások mellőzhetők, mivel a gyújtás iz­zótest segélyével történik. A keverék-kép- 50 ződésnek a csökkentett nyomlás álltai oko­zott lassítását azáltal egyenlítjük ki, hogy a levegőt két áramra oszljuk, amelyek­nek nagy örvénylő energiája van és a ke­verék képződése az izzófest révén két 55 úton következik be. Az iz-zó testnek ha­rang alakja ^an és köz meghagyása mel­lett az égési térbe van behelyezve. Az egész égési anyagot szivattyú a sűrítési löké; vége felé a harangba nyomja. Az 60 égési anyag bevezetésére szolgáló nyíláis a nyaknyíláshoz képest oly módon van el­rendezve, hogy az égési anyag sugarával a levegőnek csak egyrésze lép be az izzó testbe, mikoris gázból és levegőből áMó 65 előzetes keverék képződik, amely csak az izzó test körül áramló maradéklweigő ré­vén válik meggyulladásra képes kész ke­verékké. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát 70 tevő gép két kiviteli alakja példaképpen vázlatosan van feltüntetve. Az 1. ábra négyütemű gép hengerének hosszmetszete. A 2. ábra kétütemű gép hengerének hossz- 75 metszete.

Next

/
Thumbnails
Contents