100483. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gázok, vagy gázkeverékek és gőz katalizáló anyagok jelenlétében való kezelésére, pl. alacsony forrpontú szénhidrogének előállítása céljából és ezen katalizáló anyagok reaktiválására

Megjelent 1930. évi julius hé 15-én. _ MAGIAK KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 100483. SZÁM. — I V/i. OSZTÁLY. Berendezés gázok, vagy gázkeverékek és gőz katalizáló anyagok jelenlétében való kezelésére, pl. alacsony forrpontú szénhidrogének előállítása céljából és ezen katalizáló anyagok reaktiválására. Compagnie Internationale pour la Fabrlcation des Essences et Petroles Paris. A bejelentés napja 1929. évi augusztus hó 16-ika. Franciaországi elsőbbsége 1928. évi augusztus hó 20-ika. A katalizáló anyagok, amelyeknek je- * lenlétében pl. kémiai szintezisre szolgáló | reákciók lefolynak, a gyakorlatban gyak- ' ran olyian, a katalizáló anyagot hordozó 5 iners anyagból álló kis testek alakjában kerülnek alkalmazásra, amelyeken a ka­talizáló anyag a felületre való lecsapás vagy többé-kevésbbé benső keverés útján van rögzítve. 10 Katalizátorokat tartalmazó tartányba befúvott gáz hatásánál, amely tartány­ban maga a katalitos folyamat vagy a katalizátoroknak redukáló vagy oxidáló gáz útján való regenerálása megy végbe, 15 a kémiai reakció először a gáznak a ké­szülékbe való belépési helyénél kezdődik és azután fokozatosan terjed tovább olyan módon, hogy a reakció minden pillanatban lényegileg a katalizáló masz-20 sza egy pontjára van koncentrálva, ami a következő hátrányokat vonja maga után. Ha a szóban forgó reákció exother­mikus, amint az gyakran előfordul, a 25 reákcióhő, amely minden pillanatban egy kis térfogatra van koncentrálva, a hő­mérsékletnek meg nem engedett emelke­dését vonja maga után, ami ellen meg­felelő eszközökkel kell fellépni. 80 A katalizátorok regenerálása esetében, minthogy a reákció csak fokozatosan ha­lad előre, a gázok hatása egy adott pil­lanatban Csák egy kis térfogatra terjed, ami hosszabb regenerálási időt von maga 85 után, mint amennyi különben szükséges »volna. Ez a regenerálási idő a másodper­cenként befúvott gázok térfogatának nö­velése és a gázoknak a berendezés külön­böző részeibe való párhuzamos befúvása útján csökkenthető ugyan, azonban csak 40 bizonyos határok között. Magának a katalizisnek esetében, a ka­talizátoroknak egy bizonyos gáz befúvása útján való folytonos reaktiválása ugyan­csak a fentemlített módon megy végbe, 45 úgyhogy egy adott pillanatban a katali­zátoroknak csak kis térfogata van külö­nösen aktiv állapotban. Ennek következtében ezen periódus­közben cirkuláló katalizisnek alávetendő 50 termékek csak igen kis ideig maradnak megfelelő aktív állapotban levő katalizá­torokkal érintkezésben, ahelyett, hogy azok az alkalmazott katalizátorok összes térfogatán át való egész útjuk alatt aktív 55 állapotú katalizátorokkal érintkeznének. A találmány értelmében a katalizáló anyagokat tartalmazó reakcióskamrák és ezen katalizátorok jelenlétében kezelendő gázok és gőzök bevezetési berendezései 60 olyan módon vannak kiképezve, hogy gyakorlatilag a katalitos massza összes elemei egyidejűleg működésben vannak. Ezt az eredményt pl. úgy érhetjük el, hogy a reákcióskamrák a gázok és gőzök 65 vagy a gáznemű regenerációs hatóanya­gok elosztására szolgáló vezetékek egy­mást kölcsönösen burkolják, amely utób­biak előnyösen egész felületükön perfo­rálva vannak, úgyhogy a gázoknak beve- 70 L [ül i" ' ! í ' 1 1 ! : '

Next

/
Thumbnails
Contents